Seime pasipriešinus partnerystei, stringa ES direktyvos perkėlimas
Sei­me šią sa­vai­tę svars­tant pa­tai­sas, ku­rio­mis per­ke­liant Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vą bū­tų įtvir­ti­na­mas drau­di­mas dis­kri­mi­nuo­ti dėl pi­lie­ty­bės, iš Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės na­rės pi­lie­čio šei­mos na­rių apib­rė­ži­mo iš­brauk­ti par­tne­riai.

Sei­me 44 bal­sais „už“, 20 par­la­men­ta­rų bu­vus „prieš“ ir 21 su­si­lai­kius pri­tar­ta to­kiai „tvar­kie­čio“ Pe­tro Gra­žu­lio pa­siū­ly­tai nuo­sta­tai, tad pro­jek­tas pa­si­kei­tė iš es­mės ir bu­vo grą­žin­tas svars­ty­ti į pa­grin­di­nį Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą. Ko­mi­te­tas P.Gra­žu­lio pa­siū­ly­mą re­ko­men­da­vo at­mes­ti.

Sei­mo na­rė li­be­ra­lė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen pers­pė­jo, kad ati­dė­jus klau­si­mą iki ru­dens Lie­tu­vai ga­li bū­ti pra­dė­ta pa­žei­di­mo pro­ce­dū­ra, ta­čiau opo­nen­tai prieš­ta­ra­vo pro­jek­te mi­ni­mam ES pi­lie­čio apib­rė­ži­mui, ku­ria­me kaip šei­mos na­riai įvar­di­ja­mi ir par­tne­riai.

„Kai da­bar jau ma­to­me įsta­ty­mo pro­jek­tą, at­si­ra­do vie­na la­bai di­de­lė kon­tro­ver­si­ja. (...) Straips­nis iš es­mės mums pri­tai­ko pri­va­lo­mą ES pi­lie­čio šei­mos na­rių apib­rė­ži­mą, tai ir Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pa­sik­ly­do beaiš­kin­da­mas. Mes iš es­mės įtvir­ti­na­me nuo­sta­tą, kad šei­mos na­riais lai­ko­mi vi­si par­tne­riai. Aš ma­nau, kad tai iš ti­krų­jų ne­ga­li bū­ti toks re­gu­lia­vi­mas“, – sa­kė kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys.

„Mes ma­to­me tą bend­rą ten­den­ci­ją, kai tar­si ša­lu­ti­niuo­se įsta­ty­muo­se no­ri­ma įtvir­tin­ti tam ti­kras są­vo­kas, dėl ku­rių dar ne­sa­me pri­ėję prie bend­rų su­ta­ri­mų. Jei­gu da­bar kal­ba­me apie tai, kas yra šei­ma, kaž­ko­dėl no­ri­ma pri­si­den­giant tar­si vi­sai ne­kal­tu da­ly­ku, ku­riuo šiuo at­ve­ju spren­džia­mos ar įdar­bi­ni­mo, ar trans­por­to prob­le­mos, bū­tent trak­tuo­ti, kad šei­mos na­riai – tai su­tuok­ti­niai ar­ba as­muo, ku­rio su­da­ry­ta re­gis­truo­tos par­tne­rys­tės su­tar­tis“, – pri­ta­rė „vals­tie­tis“ Po­vi­las Urb­šys.

V.Čmi­ly­tė-Niel­sen ar­gu­men­ta­vo, kad siū­lo­mas Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo pro­jek­tas ne­įpa­rei­go­ja Lie­tu­vos re­gis­truo­ti par­tne­rys­tę, o tik pri­pa­žin­ti par­tne­rys­tę, ku­ri yra re­gis­truo­ta ša­ly­se, kur toks tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas ga­lio­ja, bet R.J.Da­gys at­sa­ky­da­mas tvir­ti­no, jog tai esą gud­ra­vi­mai.

