Seime pakvipo apkalta
Sei­mo opo­zi­ci­ja jau šian­dien ry­tą ke­ti­na re­gis­truo­ti siū­ly­mą su­šauk­ti ne­ei­li­nę par­la­men­to se­si­ją. Pa­grin­di­nis dar­bot­var­kės klau­si­mas – ap­kal­tos pra­džios „dar­bie­čiui“ Vy­tau­taui Gap­šiui skel­bi­mas.

Ne­ei­li­nės se­si­jos ini­cia­to­rė – di­džiau­sia opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja. Jos siū­ly­mą par­ėmė ki­ta opo­zi­ci­nė – Li­be­ra­lų są­jū­džio – frak­ci­ja. Be mi­nė­tų frak­ci­jų, sa­vo par­ašus dėl se­si­jos su­šau­ki­mo pa­dė­jo ke­li Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vai. Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą ne­ei­li­nę se­si­ją šau­kia Sei­mo pir­mi­nin­kas ne ma­žiau kaip treč­da­lio par­la­men­ta­rų siū­ly­mu, ku­ris tu­ri bū­ti jam pa­teik­tas raš­tu.

TS-LKD frak­ci­jos duo­me­ni­mis, va­kar trū­ko vos 1 iš 47 rei­ka­lin­gų par­ašų. Ti­ki­ma­si, kad šį­ryt jį pa­dės li­be­ra­las Kęs­tu­tis Gla­vec­kas. Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos frak­ci­jų – So­cial­de­mo­kra­tų, Dar­bo par­ti­jos, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ – at­sto­vai ini­cia­ty­vos dėl Sei­mo ne­ei­li­nės se­si­jos ne­pa­lai­kė.

Se­si­ją pra­šo­ma su­šauk­ti va­sa­rio 17–25 die­no­mis. „Pra­šo­me, kad se­si­jos po­sė­džiai vyk­tų dvi die­nas, bet, ma­nau, vis­ką aps­vars­ty­ti bū­tų ga­li­ma ir per vie­ną“, – LŽ sa­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris ir frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Po­li­ti­ko nuo­mo­ne, „y­ra šan­sų“, kad ap­kal­ta V. Gap­šiui pa­vyks. „Ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je at­si­vė­rė daug žaiz­dų, o tai ga­li ją su­vie­ny­ti“, – tei­gė E. Ma­siu­lis.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las yra sa­kęs, kad So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­ja dėl ap­kal­tos V. Gap­šiui, jei tam bus pa­grin­do, bal­suos „taip, kaip pri­klau­so“, ne­pai­sy­da­ma to, jog „dar­bie­čiai“ yra koa­li­ci­jos par­tne­riai.

Kaip jau ra­šy­ta, va­sa­rio pra­džio­je „dar­bie­tis“ V. Gap­šys Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mu Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je bu­vo nu­baus­tas 3,6 tūkst. eu­rų bau­da. Po šio teis­mo nuo­spren­džio baus­mė įsi­ga­lio­ja. Kon­ser­va­to­rių tei­gi­mu, nors dėl su­kčia­vi­mo Ape­lia­ci­nis teis­mas „dar­bie­čius“ iš­tei­si­no, teis­mas ne­pa­nei­gė, kad 2004–2006 me­tais Dar­bo par­ti­ja „pa­nau­do­jo ne­tei­sė­tų lė­šų per 24 mln. li­tų įvai­rioms sa­vo rin­ki­mų kam­pa­ni­joms“.

Sei­mo sta­tu­te nu­ma­ty­ta, kad jei­gu Sei­mo na­rys pri­pa­žįs­ta­mas kal­tu bau­džia­mo­jo­je by­lo­je ir nuo­spren­dis įsi­ga­lio­ja, jam pra­de­da­ma ap­kal­tos pro­ce­dū­ra. Ta­čiau ap­kal­tos pro­ce­sas pra­de­da­mas as­me­nims dėl Kons­ti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­jan­čių jų veiks­mų, pa­da­ry­tų ei­nant par­ei­gas. Pri­min­si­me, kad Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, ko­men­tuo­da­ma Ape­lia­ci­nio teis­mo nuo­spren­dį dėl Sei­mo na­rio V. Gap­šio bei pa­si­gir­du­sius svars­ty­mus dėl ga­li­mos ap­kal­tos, tei­gė, jog teis­mo spren­di­mas ne­kei­čia Sei­mo na­rio sta­tu­so, nė­ra jo­kio pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­dū­ros ir šis ga­li tęs­ti sa­vo dar­bą. Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mas yra su­si­jęs su V. Gap­šio veik­la 2005–2006 me­tais – tuo­met jis ne­bu­vo Sei­mo na­rys ir ne­bu­vo da­vęs prie­sai­kos.