Seime raginama pradėti tyrimą dėl rezonansą sukėlusių slaptų pažymių
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė ini­cia­ty­vai pra­dė­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl re­zo­nan­są su­kė­lu­sių slap­tų pa­žy­mų.

Už to­kį nu­ta­ri­mo pro­jek­tą ket­vir­ta­die­nį po pa­tei­ki­mo bal­sa­vo 51 Sei­mo na­rys, prieš bu­vo 34, su­si­lai­kė 5 Sei­mo na­riai. Už pro­jek­tą vie­nin­gai bal­sa­vo so­cial­de­mo­kra­tai ir „tvar­kie­čiai“ ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja, taip pat ke­li Sei­mo na­rių miš­rios gru­pės na­riai. Prieš bu­vo kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai, o Dar­bo par­ti­jos frak­ci­ja ne­da­ly­va­vo bal­sa­vi­me.

Nors ne­ma­žai „dar­bie­čių“ pa­si­ra­šė po nu­ta­ri­mo pro­jek­tu dėl par­la­men­ti­nio ty­ri­mo, frak­ci­ja po to ofi­cia­liai pa­tvir­ti­no po­zi­ci­ją pro­jek­to ne­pa­rem­ti.

„Dar­bo par­ti­ja ne­pri­ta­ria šios lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos su­da­ry­mui ir mes griež­tai pa­si­sa­ko­me prieš tei­sė­sau­gos įtrau­ki­mą į po­li­ti­nius pro­ce­sus. De­ja, yra to­kie da­ly­kai, kaip juo­die­ji są­ra­šai, pa­žy­mos įvai­rios, mes griež­tai pa­si­sa­kom prieš to­kius da­ly­kus, bet kar­tu tei­giam, kad pra­si­dė­jęs rin­ki­mi­nis po­li­ti­nis se­zo­nas ti­krai ne vi­ta to­kiai lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos veik­lai“, – sa­kė frak­ci­jos po­zi­ci­ją pri­sta­tęs Me­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas.

Sei­mas dar tu­rės bal­suo­ti dėl pro­jek­to pri­ėmi­mo. Svars­ty­mas ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je su­pla­nuo­tas ge­gu­žės 5 die­ną, iki tol lai­ko iš­va­dą tu­ri pa­teik­ti Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja.

Į ją krei­pė­si opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius, klaus­da­mas, ar to­kį pro­jek­tą ini­ci­ja­vę „tvar­kie­čiai“ ne­pa­ten­ka į in­te­re­sų konf­lik­tą, nes ši par­ti­ja ir kai ku­rie jos na­riai fi­gū­ruo­ja iki­teis­mi­niuo­se ty­ri­muo­se.

Dau­giau kaip pu­sė Sei­mo na­rių siū­lo su­da­ry­ti lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją dėl „ma­ni­pu­lia­vi­mo vie­šo­jo­je erd­vė­je žval­gy­bos ir kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos bei iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, ga­li­mai ne­tei­sė­to po­vei­kio tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms, įtrau­kiant jas į po­li­ti­nę ko­vą“.

Pa­gal pro­jek­tą, ko­mi­si­ja tu­rė­tų aiš­kin­tis, iš ku­rių in­for­ma­ci­jos šal­ti­nių ir kas pa­sklei­dė di­de­lį re­zo­nan­są su­kė­lu­sias ži­nias – vi­ce­mi­nis­trų „juo­dą­jį są­ra­šą“ prieš Vy­riau­sy­bei ati­duo­dant įga­lio­ji­mus po pre­zi­den­to rin­ki­mų, ke­lią į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro pos­tą Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kui „dar­bie­čiui“ Vy­dui Ged­vi­lui už­kir­tu­sią pa­žy­mą, duo­me­nis apie ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo pro­ce­są – esą tam įta­ką ban­dė da­ry­ti po­li­ti­kai, vie­nai Sei­mo at­mes­tų kan­di­da­čių tei­sė­jai Edi­tai Damb­raus­kie­nei esą siū­ly­tą „iš­si­pirk­ti“ pos­tą, taip pat ver­tin­ti pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jos Dai­vos Ul­bi­nai­tės by­lą dėl pa­slap­ties at­sklei­di­mo, ku­ri bai­gė­si jos iš­tei­si­ni­mu.