„Mes pa­tys ga­li­me nu­spręs­ti, ir ki­tos di­rek­ty­vos mums tos prie­vo­lės ne­tai­ko. Jei­gu taip bū­tų, tai mes čia ne­si­gin­čy­tu­me da­bar – jau se­niai bū­tų par­tne­rys­tė įtei­sin­ta. Jos nė­ra, yra gud­ra­vi­mai. Tai švel­niau­sias žo­dis, ką aš ga­liu pa­sa­ky­ti“, – sa­kė kon­ser­va­to­rius.

So­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas sa­vo ruo­žtu tei­gė, kad „kai ku­rie Sei­mo na­riai pa­ma­tę žo­dį „part­ne­rys­tė“ gal­vo­ja, kad jau dan­gus griū­na, ir vis­kas, čia bai­gia­si Lie­tu­va“.

„Mes svars­to­me adap­ta­vi­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos do­ku­men­tų. Ir pi­lie­čiams, ku­rie lais­vai ju­da ir at­vy­ko į Lie­tu­vą, mes jiems pri­me­si­me, na, ne­pri­me­si­me, bet rei­ka­lau­si­me sa­vo tei­sių. Šiuo at­ve­ju tai ne­kei­čia mū­sų Kons­ti­tu­ci­jos, mū­sų įsta­ty­mų apie šei­mą, kad vie­nos ly­ties, ir taip to­liau, ir taip to­liau. Tai pir­miau­sia yra tai­ko­ma ne Lie­tu­vos pi­lie­čiams, o už­sie­nie­čiams“, – kal­bė­jo A.Sy­sas.

Li­be­ra­lė Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė si­tua­ci­ją, kai Sei­mas stab­do Vy­riau­sy­bės sku­biai pri­im­ti pra­šo­mas įsta­ty­mo pa­tai­sas, pa­va­di­no eg­zo­tiš­ka.

„Iš­ties yra ta eg­zo­tiš­ka si­tua­ci­ja, ku­rių vis dau­gė­ja, kai mes pa­lai­ko­me Vy­riau­sy­bę aki­vaiz­do­je su jų val­dan­čią­ją dau­gu­ma. Vy­riau­sy­bė pra­šė sku­bos tvar­kos, val­dan­tie­ji „vals­tie­čiai“ su­stab­dė pro­jek­tą“, – tvir­ti­no A.Ar­mo­nai­tė.

Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis bū­tų įtvir­ti­na­mas drau­di­mas dis­kri­mi­nuo­ti dėl pi­lie­ty­bės, Sei­mui yra pa­tei­ku­si Vy­riau­sy­bė. Pa­tai­so­mis per­ke­lia­ma di­rek­ty­va, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­čiai, be­si­nau­do­jan­tys lais­vo dar­buo­to­jų ju­dė­ji­mo tei­sė­mis, ir jų šei­mos na­riai ne­bū­tų dis­kri­mi­nuo­ja­mi dėl pi­lie­ty­bės.

Ši di­rek­ty­va taip pat tai­ko­ma Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės vals­ty­bių pi­lie­čiams ir jų šei­mos na­riams. Kaip nu­ro­dė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, ši di­rek­ty­va jau prieš me­tus tu­rė­jo bū­ti per­kel­ta į na­cio­na­li­nę tei­sę.

Pa­gal di­rek­ty­vą, Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių ir Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės vals­ty­bių pi­lie­čiams bei jų šei­mos na­riams tu­ri bū­ti su­da­ry­tos to­kios pat są­ly­gos nau­do­tis so­cia­li­nė­mis ir mo­kes­čių leng­va­to­mis kaip ir Lie­tu­vos pi­lie­čiams.

Šiuo me­tu įsta­ty­mai drau­džia dis­kri­mi­na­ci­ją ly­ties, ra­sės, tau­ty­bės, kal­bos, kil­mės, so­cia­li­nės pa­dė­ties, ti­kė­ji­mo, įsi­ti­ki­ni­mų ar pa­žiū­rų, am­žiaus, ly­ti­nės orien­ta­ci­jos, ne­ga­lios, et­ni­nės pri­klau­so­my­bės, re­li­gi­jos pa­grin­du.