Seime planuojama perstumdyti kėdes
Sei­mo va­do­vy­bė im­sis rim­tų stuk­tū­ri­nių pert­var­kų. Ža­da­ma per­žiū­rė­ti vie­no svar­biau­sių par­la­men­ti­nių ko­mi­te­tų su­dė­tį, keis­ti par­ti­nį at­sto­va­vi­mą ir na­rių skai­čių ki­tuo­se ko­mi­te­tuo­se bei ko­mi­si­jo­se.

Sei­mo val­dy­ba su­sizg­ri­bo pa­gal sta­tu­to rei­ka­la­vi­mus pa­keis­ti par­la­men­ti­nį Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tą (ERK). No­ri­ma, kad jo bran­duo­lį su­da­ry­tų ki­tų ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai ar jų pa­va­duo­to­jai ir ke­li par­la­men­ta­rai, be­si­do­min­tys Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) klau­si­mais.

Ke­ti­na­ma per­žiū­rė­ti ir ki­tų Sei­mo ko­mi­te­tų bei ko­mi­si­jų su­dė­tį. Ji esą ne­bea­ti­tin­ka pro­por­ci­nio at­sto­va­vi­mo frak­ci­joms pri­nci­pų. Taip pat ža­da­ma pa­ko­re­guo­ti šių pa­da­li­nių dy­dį, nes ke­liuo­se di­de­lį krū­vį tu­rin­čiuo­se ko­mi­te­tuo­se dir­ba per ma­žai par­la­men­ta­rų.

Pa­kei­ti­mai - po Velykų

Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės tei­gi­mu, par­la­men­to val­dy­bo­je su­tar­ta, jog ERK bū­ti­na su­for­muo­ti pa­gal sta­tu­to rei­ka­la­vi­mus. „Kad bū­tų tin­ka­mai at­sto­vau­ja­ma mū­sų ša­liai eu­ro­pi­niuo­se ren­gi­niuo­se ir kom­pe­ten­tin­gai pri­sta­to­ma kiek­vie­na po­zi­ci­ja, Sei­mo ERK tu­ri dirb­ti ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai ar­ba jų pa­va­duo­to­jai. To­liau - pa­gal pro­por­ci­jas frak­ci­jų teik­ti par­la­men­ta­rai. Kai tik frak­ci­jų va­do­vai ap­sisp­ręs ir pa­teiks kan­di­da­tū­ras, ta­da vis­ką ir su­tvar­ky­si­me. Esa­me su­si­ta­rę, kad šiuos pa­kei­ti­mus pa­da­ry­si­me po Ve­ly­kų“, - LŽ sa­kė par­la­men­to va­do­vė.

Per dau­giau kaip pus­tre­čių šios Sei­mo ka­den­ci­jos me­tų par­la­men­to vei­das smar­kiai pa­si­kei­tė. Ne­li­ko par­la­men­ti­nės "Drą­sos ke­lio" frak­ci­jos, dėl po­li­ti­nių per­bė­gė­lių ki­to ki­tų frak­ci­jų dy­dis. To­dėl, anot L. Grau­ži­nie­nės, Sei­mo ko­mi­te­tai ir ko­mi­si­jos ne­bea­ti­tin­ka pro­por­ci­nio at­sto­va­vi­mo frak­ci­joms pri­nci­pų. „Frak­ci­jos ir­gi tu­ri nu­spręs­ti, ką de­le­guo­ja. Ta­da Sei­mo nu­ta­ri­mu pa­kei­si­me su­dė­tį“, - aiš­ki­no ji.

At­siž­velgs į krūvį

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas su­ti­ko, kad par­la­men­ti­nį ERK rei­kia pert­var­ky­ti. Esą ja­me tu­rė­tų dirb­ti tik par­la­men­ta­rai, įpa­rei­go­ti pri­im­ti spren­di­mus, nes šis ko­mi­te­tas su­tei­kia man­da­tą mi­nis­trams ar mi­nis­te­ri­jų at­sto­vams, vyks­tan­tiems į už­sie­nį. „Tą man­da­tą tu­ri tik Sei­mo ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai. Bū­tų lo­giš­ka, kad ERK dirb­tų ko­mi­te­tų va­do­vai, dar - pa­pil­do­mi žmo­nės“, - tei­gė jis.

Pa­sak A. Sy­so, dar vie­nas ar­gu­men­tas, ko­dėl Sei­mo ERK bran­duo­lį tu­rė­tų su­da­ry­ti ki­tų ko­mi­te­tų va­do­vai, yra Sei­mo val­dy­bos nuo šie­met ko­mi­te­tui su­teik­ta tei­sė spręs­ti, ką iš­leis­ti į ES Ta­ry­bai pir­mi­nin­kau­jan­čios ša­lies ren­gi­nius už­sie­ny­je. „Kai bū­da­vo jung­ti­niai ren­gi­niai, kiek­vie­nas Sei­mo ko­mi­te­tas ką nors de­le­guo­da­vo. Da­bar ERK spren­džia, kam ver­tin­giau va­žiuo­ti. Kad at­si­sa­ky­tu­me ne­rei­ka­lin­go tu­riz­mo, vyk­tų spe­cia­lis­tai, ku­rie ti­krai at­sto­vau­tų ir ži­no­tų, apie ką kal­ba­ma“, - pa­žy­mė­jo jis.

A. Sy­sas taip pat ma­no, jog bū­ti­na per­žiū­rė­ti ir ki­tus Sei­mo ko­mi­te­tus bei jų na­rių skai­čių. Be rea­li­jų ne­ati­tin­kan­čio at­sto­va­vi­mo frak­ci­joms, jis mi­nė­jo ir tai, kad da­li­jan­tis vie­tas ko­mi­te­tuo­se ar ko­mi­si­jo­se ne­la­bai pa­isy­ta dar­bų kie­kio, la­biau žiū­rė­ta į par­la­men­ta­rų no­rus. „Vis dėl­to rei­kia įver­tin­ti ko­mi­te­tams ten­kan­tį krū­vį ir jų na­rių skai­čių nu­sta­ty­ti ne pa­gal tai, kad vi­si no­ri į Žmo­gaus tei­sių ar Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tus, nes ten ma­žiau dar­bo, o la­bai ne­no­ri į Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą, ku­riam ten­ka daug po­sė­džiau­ti“, - įsi­ti­ki­nęs Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Tech­ni­niai dalykai

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius pa­lai­ko mi­nė­tas ini­cia­ty­vas. Jo nuo­mo­ne, pa­siū­ly­mai - ra­cio­na­lūs. „Anks­tes­nių ka­den­ci­jų Sei­me taip ir da­ry­da­vo­me, kad ERK pir­miau­sia bū­tų at­sto­vau­ja­ma ki­tiems ko­mi­te­tams. Juk ERK vi­sų pir­ma rū­pi­na­si tuo, kad bet koks svars­to­mas klau­si­mas bū­tų su­de­rin­tas su eu­ro­pi­niais rei­ka­lais ir dar­bot­var­ke“, - kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Svars­ty­mus dėl ki­tų Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties ir dy­džio A. Ku­bi­liaus va­di­no tech­ni­niais ir ru­ti­ni­niais. „Gal­būt šiek tiek pa­si­kei­tus val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai no­ri­ma per­žiū­rė­ti ir pa­si­da­ly­ti pos­tus tarp li­ku­sių tri­jų par­ti­jų. Tai da­ro­ma ne pir­mą kar­tą, čia nie­ko ypa­tin­ga“, - ti­ki­no jis.