Seime padaugės slaptų kambarėlių
Par­la­men­ta­rai ap­si­žiū­rė­jo, kad Sei­me trūks­ta vie­tų, kur eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis ga­lė­tų sau­giai dirb­ti bent jau Sei­mo val­dy­ba ir ko­mi­te­tai. Nau­jos sau­gu­mo zo­nos sta­ty­bos dar­bai at­siei­tų apie 300 tūkst. eu­rų (per 1 mln. li­tų), o kiek įran­ga - ne­skel­bia­ma.

Dar šią ka­den­ci­ją par­la­men­to rū­muo­se vi­lia­ma­si įreng­ti nau­ją sau­gu­mo zo­ną. Sei­mo val­dy­ba šį dar­bą pa­ve­dė at­lik­ti Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai. Kon­kre­tes­nių de­ta­lių apie bū­si­mą­ją “slap­ta­vie­tę” ne­atsk­lei­džia­ma, tik už­si­me­na­ma, kad par­ink­tos pa­tal­pos bus įkur­tos vie­na­me iš Sei­mo rū­mų rū­sių. Sta­ty­bos ini­cia­ty­vą pa­ska­ti­no pa­sta­ro­jo me­to geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja, taip pat tai, kad par­la­men­to an­trų­jų rū­mų rū­sy­je įreng­tas spe­cia­lus be­lan­gis po­kal­bių slap­tu­mą tu­rin­tis ga­ran­tuo­ti kam­ba­rys ne­ati­tin­ka bū­ti­nų sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų. Ne sve­ti­moms au­sims skir­ti par­la­men­ti­niai po­sė­džiai čia ren­gia­mi jau sep­ty­ne­rius me­tus.

Spar­tą lems fi­nan­sai

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko, ku­ruo­jan­čio kan­ce­lia­ri­jos dar­bą, so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do Sy­so tei­gi­mu, sau­gu­mą ga­ran­tuo­jan­čių pa­tal­pų po­rei­kis Sei­me eg­zis­ta­vo vi­są lai­ką. “Geo­po­li­ti­nis kon­teks­tas” ver­čia spar­tin­ti to­kių erd­vių kū­ri­mą. “Eks­tra at­ve­jais juk ir­gi rei­kia po­sė­džiau­ti. Sei­mo rū­siuo­se yra pa­kan­ka­mai vie­tos, kur ga­li­ma bū­tų įreng­ti sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čias pa­tal­pas. Čia tu­rė­tų po­sė­džiau­ti Sei­mo val­dy­ba ir ke­le­tas ko­mi­te­tų”, - LŽ dės­tė A. Sy­sas.

Anot par­la­men­ta­ro, an­truo­siuo­se rū­muo­se esan­tis kam­ba­riu­kas, ku­ria­me ne­re­tai po­sė­džius ren­gia Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) ir kai ku­rios ko­mi­si­jos, ga­na ankš­tas, ne­ati­tin­ka sau­gu­mo bei hi­gie­nos nor­mų. Pla­nuo­ja­mo­je įkur­ti erd­vė­je bū­tų apie 40-50 vie­tų. Kaip aiš­ki­no vi­ce­pir­mi­nin­kas, “po­že­mi­nė­je” sa­lė­je bus už­ti­krin­tas rei­kia­mas ry­šių bei ga­li­my­bės klau­sy­tis blo­ka­vi­mas. A. Sy­sas sa­kė, kad sta­ty­bos dar­bai bus pra­dė­ti, kai tik Sei­mas ras lė­šų, nes ob­jek­to fi­nan­sa­vi­mas nė­ra nu­ma­ty­tas. “Rei­kės per­žiū­rė­ti, ko­kių pro­jek­tų ga­li­ma at­si­sa­ky­ti. Sta­ty­bos są­ma­ta sie­kia apie 300 tūkst. eu­rų, kiek kai­nuos įran­ga – ne­skel­bia­ma”, - tei­gė vi­ce­pir­mi­nin­kas. Jo nuo­mo­ne, Sei­mo rū­mų rū­siai ga­na ap­leis­ti, to­dėl dar­bų įren­giant sau­gos zo­ną ne­trūks.

