Seime – siūlymai švelninti alkoholio ribojimus
Sei­mui links­tant nuo ki­tų me­tų ge­ro­kai su­griež­tin­ti al­ko­ho­lio pre­ky­bą, var­to­ji­mą ir rek­la­mą, Sei­me jau už­re­gis­truo­ta siū­ly­mų su­švel­nin­ti nu­ma­to­mus ri­bo­ji­mus. Tuo tar­pu val­dan­čių­jų frak­ci­jų va­do­vai siū­lo dar vie­ną griež­tą prie­mo­nę – užd­raus­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­liu pa­plū­di­miuo­se.

Pa­sak „vals­tie­čių“ ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio, pa­sta­ro­ji prie­mo­nė siū­lo­ma, no­rint su­ma­žin­ti al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą ir iš­veng­ti ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų prie van­dens tel­ki­nių.

Da­bar pa­plū­di­miuo­se ne­drau­džia­ma pre­kiau­ti alu­mi, sid­ru ar ki­tais al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais.

R.Kar­baus­kis ir And­rius Pa­lio­nis taip pat siū­lo aiš­kiai nu­sta­ty­ti, ka­da vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gos ga­lė­tų par­da­vi­nė­ti al­ko­ho­lį lau­ke. Siū­lo­ma, kad ka­vi­nė, pi­ce­ri­ja ar ba­ras, at­ši­lus orui, ga­lės „iš­sip­lės­ti ant ša­li­gat­vio ar kie­me“ iki 40 me­trų nuo jos pa­sta­to. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bė ga­li nu­sta­ty­ti ma­žes­nį at­stu­mą ar­ba užd­raus­ti pre­kiau­ti lau­ke.

Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Ar­tū­ras Skar­džius siū­lo leis­ti var­to­ti al­ko­ho­lį nuo 18 me­tų. To­kią pat pa­tai­są yra įre­gis­tra­vę kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai. Sei­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­ta­rė, kad ši ri­ba bū­tų 20 me­tų.

A.Skar­džius taip pat siū­lo at­šauk­ti ren­gi­nių skirs­ty­mą į mo­ka­mus ir ne­mo­ka­mus ir at­si­sa­ky­ti „al­ko­ho­lio“ zo­nų. Ne­mo­ka­mo­se mu­gė­se ir ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se jis siū­lo leis­ti pre­kiau­ti ir var­to­ti iki 7,5 laips­nio stip­ru­mo al­ko­ho­lį. Ki­taip pa­sak jo, nu­ken­tės vers­las, ma­si­niai ren­gi­niai ir vi­suo­me­nė.

„Nesp­ren­džia­ma pikt­nau­džia­vi­mo al­ko­ho­liu prob­le­ma (su po svars­ty­mo Sei­me pri­im­tu va­rian­tu – BNS), o vie­toj to žlug­do­mas smul­ku­sis vers­las, var­žo­mos su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu prob­le­mų ne­tu­rin­čių as­me­nų tei­sės pa­si­rink­ti lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo for­mą. Ap­sun­ki­na­me gy­ve­ni­mą vi­suo­me­nei, žvelg­da­mi į vi­sus kaip į li­go­nius. Gy­dy­ti vi­sus ne­už­teks nei jė­gų, nei ad­mi­nis­tra­ci­nių ga­li­my­bių, nei fi­nan­sų“, – BNS as­kė A.Skar­džius.

Pa­sak jo, pa­li­kus ri­bo­ji­mus, dau­ge­lis fes­ti­va­lių, mies­to šven­čių, mu­gių ne­tek­tų pa­grin­di­nių rė­mė­jų ir dėl to žlug­tų. Jis ti­ki­no, kad tu­ri bū­ti stip­ri­na­ma al­ko­ho­lio var­to­ji­mo juo­se kon­tro­lė, di­di­nant po­li­ci­jos pa­jė­gas.

A.Pa­lio­nis siū­lo leis­ti ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se pre­kiau­ti na­tū­ra­lios fer­men­ta­ci­jos silp­nu (iki 7,5 laips­nių stip­ru­mo) mi­du­mi. Tai da­ry­ti da­bar ne­lei­džia­ma.

A.Skar­džius, be to, siū­lo leis­ti su al­ko­ho­liu su­si­ju­sius pre­kės ženk­lus nau­do­ti ren­gi­niuo­se, įskai­tant da­ly­vių ap­ran­gą. Da­bar tai da­ry­ti drau­džia­ma, to­dėl ga­min­to­jai rek­la­muo­ja ne­al­ko­ho­li­nius ga­mi­nius.

Dėl vi­sų šių pa­tai­sų Sei­mas šį ket­vir­ta­die­nį tu­rės bal­suo­ti.