Seime planuojamas pašnekesių maratonas nustebino opoziciją
Sei­mo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­ja krei­pė­si į ki­tas par­la­men­ti­nes po­li­ti­nes jė­gas kvies­da­ma da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę ren­gia­mo­je dis­ku­si­jo­je apie emig­ra­ci­ją. Nors pla­nuo­ja­ma ap­tar­ti opią prob­le­mą, opo­zi­ci­ją kils­tel­ti an­ta­kius pri­ver­tė lai­kas, ku­rį no­ri­ma tam skir­ti.

Sei­mo LVŽS frak­ci­jos na­rės, Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės Guo­dos Bu­ro­kie­nės pa­si­ra­šy­ta­me raš­te tei­gia­ma, kad ba­lan­džio 4 die­ną Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je dis­ku­si­jai dėl mig­ra­ci­jos ir de­mog­ra­fi­nės po­li­ti­kos bus skir­tos 4 va­lan­dos. Frak­ci­jos kvie­čia­mos de­le­guo­ti sa­vo at­sto­vus.

To­kia „vals­tie­čių“ ini­cia­ty­va pa­pik­ti­no kai ku­riuos opo­zi­ci­jos at­sto­vus. Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las tai įver­ti­no pa­pras­tai – „dar­bu“.

„Vals­tie­čiai“ „dir­ba“: ki­tos sa­vai­tės Sei­mo po­sė­džio 4 va­lan­das (ke­tu­rias!) siū­lo re­zer­vuo­ti ne įsta­ty­mams pri­im­ti, o tie­siog – dis­ku­si­jai. Apie ką? Taip, emig­ra­ci­ją. Ge­ra­no­riš­kai siū­lo­ma pa­si­sa­ky­ti vi­soms par­la­men­to frak­ci­joms. Aš as­me­niš­kai pa­si­ruo­šęs su ma­lo­nu­mu per­leis­ti sa­vo lai­ką „vals­tie­čiams“. No­rė­čiau pa­klau­sy­ti, ko­kius mig­ra­ci­jos stab­dy­mo bū­dus jie per ke­tu­rias va­lan­das iš­var­dins“, – feisbuke nuo­sta­bos ne­slė­pė po­li­ti­kas.

E. Gent­vi­las pa­ste­bi, kad Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas dir­ba il­giau nei 100 die­nų, o Sei­mo dar­bot­var­kės vis dar už­pil­do­mos ke­tu­raukš­tė­mis dis­ku­si­jo­mis. „Po soc­de­mų pa­mėg­tų dar­bo gru­pių, tai – nau­jas žan­ras“, – kri­ti­ka­vo jis.