Seime registruotos pataisos, siūlančios centralizuoti vaiko teisių apsaugos sistemą
Sei­me re­gis­truo­ti nau­jos re­dak­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo bei ly­din­tie­ji tei­sės ak­tų pro­jek­tai – pa­gal juos, ša­ly­je bū­tų cen­tra­li­zuo­ja­ma vai­ko tei­sių ap­sau­ga, nu­sta­to­ma bend­ra sche­ma, kaip tu­ri elg­tis ins­ti­tu­ci­jos, ga­vu­sios pra­ne­ši­mą apie ne­ri­mo sig­na­lus šei­mo­je.

Pro­jek­tais taip pat bū­tų užd­rau­džia­mos fi­zi­nės baus­mės vai­kams, įtei­si­na­mi pro­fe­sio­na­lūs glo­bė­jai, taip pat su vai­kais dir­ban­tys žmo­nės bū­tų įpa­rei­go­ja­mi pra­neš­ti pa­ste­bė­tus vai­ko tei­sių pa­žei­di­mus, prieš­in­gu at­ve­ju jiems grės­tų at­sa­ko­my­bė, taip pat, jiems pa­gei­dau­jant, bū­tų už­ti­kri­na­mas ano­ni­miš­ku­mas.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je par­eng­tas pa­ke­tas re­gis­truo­tas par­la­men­ta­rės Do­vi­lės Ša­ka­lie­nės var­du, kad ki­tą sa­vai­tę jau ga­lė­tų bū­ti svars­to­mas Sei­mo ne­ei­li­nė­je se­si­jo­je. Ji ren­gia­ma po vai­ko mir­ti­mi pa­si­bai­gu­sio smur­to pro­trū­kio Kė­dai­niuo­se.

Pa­sak D.Ša­ka­lie­nės, įsta­ty­mas nu­ma­tys „struk­tū­rą, ku­ri yra rei­ka­lin­ga re­for­mai, kad mes tu­rė­tu­me funk­cio­nuo­jan­čią, efek­ty­vią, sa­va­lai­kę pa­gal­bą pa­gal in­di­vi­dua­lius po­rei­kius tei­kian­čią vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mą, ku­rios es­mė vis tik yra cen­tra­li­zuo­ta ins­ti­tu­ci­ja, to­kiu bū­du vals­ty­bei pri­sii­mant tą pa­grin­di­nę par­ei­gą už­ti­krin­ti, kad kiek­vie­na­me Lie­tu­vos kam­pe­ly­je vie­no­dai ko­ky­biš­kai bū­tų už­ti­kri­na­ma vai­ko tei­sių ap­sau­ga“.

Pa­sak par­la­men­ta­rės, Lie­tu­va jau 20 me­tų vė­luo­ja „su nor­ma­liu, pil­nu Vai­ko tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mu“.

„Po to, kai 1995 me­tais ra­ti­fi­ka­vi­mo­me kon­ven­ci­ją ir tu­rė­jo­me ti­krai la­bai frag­men­tiš­ką, tik ba­zi­nį, ru­di­men­ti­nį įsta­ty­mą, mes, kaip vals­ty­bė, bu­vo­me įsi­pa­rei­go­ję pri­im­ti įsta­ty­mą, ku­ris bū­tų pil­nas, kon­kre­tus, mo­der­nus ir ati­tik­tų vi­sas re­ko­men­da­ci­jas, ku­rias mes me­tai po me­tų gau­na­me, bet ne­vyk­do­me“, – pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­rė.

D.Ša­ka­lie­nė pa­brė­žia, kad nau­ja­ja­me įsta­ty­me bū­tų nu­sta­ty­ta vi­sa at­sa­ko­my­bės gran­di­nė, reg­la­men­tuo­ja­ma, kaip tar­ny­bos el­gia­si su­lau­ku­sios sig­na­lų dėl smur­to prieš vai­ką ar ki­to­kių vai­ko tei­sių pa­žei­di­mų.

„Kai tu­ri­me si­tua­ci­ją, kad vai­kas už­muš­tas ir nie­kas ne­at­sa­kin­gas, taip ne­ga­li bū­ti“, – sa­ko Sei­mo na­rė.

Pa­gal pa­tai­sas, vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba raš­tu, žo­džiu, te­le­fo­nu, elek­tro­ni­niu pa­štu ga­vu­si iš po­li­ci­jos ar su vai­kais dir­ban­čių as­me­nų pra­ne­ši­mą apie ga­li­mą vai­ko tei­sių pa­žei­di­mą, sku­biai, tą pa­čią die­ną, pri­va­lė­tų fi­ziš­kai su­si­tik­ti su vai­ku ir už­si­ti­krin­ti, kad ga­lė­tų su juo pa­bend­rau­ti be ap­ri­bo­ji­mų, t. y. ne­da­ly­vau­jant ir ne­gir­dint tė­vams. Jie tu­rė­tų iš­klau­sy­ti vai­ko nuo­mo­nę, iš­siaiš­kin­ti, kaip jau­čia­si, kuo skun­džia­si, esant po­rei­kiui, ap­lan­ky­ti vai­ką na­muo­se, įver­tin­ti gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką bei jo san­ty­kius su šei­ma. Jei pra­ne­ši­mas ne­pa­sit­vir­tin­tų, tar­ny­ba nu­trauk­tų jo nag­ri­nė­ji­mą.

Jei pra­ne­ši­mas bū­tų pa­grįs­tas, vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba pa­gal pa­tvir­tin­tą tvar­ką įver­tin­tų ir nu­sta­ty­tų vai­ko si­tua­ci­jos grės­mės ly­gį. To­kie grės­mės ly­giai bū­tų ke­tu­ri – nuo nu­li­nio iki tre­čio.

Dėl pir­mo vai­ko si­tua­ci­jos grės­mės ly­gio per pen­kias dar­bo die­nas tu­rė­tų bū­ti pra­dė­tas vai­ko at­ve­jo nag­ri­nė­ji­mas, an­tras grės­mės ly­gis reikš­tų, kad vai­ko at­ve­jo nag­ri­nė­ji­mas bū­tų ini­ci­juo­ja­mas per vie­ną dar­bo die­ną ir jis pra­dė­tas ste­bė­ti jo gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je.

Tre­čias vai­ko si­tua­ci­jos grės­mės ly­gis bū­tų nu­sta­to­mas, kai tė­vai smur­tau­ja prieš vai­ką ar ne­sii­ma rei­kia­mų veiks­mų už­ti­krin­ti vai­ko sau­gu­mo ir taip su­da­ro są­ly­gas grės­mei vai­ko gy­vy­bei ir sau­gu­mui. To­kiu at­ve­ju vai­kas bū­tų sku­biai pa­ima­mas iš at­sto­vų pa­gal įsta­ty­mą ar jam ne­sau­gios ap­lin­kos ir tar­ny­bos siųs­tų mo­bi­lią ko­man­dą, ku­ri per vie­ną dar­bo die­ną pra­dė­tų in­ten­sy­vų dar­bą su vai­ku ir jo at­sto­vais.