Seime pradėta kanceliarijos pertvarka
Ne­pai­sant da­lies po­li­ti­kų ne­pri­ta­ri­mo, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je pra­dė­ta struk­tū­ri­nė pert­var­ka. Da­lis dar­buo­to­jų su­lau­kė įspė­ji­mų apie par­ei­gy­bės nai­ki­ni­mą ar­ba nau­jų funk­ci­jų pri­sky­ri­mą.

„Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos struk­tū­ri­nė pert­var­ka vyks­ta vyk­dant Sei­mo val­dy­bos spren­di­mą, ku­riuo Sei­mo kanc­le­rės Dai­vos Rau­do­nie­nės tei­ki­mu par­la­men­to va­do­vy­bė pa­tvir­ti­no at­nau­jin­tą Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos struk­tū­rą. Iš es­mės pert­var­ka vyks­ta pa­gal pla­ną“, - BNS in­for­ma­vo Sei­mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius.

Ini­cia­to­rių tei­gi­mu, pa­grin­di­nis re­for­mos tiks­las - pa­ge­rin­ti pa­da­li­nių vi­di­nę ko­mu­ni­ka­ci­ją, veik­los koor­di­na­vi­mą. To sie­kia­ma ma­ži­nant va­do­va­vi­mo gran­džių bei va­do­vų par­ei­gy­bių skai­čių.

Šiuo me­tu Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je yra 75 va­do­vų par­ei­gy­bės, jų sie­kia­ma su­ma­žin­ti iki 50, va­do­vų par­ei­gy­bės po pert­var­kos sieks apie 10 proc. vi­sų dar­buo­to­jų skai­čiaus.

Ki­ta ver­tus, bend­ras kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jų skai­čius ne­si­keis.

Nu­ma­ty­ta, kad ne­be­liks Fi­nan­sų, Par­la­men­ti­nių ty­ri­mų, In­for­ma­ci­jos tech­no­lo­gi­jų ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų, Tarp­tau­ti­nių ry­šių de­par­ta­men­tų. Kai ku­rie iš jų taps sa­va­ran­kiš­kais sky­riais, kai ku­rie bus pri­skir­ti ki­tiems de­par­ta­men­tams. Pa­vyz­džiui, Sei­mo in­for­ma­ti­kai bus pri­skir­ti Veik­los ad­mi­nis­tra­vi­mo de­par­ta­men­tui, ku­riam taip pat pri­klau­sys pa­sta­tų ad­mi­nis­tra­to­riai, san­dė­li­nin­kai vai­ruo­to­jai, už vie­šuo­sius pir­ki­mus at­sa­kin­gi dar­buo­to­jai ir pan.

Po Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos pert­var­kos tu­rė­tų lik­ti Do­ku­men­tų, Tei­sės, Veik­los ad­mi­nis­tra­vi­mo bei In­for­ma­ci­jos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­tai, Fi­nan­sų, Per­so­na­lo, Tarp­tau­ti­nių ry­šių ir Vi­daus au­di­to sky­riai, Sei­mo po­sė­džių se­kre­to­ria­tas, Sei­mo kanc­le­rio biu­ras, ko­mi­te­tų biu­rai bei ko­mi­si­jų se­kre­to­ria­tas.

„85 proc. dar­buo­to­jų jo­kių po­ky­čių ne­nu­ma­ty­ta ar­ba kei­čia­si tik par­ei­gų pa­va­di­ni­mas (par­ei­gy­bės ka­te­go­ri­ja ir su­teik­ta kva­li­fi­ka­ci­nė kla­sė ne­si­kei­čia). Apie par­ei­gų pa­va­di­ni­mo pa­si­kei­ti­mą jie in­for­muo­ja­mi raš­tu“, - tei­gia­ma Sei­mo at­sa­ky­me BNS.

Anot jo, struk­tū­ros pert­var­ka pa­lies apie 15 proc. kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jų, iš jų apie 12 proc. dar­buo­to­jų dėl pa­da­li­nių jun­gi­mo ar at­sky­ri­mo kei­čia­si funk­ci­jos. Jie in­for­muo­ja­mi apie tai ir siū­lo­ma tęs­ti dar­bą pa­kei­tus par­ei­gy­bių ap­ra­šy­mus. Tik apie 3 proc. dar­buo­to­jų par­ei­gų po pert­var­kos ne­lie­ka.

Dau­gu­mai to­kių dar­buo­to­jų ža­da­ma pa­siū­ly­ti par­ei­gas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je, ta­čiau ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad į nau­jų de­par­ta­men­tų di­rek­to­riaus par­ei­gas bus skel­bia­mi kon­kur­sai.

Kaip tei­gia­ma BNS at­siųs­ta­me raš­te, jei struk­tū­ri­nės pert­var­kos me­tu nau­jai su­for­muo­tų pa­da­li­nių va­do­vų par­ei­gy­bių ap­ra­šy­muo­se bus nu­sta­ty­ti spe­cia­lie­ji rei­ka­la­vi­mai, ku­rių da­bar­ti­niai va­do­vai ne­ati­tin­ka, bus skel­bia­mi kon­kur­sai nu­ro­dy­toms par­ei­goms ei­ti. Jei da­bar­ti­niai va­do­vai to­kius rei­ka­la­vi­mus ati­tiks, jiems bus siū­lo­mos nu­ro­dy­tos par­ei­gos. Tuo at­ve­ju, kai rei­ka­la­vi­mus ati­tin­ka ke­li as­me­nys, vie­ną iš jų pa­si­ren­ka va­do­vas.

Ši Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos pert­var­ka su­kė­lė da­lies po­li­ti­kų kri­ti­ką. Par­la­men­to opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius tei­gė ne­sup­ran­tąs, ką ji duos ir įžvel­gė no­rą į aukš­tus pos­tus Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je pa­so­din­ti Dar­bo par­ti­jos at­sto­vus.

„Pag­rin­di­nis klau­si­mas, į ku­rį ban­džiau gau­ti at­sa­ky­mą, ko­kio re­zul­ta­to iš tos re­for­mos yra ti­ki­ma­si. Ir ne­iš­gir­dau jo­kio at­sa­ky­mo, iš­sky­rus tai, kad rei­kia su­pras­ti, jog kai ku­rių da­bar­ti­nių de­par­ta­men­tų va­do­vų dar­bas gal­būt ne­pa­ten­ki­na dėl ko­kių nors prie­žas­čių. Jiems bū­tų siū­lo­mos že­mes­nės par­ei­gos, ir ta­da at­si­vers erd­vė ieš­ko­ti kan­di­da­tų į tuos pos­tus. (...) Pri­si­mi­nus kai ku­rias mi­nis­te­ri­jas, ypač val­do­mas Dar­bo par­ti­jos, tai yra la­bai pa­pli­tu­si pra­kti­ka. Po to tuos pos­tus uži­ma tos par­ti­jos at­sto­vai, ta­ria­mai at­rink­ti są­ži­nin­go ir skaid­raus kon­kur­so bū­du“, - BNS sa­kė A.Ku­bi­lius.

Jo tei­gi­mu, pert­var­ka at­lie­ka­ma sku­bo­tai, ji esą ne­ap­tar­ta nei su ko­mi­te­tų, nei su frak­ci­jų at­sto­vais.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos duo­me­ni­mis, čia dir­ba apie 500 žmo­nių.