Seime – šachmatų turnyras V. Galvonui pagerbti
Sei­mo Par­la­men­to ga­le­ri­jo­je penk­ta­die­nį vyks šach­ma­tų tur­ny­ras, skir­tas 2015 me­tų va­sa­rą tra­giš­kai žu­vu­sio IX ir X Sei­mų na­rio Vy­tau­to Gal­vo­no at­mi­ni­mui.

Ren­gi­nio ati­da­ry­me da­ly­vaus ir svei­ki­ni­mo kal­bas sa­kys Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras, il­ga­me­tis Sei­mo na­rys, Lie­tu­vos šach­ma­tų fe­de­ra­ci­jos gar­bės pre­zi­den­tas Čes­lo­vas Jur­šė­nas, Sei­mo na­rys Sta­sys Brun­dza, Vy­tau­to Gal­vo­no se­suo ži­no­ma me­teo­ro­lo­gė Aud­ro­nė Gal­vo­nai­tė, fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tras Ro­mual­das Gėgž­nas, Lie­tu­vos šach­ma­tų fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Alek­sand­ras Čer­no­vas.

Tur­ny­rą or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos šach­ma­tų fe­de­ra­ci­ja, Lie­tu­vos šach­ma­tų mė­gė­jų fe­de­ra­ci­ja ir Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja.

V. Gal­vo­nas žu­vo bir­že­lį, nu­kri­tus jo pa­ties pi­lo­tuo­tam lėk­tu­vui.