Seime – paskutinis mūšis dėl Darbo kodekso
Į Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę ki­tą sa­vai­tę su­grįš re­vi­zuo­tas dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­zuo­jan­tis Dar­bo ko­dek­sas. Nors opo­nen­tų bū­rys ne­gai­li kri­ti­kos šiam tei­sės ak­tui, be­veik ne­abe­jo­ja­ma, kad jis bus pri­im­tas ir įsi­ga­lios nuo lie­pos 1-osios.

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas (SRDK) jau aps­vars­tė ir pri­ta­rė Tri­ša­lės ta­ry­bos pa­lai­min­toms nuo­sta­toms dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so.

Tomas Tomilinas/Romo Jurgaičio nuotrauka

Nors Vy­riau­sy­bė lai­ko­si griež­tos po­zi­ci­jos, kad Sei­mas bal­suo­tų tik už prof­są­jun­gų, darb­da­vių ir val­džios su­de­rin­tą pro­jek­tą, par­la­men­ti­nis SRDK pri­ta­rė ir kai ku­rioms nuo­sta­toms, dėl ku­rių Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je ne­su­si­tar­ta.

Prog­no­zuo­ja­ma, kad dėl to Sei­me kils dis­ku­si­jų.

Lai­ky­sis S. Skver­ne­lio pozicijos

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vas, par­la­men­ti­nio SRDK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas To­mas To­mi­li­nas sa­kė, kad Sei­mo „vals­tie­čių“ po­zi­ci­ja dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so su­tam­pa su Vy­riau­sy­bės.

Ke­ti­na­ma at­mes­ti Sei­me re­gis­truo­tas pa­tai­sas ir pri­im­ti Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je su­de­rin­tą įsta­ty­mo va­rian­tą. „Y­ra tam ti­kros iš­im­tys, Sei­mo ko­mi­te­tas ir va­kar, ir pra­ėju­sią sa­vai­tę dir­bo.

Ta­čiau ba­zi­nis pri­nci­pas yra tai, kad pri­ta­ria­me Vy­riau­sy­bės pro­jek­tui, ku­ris re­mia­si Tri­ša­lės ta­ry­bos de­ry­bų re­zul­ta­tu“, – pa­brė­žė jis.

T. To­mi­li­nas aiš­ki­no, jog re­vi­za­vus Dar­bo ko­dek­są pa­siū­ly­tas nau­jas po­žiū­ris į dar­bo san­ty­kių reg­la­men­ta­vi­mą, t. y. kad bū­tų lai­ko­ma­si iš es­mės vi­sų Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je pa­siek­tų su­si­ta­ri­mų.

“Tai nau­ja tvar­ka, ji kei­čia nu­sis­to­vė­ju­sią pra­kti­ką, nes no­ri­me per­duo­ti da­lį ga­lios, po­li­ti­nio svo­rio Tri­ša­lei ta­ry­bai“, – tei­gė jis.

Prieš mė­ne­sį ke­li „vals­tie­čiai“ par­la­men­ta­rai pa­siun­tė sig­na­lą, kad ne­pa­si­ra­šius tri­ša­lio su­si­ta­ri­mo dėl dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo ir ki­tų so­cia­li­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ga­li ne­su­lauk­ti par­amos Sei­me.

Va­kar T. To­mi­li­nas aiš­ki­no, kad toks su­si­ta­ri­mas tu­rė­tų bū­ti pa­si­ra­šy­tas ki­tą sa­vai­tę. „Vis­kas yra pa­gal pla­ną“, – ti­ki­no jis.

To­mas To­mi­li­nas: „Mes pri­ta­ria­me Vy­riau­sy­bės pro­jek­tui, ku­ris re­mia­si Tri­ša­lės ta­ry­bos de­ry­bų re­zul­ta­tu.“

T. To­mi­li­no tei­gi­mu, pri­im­ti re­vi­zuo­tą Dar­bo ko­dek­są yra bū­ti­na. Jis ma­no, kad ga­lu­ti­nai pa­kei­ti­mai Sei­me tu­rė­tų bū­ti įtei­sin­ti ar­ti­miau­sio­mis sa­vai­tė­mis.

