Seime – rezoliucija, raginanti nepirkti Astravo AE pagamintos elektros energijos
Sei­mo opo­zi­ci­jos ini­cia­ty­va įre­gis­truo­ta re­zo­liu­ci­ja „Dėl Čer­no­by­lio at­omi­nės elek­tri­nės ava­ri­jos 30-ųjų me­ti­nių bei Bal­ta­ru­si­jos As­tra­vo ra­jo­ne sta­to­mos at­omi­nės elek­tri­nės ke­lia­mo pa­vo­jaus Lie­tu­vai ir siū­ly­mo Vy­riau­sy­bei im­tis vi­sų rei­kia­mų veiks­mų grės­mei su­ma­žin­ti“.

Re­zo­liu­ci­jo­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė ra­gi­na­ma im­tis vi­sų rei­ka­lin­gų dip­lo­ma­ti­nių, tei­si­nių, tech­ni­nių prie­mo­nių, kad ne­sau­gios Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­ba bū­tų su­stab­dy­ta. Taip pat par­eikš­ti Bal­ta­ru­si­jai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos va­lią, kad šiai ne­sau­giai elek­tri­nei ne­bus leis­ta nau­do­tis Lie­tu­vos elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­ma ir jos re­zer­vi­niais pa­jė­gu­mais, į Lie­tu­vos elek­tros sis­te­mą jo­kio­mis są­ly­go­mis ne­bus įlei­džia­ma šio­je at­omi­nė­je elek­tri­nė­je pa­ga­min­ta elek­tra ir ne­bus ne­lei­džia­ma jos par­duo­ti Lie­tu­vos elek­tros rin­ko­je. Vy­riau­sy­bė iki 2016 m. bir­že­lio 1 d. bū­tų įpa­rei­go­ta par­eng­ti ir pa­teik­ti Sei­mui kon­kre­čių Vy­riau­sy­bės veiks­mų pla­ną, ku­riais Vy­riau­sy­bė įgy­ven­din­tų šios Re­zo­liu­ci­jos nuo­sta­tas.

Do­ku­men­te pa­brė­žia­ma, kad ava­ri­jos ne­sau­gio­se bran­duo­li­nė­se jė­gai­nė­se su­ke­lia il­ga­lai­kį po­vei­kį ap­lin­kai, ypač ar­ti­mo­se ka­tas­tro­fai zo­no­se. To­dėl at­siž­vel­giant į po­ten­cia­lų pa­vo­jų, bran­duo­li­nės jė­gai­nės tu­ri bū­ti sta­to­mos be iš­ly­gų lai­kan­tis vi­sų aukš­čiau­sių tarp­tau­ti­nių bran­duo­li­nės sau­gos, ap­lin­ko­sau­gos, vie­šu­mo, vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo rei­ka­la­vi­mų. Tuo tar­pu Bal­ta­ru­si­ja vi­sai ša­lia Lie­tu­vos sie­nos As­tra­vo ra­jo­ne spar­čiai sta­to at­omi­nę elek­tri­nę, pa­žeis­da­ma tarp­tau­ti­nes „Es­po“ ir „Ar­hus“ ap­lin­ko­sau­gos kon­ven­ci­jas. Šio pro­jek­to po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo at­as­kai­ta iki šiol ne­bu­vo tin­ka­mai pri­sta­ty­ta Lie­tu­vos vi­suo­me­nei ir ne­at­sa­ky­ta į Lie­tu­vos ke­lia­mus klau­si­mus.

Vie­ta at­omi­nei elek­tri­nei sta­ty­ti bu­vo pa­si­rink­ta po­li­ti­niu spren­di­mu ir ne­si­lai­kant tarp­tau­ti­nių TA­TE­NA re­ko­men­da­ci­jų bei pa­žei­džiant ge­ros kai­my­nys­tės pri­nci­pus. Ava­ri­jos at­ve­ju ypač di­de­lė grės­mė kil­tų Vil­niui, o rim­tes­nio bran­duo­li­nio įvy­kio at­ve­ju į eva­kua­ci­jos zo­ną pa­tek­tų vi­sas Vil­niaus mies­tas.