Seime – pirmasis pritarimas siųsti karius į Malį
Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas (URK) pri­ta­rė Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui, ku­riuo nu­ma­to­ma siųs­ti iki 40 Lie­tu­vos ka­rių da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je Ma­ly­je.

Po lap­kri­čio 13 die­nos te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių Par­yžiu­je Eu­ro­pos Są­jun­gos Už­sie­nio rei­ka­lų ta­ry­bos po­sė­dy­je Pra­ncū­zi­ja krei­pė­si į Bend­ri­jos na­res par­amos ko­vo­jant prieš te­ro­riz­mą Af­ri­ko­je ir Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se.

Sie­kiant pri­si­dė­ti prie tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės ko­vos prieš te­ro­riz­mą bei tai­kos pa­lai­ky­mo, Sei­mo URK pa­siū­lė 2016–2017 me­tais į Jung­ti­nių Tau­tų va­do­vau­ja­mą ope­ra­ci­ją Ma­ly­je siųs­ti iki 40 ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų.

Ne­ra­mu­mai Ma­ly­je tę­sia­si nuo 2012 me­tų, kai di­de­lį ša­lies šiau­ri­nį re­gio­ną užg­ro­bė su te­ro­ris­ti­ne or­ga­ni­za­ci­ja „Al Qae­da“ su­si­ju­sios is­la­mis­tų gru­puo­tės. Per 2013 me­tais pra­dė­tą Pra­ncū­zi­jos va­do­vau­ja­mą in­ter­ven­ci­ją di­de­lė jų da­lis bu­vo iš­stum­ta, bet daug kur pa­dė­tis iš­lie­ka rim­ta.