Taip pat po­li­ti­kas įsi­ti­ki­nęs, kad dar­buo­to­jai ne­tu­rė­tų bai­min­tis li­be­ra­les­nių dar­bo san­ty­kių. Par­la­men­ta­ras įspė­jo ir įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­vyk­dy­sian­čius darb­da­vius.

„Jei­gu ma­ty­si­me, kad darb­da­viai ne­vyk­do sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų, po pu­sės me­tų ga­li­me tiek pa­tai­sų pri­ruoš­ti, kad jiems ma­žai ne­pa­si­ro­dys. Da­bar to ne­da­ro­me, lau­kia­me jų so­cia­li­nio kon­trak­to vyk­dy­mo“, – sa­kė jis.

Soc­de­mai už ki­to­kį Dar­bo kodeksą

Su „vals­tie­čių“ po­zi­ci­ja ker­ta­si jų koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų po­žiū­ris. Nors Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sią ka­den­ci­ją ini­ci­ja­vo nau­jo­jo li­be­ra­laus Dar­bo ko­dek­so par­en­gi­mą, šią sa­vai­tę su­reng­to­je apk­lau­so­je di­džio­ji dau­gu­ma soc­de­mų pa­si­sa­kė už tai, kad jis bū­tų to­bu­li­na­mas.

Gin­tau­tas Pa­luc­kas: „Šią sa­vai­tę su­reng­to­je apk­lau­so­je dau­gu­ma so­cial­de­mo­kra­tų pa­si­sa­kė už tai, kad Dar­bo ko­dek­sas bū­tų tai­so­mas.“

„Par­ti­jos na­rių nuo­mo­nių ten­den­ci­jos dėl Dar­bo ko­dek­so yra dau­giau nei aiš­kios. Iš apk­lau­so­je da­ly­va­vu­sių 10 na­rių 9 sa­kė, kad šį tei­sės ak­tą rei­kia tai­sy­ti. Šis re­zul­ta­tas ma­nęs ti­krai ne­nus­te­bi­no, nes vi­suo­me­nės nuo­mo­nė iš es­mės yra pa­na­ši. Ma­nau, kad tai yra stip­rus sig­na­las ir pa­ska­ta mū­sų frak­ci­jai Sei­me pa­sis­teng­ti, kad pri­ima­mas Dar­bo ko­dek­sas bū­tų so­cia­liai tei­sin­ges­nis ir sau­ges­nis dar­buo­to­jams“, – tei­gė nau­ja­sis LSDP pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

So­cial­de­mo­kra­tas, Sei­mo SRDK pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas anks­čiau yra sa­kęs, kad per­nai pri­im­tas Dar­bo ko­dek­sas yra drą­siai li­be­ra­lus. Da­bar­ti­nė­mis pa­tai­so­mis esą ban­do­ma švel­nin­ti si­tua­ci­ją. Ta­čiau kar­tu A. Sy­sas yra pa­žy­mė­jęs, kad į nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są Sei­mas tu­rė­tų įtrauk­ti jo ir kai ku­rių ki­tų par­la­men­ta­rų pa­siū­ly­mus, pa­na­šius į tuos, ku­riuos tei­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. „Jei­gu įtrauk­tu­me di­džią­ją da­lį tų nuo­sta­tų, ko­dek­są pa­da­ry­tu­me la­biau su­ba­lan­suo­tą“, – tvir­ti­no Sei­mo SRDK pir­mi­nin­kas.

Ne­sėk­min­gas „vals­tie­čių“ bandymas

Di­džiau­sia opo­zi­ci­nė jė­ga – kon­ser­va­to­riai – dar ne­ap­sisp­ren­dė, kaip bal­suos dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so. Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma pri­mi­nė, kad pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­me jie pa­lai­kė pre­zi­den­tės pa­teik­tas pa­tai­sas, ku­rios gy­nė dar­buo­to­jų in­te­re­sus. „To­kia frak­ci­jos po­zi­ci­ja ir yra fik­suo­ta pa­sta­rą­jį kar­tą. Per šį lai­ką pa­si­kei­tė mū­sų frak­ci­jos su­dė­tis, da­bar sa­vo po­zi­ci­jos dėl vi­sų pa­siū­ly­mų de­ta­liai dar ne­sa­me už­fik­sa­vę“, – sa­kė jis.

