Seime padvelkė interpeliacija
Pa­va­sa­rio se­si­jo­je opo­zi­ci­ja nu­si­tei­ku­si kli­bin­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trės Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės kė­dę. Val­dan­tie­ji su­tin­ka, kad "dar­bie­tei" trūks­ta ryž­tin­gu­mo pri­imant spren­di­mus, ta­čiau dėl to­kios nuo­dė­mės jos keis­ti ne­ke­ti­na.

Šis sau­sis po po­ros mė­ne­sių 50-me­tį švę­sian­čios A. Pa­be­dins­kie­nės dar­bo biog­ra­fi­jo­je pa­ženk­lin­tas di­de­lio stre­so. Prieš sa­vai­tę dėl sa­vo veik­los mi­nis­trė su­lau­kė griež­to pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės žo­džio, o va­kar Sei­me ją užg­riu­vo ti­kra kri­ti­kos la­vi­na.

Mi­nis­trė bu­vo pa­kvies­ta į su­si­ti­ki­mą su Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) frak­ci­jos na­riais. Jam pa­si­bai­gus li­be­ra­lai par­eiš­kė abe­jo­jan­tys, ar A. Pa­be­dins­kie­nė ga­li to­liau ei­ti par­ei­gas. Jų nuo­mo­ne, mi­nis­trė tu­rė­tų su­sip­ras­ti ir at­sis­ta­ty­din­ti. Ki­taip jai ga­li bū­ti ren­gia­ma in­ter­pe­lia­ci­ja. “Jei­gu ma­ty­si­me, kad si­tua­ci­ja ne­si­kei­čia, ne­at­mes­čiau, jog Sei­me bus su­reng­tas bal­sa­vi­mas dėl pa­si­ti­kė­ji­mo mi­nis­tre”, - LŽ tvir­ti­no LS frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Dėl to, anot jo, bus kon­sul­tuo­ja­ma­si su ki­to­mis opo­zi­ci­jos ir val­dan­čių­jų frak­ci­jo­mis.

“Ne­ma­tau jo­kio tiks­lo da­bar, kai per­si­ri­to­me į an­trą ka­den­ci­jos pu­sę, keis­ti mi­nis­trus”, - LŽ sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė, Dar­bo par­ti­jos ly­de­rė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Jos žo­džiais, bet ku­riam nau­jam mi­nis­trui, kad ir ko­kios aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos šis bū­tų, pri­reik­tų ne­ma­žai lai­ko, kol perp­ras­tų su­nkią So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) ku­ruo­ja­mą sri­tį.

“Tam ti­krų klai­de­lių bū­na vi­sur. Vie­na mi­nis­trė ne­ga­li vis­ką su­žiū­rė­ti ir iš­spręs­ti vi­sas prob­le­mas. Tam yra vals­ty­bės tar­nau­to­jų apa­ra­tas. Jie taip pat tu­ri elg­tis at­sa­kin­gai”, - pa­brė­žė L. Grau­ži­nie­nė. Ta­čiau ji su­ti­ko, kad į kai ku­riuos da­ly­kus A. Pa­be­dins­kie­nei rei­kė­tų “žiū­rė­ti griež­čiau”.

“Gal mi­nis­trė per daug švel­ni ir ge­ra. Vis dėl­to, ma­nau, ji ga­li dirb­ti to­liau. Ti­krai nė­ra to­kių prob­le­mų, ku­rias mė­gi­na­ma iš­pūs­ti. Vis­kas su­tvar­ko­ma, vis­kas bus iš­tai­sy­ta”, - ti­ki­no Sei­mo pir­mi­nin­kė.

Kri­tiš­kai A. Pa­be­dins­kie­nės dar­bą ver­ti­no Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to (SRDK) vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys. “Mi­nis­trė ne­tu­ri kuo pa­si­gir­ti. Ge­rai, kad tai pa­ga­liau pa­ste­bė­jo ir li­be­ra­lai”, - kal­bė­jo po­li­ti­kas. Jis ne­at­me­tė ti­ki­my­bės, jog in­ter­pe­lia­ci­ją pa­lai­ky­tų ir kon­ser­va­to­riai. R. J. Da­gys sa­kė ne­ga­lįs pa­teik­ti ar­gu­men­tų, ko­dėl mi­nis­trę rei­kė­tų gin­ti. Anot jo, SADM ren­gia­mi pro­jek­tai nuo­lat vė­luo­ja, be to, yra pra­stos ko­ky­bės. “Mi­nis­te­ri­jai bū­ti­na pert­var­ka. Drą­siai sa­kau - pra­žiop­so­jo­me ket­ve­rius pa­lan­kius me­tus, kai ga­lė­jo­me su­tvar­ky­ti so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mą”, - aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas SRDK na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas tei­gė, jog per dve­jus veik­los me­tus A. Pa­be­dins­kie­nė “pa­si­sė­mė pa­tir­ties”. Ta­čiau kar­tu jis ne­slė­pė ma­nan­tis, kad į šį su­nkų pos­tą tu­rė­jo bū­ti ski­ria­mas kur kas dau­giau pa­tir­ties tu­rin­tis as­muo. “Silp­niau­sia mū­sų sri­tis - so­cia­li­nė. Jau še­še­ri me­tai, kai at­ly­gi­ni­mai ir pen­si­jos įšal­dy­ti. To­dėl šio­je sri­ty­je bū­ti­ni ryž­tin­gi spren­di­mai”, - LŽ tvir­ti­no A. Sy­sas. To­kio ryž­tin­gu­mo, jo nuo­mo­ne, mi­nis­trei trūks­ta. Prie­kaiš­tų bū­tų ga­li­ma pa­sa­ky­ti ir A. Pa­be­dins­kie­nės ko­man­dai.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę pre­zi­den­tė su­kri­ti­ka­vo SADM už 1,5 mln. eu­rų už­sa­ky­tą moks­li­nį ty­ri­mą, ku­riam reng­ti įdar­bin­ta ir 14 pa­čios mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų. Ša­lies va­do­vės žo­džiais, tai „vals­ty­bės pi­ni­gų plo­vi­mas“. Pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mą ėmė­si ti­krin­ti Vals­ty­bės kon­tro­lė. A. Pa­be­dins­kie­nei prie­kaiš­tau­ta ir dėl ne­vyks­tan­čios vai­kų glo­bos na­mų pert­var­kos.