Pre­zi­den­tū­ra ini­cia­ty­vą steig­ti to­kią ko­mi­si­ją įver­ti­no kaip „spau­di­mą tei­sė­sau­gai ir ži­niask­lai­dai“.

Ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė po pre­zi­den­to rin­ki­mų 2014 me­tais pa­skel­bė iš Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos ga­vu­si pa­žy­mą apie įta­ri­mus ke­lian­čius vi­ce­mi­nis­trus, ji taip pat pa­tvir­ti­no, jog Vy­riau­sy­bei grą­ži­nus įga­lio­ji­mus ne­skirs mi­nis­trų, jei jie ne­at­leis vi­ce­mi­nis­trų iš „juo­do­jo są­ra­šo“.

Ne­vie­ša STT pa­žy­ma taip pat ta­po kliū­ti­mi mi­nis­tro par­ei­gas gau­ti V.Ged­vi­lui. Dar­bo par­ti­ja pa­tei­kė jo kan­di­da­tū­rą va­do­vau­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai, bet tei­ki­mą ga­vu­si pre­zi­den­tė par­eiš­kė jo ne­skir­sian­ti, įver­ti­nu­si STT pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tuo­met ver­ti­no, jog STT pa­teik­ta me­džia­ga ne­už­ker­ta ga­li­my­bės skir­ti V.Ged­vi­lą mi­nis­tru.

Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo pro­ce­so me­tu per­nai su­si­ti­ki­me su Sei­mo val­dy­ba pre­zi­den­tė už­si­mi­nė, jog prieš pat slap­tą bal­sa­vi­mą dėl Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ko Ne­ri­jaus Mei­lu­čio kan­di­da­tū­ros į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus Kai­šia­do­ry­se esą įvy­ko su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me pa­ša­li­niai as­me­nys ban­dė pa­veik­ti bū­si­mą po­li­ti­kų spren­di­mą. Ta­čiau kaip šio su­si­ti­ki­mo da­ly­viai mi­nė­ti Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to va­do­vas Ju­lius Sa­ba­taus­kas, šio ko­mi­te­to na­rys Vy­tau­tas Gap­šys ir Kai­šia­do­ry­se rink­tas Sei­mo na­rys Bro­nius Bra­daus­kas BNS ka­te­go­riš­kai pa­nei­gė vy­kus to­kį su­si­ti­ki­mą.

Pre­zi­den­tė val­dy­bos na­riams taip pat pra­ne­šė tu­rin­ti in­for­ma­ci­jos, kad dar vie­nai kan­di­da­tei į ge­ne­ra­li­nes pro­ku­ro­res tei­sė­jai Edi­tai Damb­raus­kie­nei esą siū­ly­ta pos­tą „ iš­si­pirk­ti „.

Taip pat ko­mi­si­jai siū­lo­ma su­si­pa­žin­ti su pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jos D.Ul­bi­nai­tės by­la ir, „ne­ke­liant jau ga­lu­ti­nai teis­mo iš­spręs­to bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės klau­si­mo, at­lik­ti sa­vo par­la­men­ti­nį ty­ri­mą ir pa­teik­ti po­li­ti­nį šios is­to­ri­jos ap­lin­ky­bių ver­ti­ni­mą“. D. Ul­bi­nai­tė bu­vo kal­ti­na­ma, kad at­sklei­dė slap­tą in­for­ma­ci­ją nau­jie­nų agen­tū­ros BNS re­dak­to­rei, Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas ko­vą ją ga­lu­ti­nai iš­tei­si­no – mi­ni­ma­lia pers­va­ra, ke­tu­riais bal­sais prieš tris. Trys tei­sė­jai vė­liau pa­skel­bė at­ski­rą­ją nuo­mo­nę, kad D.Ul­bi­nai­tė iš­tei­sin­ta „nie­kuo ne­pa­rem­tais samp­ro­ta­vi­mais“.

Nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl to­kios ko­mi­si­jos su­da­ry­mo įre­gis­tra­vo 75 Sei­mo na­riai, dau­giau­siai – val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų, „dar­bie­čių“ ir „tvar­kie­čių“ at­sto­vai, taip pat ke­li Sei­mo na­rių miš­rios gru­pės at­sto­vai. Vė­liau nu­ta­ri­mo pro­jek­te mi­ni­mi Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas ir „dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys, taip pat ir „dar­bie­tė“ Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė sa­vo par­ašus at­šau­kė.