Nors Dar­bo ko­dek­sas bu­vo per­žiū­rė­tas, anot J. Raz­mos, per pa­sta­rą­jį pus­me­tį, kiek ati­dė­tas jo ga­lio­ji­mas, ne­at­si­ra­do es­mi­nių per­mai­nų. „Grįž­ta­ma prie tų pa­čių pre­zi­den­tės pa­tai­sų, ku­rių apie pu­sė yra su­de­rin­ta Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, o ki­ta pu­sė li­ku­si ne­apib­rėž­to pa­vi­da­lo. At­si­ran­da vie­nas ki­tas nau­jas pa­siū­ly­mas, ta­čiau ko nors ko­ky­biš­kai nau­jo į Dar­bo ko­dek­są nau­jie­ji val­dan­tie­ji ne­ban­dė įtrauk­ti“, – tei­gė par­la­men­ta­ras.

J. Raz­ma su­ti­ko, kad Lie­tu­vai rei­kia nau­jo Dar­bo ko­dek­so, nes da­bar ga­lio­jan­tis reg­la­men­ta­vi­mas ne­ati­tin­ka pa­si­kei­tu­sios si­tua­ci­jos rin­ko­je, dar­bo po­bū­džio ir pa­na­šiai. „Jį ti­krai rei­kia pri­im­ti. Ta­čiau ne­ma­nau, kad nau­ją Dar­bo ko­dek­są pa­vy­ko la­bai sėk­min­gai par­eng­ti“, – pa­kar­to­jo jis.

Gintautas Paluckas/LŽ archyvo nuotrauka

Dels­ti pražūtinga

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las įsi­ti­ki­nęs, kad ne­ga­li­ma il­giau vil­kin­ti Dar­bo ko­dek­so pri­ėmi­mo. „Mes vi­są lai­ką rė­mė­me jo pri­ėmi­mą, to­dėl ir da­bar bal­suo­si­me, kad jis įsi­ga­lio­tų nuo lie­pos 1 die­nos. Nors Dar­bo ko­dek­sas ir nė­ra to­bu­las, ja­me yra tai­sy­ti­nų nuo­sta­tų, ta­čiau jei ir vėl ati­dė­si­me, liks ga­lio­ti se­na­sis, 2002 me­tais pri­im­tas ko­dek­sas. Dėl ja­me įtei­sin­tų ne­lanks­čių dar­bo san­ty­kių iš Lie­tu­vos emig­ra­vo ne­ma­žai gy­ven­to­jų“, – aiš­ki­no E. Gent­vi­las. Pa­sak jo, tai­sy­ti Dar­bo ko­dek­są bus ga­li­ma ta­da, kai jis įsi­ga­lios. Sei­mo na­rio žo­džiais, vers­las pa­da­rė ne­ma­žai nuo­lai­dų, kad do­ku­men­tas pra­dė­tų ga­lio­ti nuo lie­pos. Ki­taip prof­są­jun­gos vėl pra­šy­tų ga­lio­ji­mą ati­dė­ti. „Eg­zis­tuo­ja ir dar vie­na prob­le­ma – nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja trak­tuo­ja kaip struk­tū­ri­nę re­for­mą, to­dėl 250 mln. eu­rų ne­skai­čiuo­ja­mi kaip biu­dže­to de­fi­ci­to di­di­ni­mas. Jei vėl ati­dė­si­me do­ku­men­to pri­ėmi­mą, ši su­ma taps biu­dže­to de­fi­ci­tu. Ne­be­ga­li­me ri­zi­kuo­ti“, – sa­kė E. Gent­vi­las. Jis ne­slė­pė nuo­gąs­ta­vi­mo, kad prof­są­jun­gos ga­li mė­gin­ti stab­dy­ti ko­dek­so pri­ėmi­mą.

Li­be­ra­lams pri­ta­rė ir opo­zi­ci­nės „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos se­niū­nas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis. „Pro­fe­si­nės są­jun­gos ga­vo la­bai daug. Ma­nau, kad vis­kas su­re­gu­liuo­ta tvar­kin­gai. Rei­kia va­žiuo­ti į prie­kį“, – tei­gė jis. Pa­sak po­li­ti­ko, vers­li­nin­kai jau da­bar nau­jas įmo­nes ati­da­ro Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je, to­dėl jei dar del­si­me, lik­si­me prie su­ski­lu­sios gel­dos.

Ga­ran­ti­jų ma­ži­ni­mui nepritaria

Opo­zi­ci­nės Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) frak­ci­jos se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė at­krei­pė dė­me­sį, jog frak­ci­ja nuo­sek­liai lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad pir­miau­sia rei­kia di­din­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mas ir tik tuo­met gal­vo­ti apie ko­kių nors so­cia­li­nių leng­va­tų at­si­sa­ky­mą. „Šiuo me­tu ne­ga­li­ma ma­žin­ti so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams, nes pa­ja­mų skir­tu­mas di­džiu­lis, o po eu­ro įve­di­mo žmo­nių pa­ja­mos yra mi­ni­ma­lios, jų pa­kan­ka tik iš­gy­ven­ti“, – sa­kė Sei­mo na­rė.

Jos tei­gi­mu, da­bar­ti­nia­me Dar­bo ko­dek­se nu­ma­ty­tos so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ki­tų vals­ty­bių kon­teks­te nė­ra iš­skir­ti­nės. „Mū­sų vers­las ne­sto­vi vie­to­je, eko­no­mi­kos re­zul­ta­tai ne­blo­gi, va­di­na­si, ga­li­ma dirb­ti ir ga­lio­jant da­bar­ti­niam ko­dek­sui“, – ti­ki­no R. Ta­ma­šu­nie­nė. Anot jos, ki­tos ša­lys jau pra­de­da svars­ty­ti apie dar di­des­nių ga­ran­ti­jų įtei­si­ni­mą, pa­vyz­džiui, mo­ti­nys­tės at­os­to­gų il­gi­ni­mą. Ka­dan­gi LLRS-KŠS su­pran­ta so­cia­li­nio dia­lo­go svar­bą, nau­ja­jam Dar­bo ko­dek­so va­rian­tui tu­rė­tų bū­ti pri­ta­rę vi­si: prof­są­jun­gos, vers­las bei Vy­riau­sy­bė. Po­li­ti­kė sa­kė, kad da­bar frak­ci­jos ne­ten­ki­na su­tar­tos nuo­sta­tos dėl iš­ei­ti­nių kom­pen­sa­ci­jų, at­os­to­gų.

R. Ta­ma­šu­nie­nė ste­bė­jo­si ko­le­gų no­rais pri­im­ti, o pa­skui iš kar­to tai­sy­ti do­ku­men­tą. „Priim­si­me su­bpro­duk­tą, o pa­skui ste­bė­si­mės, ko­dėl jis ne­vei­kia. Šiuo at­ve­ju bū­ti­na iš­skir­ti­nė ko­ky­bė, nes tai tu­rės įta­kos kiek­vie­nam dir­ban­čiam žmo­gui“, – tei­gė LLRA-KŠS frak­ci­jos se­niū­nė.

Su­lau­kė D. Gry­baus­kai­tės veto

Dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­zuo­jan­čio do­ku­men­to par­en­gi­mą ini­ci­ja­vo so­cial­de­mo­kra­tų do­mi­nuo­ja­ma pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Vy­riau­sy­bė. Nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są ak­ty­viai rė­mė tuo­me­tis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Sei­me 2016 me­tų bir­že­lio pa­bai­go­je pri­im­tą įsta­ty­mą ve­ta­vo pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ta­čiau pra­ėju­sios ka­den­ci­jos par­la­men­ta­rai at­me­tė ša­lies va­do­vės ve­to.

Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­jus „vals­tie­čiams“, nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mas bu­vo ati­dė­tas pus­me­čiui. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ne­se­niai tei­gė, jog do­ku­men­tas bus par­eng­tas su Tri­ša­lės ta­ry­bos pri­im­to­mis pa­tai­so­mis. „Es­mi­nis da­ly­kas yra tai, kad ati­dė­lio­tas ko­dek­sas su pa­tai­so­mis, dėl ku­rių su­tar­ta, įsi­ga­lios lie­pos 1 die­ną. Koa­li­ci­ja nu­spren­dė: jei­gu Sei­me bus ban­do­ma re­gis­truo­ti įvai­rias pa­tai­sas, jos tu­rė­tų bū­ti at­mes­tos“, – ba­lan­dį aiš­ki­no Vy­riau­sy­bės va­do­vas.