Arvydas Anušauskas/Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Si­tua­ci­ja ne­pa­si­kei­tė

NSGK na­rio (pra­ėju­sią ka­den­ci­ją – ko­mi­te­to va­do­vo) kon­ser­va­to­riaus Ar­vy­do Anu­šau­ko nuo­mo­ne, pla­nuo­ja­ma nau­ja pa­tal­pa – svei­kin­ti­nas da­ly­kas, ta­čiau tai ne­išsp­ręs vi­sų sau­gu­mo prob­le­mų. Po­li­ti­kas pri­mi­nė, kad prieš ke­le­rius me­tus ra­gin­da­mas spręs­ti fi­zi­nės ap­sau­gos klau­si­mus NSGK jau krei­pė­si į Sei­mo val­dy­bą. “Mū­sų su­pra­ti­mu, tam bu­vo ga­li­ma re­kon­truo­ti slap­tų pa­si­ta­ri­mų ka­ma­ba­rį, įreng­ti tam ti­kras ap­sau­gos prie­mo­nes Sei­mo pir­mi­nin­ko, kai ku­rių ko­mi­te­tų va­do­vų ka­bi­ne­tuo­se, įdė­ti ati­tin­ka­mus lan­gus. Kai ku­rie kos­me­ti­niai da­ly­kai bu­vo pa­da­ry­ti, ta­čiau kit­kas įstri­go dėl lė­šų trū­ku­mo”, - LŽ sa­kė A. Anu­šau­kas. To­dėl, anot jo, “klau­si­mas lie­ka at­vi­ras”. Kad jis svar­bus, ro­do ki­tų ša­lių pa­tir­tis. “Eg­zis­tuo­jan­čio­mis sau­gu­mo spra­go­mis nau­do­ja­si ne tik ki­tų ša­lių žval­gy­bos, bet ir pri­va­tūs as­me­nys, ku­rie ren­ka in­for­ma­ci­ją, su­si­ju­sią su eko­no­mi­kos, ūkio rei­ka­lais, ir vė­liau ją par­da­vi­nė­ja”, - at­krei­pė dė­me­sį A. Anu­šaus­kas. Kaip tei­gė par­la­men­ta­ras, in­for­ma­ci­jos rin­ki­mo tech­ni­ka pa­sau­ly­je nuo­lat to­bu­lė­ja, ta­čiau mū­sų ša­ly­je per 25-erius ne­prik­lau­so­my­bės me­tus šiuo po­žiū­riu nie­kas ne­pa­ki­to.

Ge­ras pa­vyz­dys

Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio Al­mi­no Ma­čiu­lio ma­ny­mu, ana­lo­giš­ką zo­ną ga­li­ma bū­tų įreng­ti ir Vy­riau­sy­bės rū­mų rū­sy­je. “Pa­tal­pų ten yra, to­kį pro­jek­tą ga­li­ma bū­tų įgy­ven­din­ti. Ma­nau, kad net di­de­lių in­ves­ti­ci­jų ne­rei­kė­tų”, - LŽ sa­kė kanc­le­ris. Kar­tu pa­aiš­ki­no, kad vi­sus ana­lo­giš­kus pro­jek­tus koor­di­nuo­ja Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas. “Jie tu­ri sa­vo ma­ty­mą, siū­ly­mų. Šiems me­tams kai kas nu­ma­ty­ta, bet de­ta­lių ne­ga­lė­čiau ko­men­tuo­ti”, - tei­gė A. Ma­čiu­lis. Pa­sak jo, da­bar ri­bo­to nau­do­ji­mo do­ku­men­tus Vy­riau­sy­bės na­riai, iš­jun­gę vi­sas ko­mu­ni­ka­ci­jos prie­mo­nes, svars­to po­sė­džių sa­lė­je. “Su­tin­ku, kad tai nė­ra pa­kan­ka­mai sau­gu”, - sa­kė kanc­le­ris.

Prieš pen­ke­rius me­tus pla­nus Vy­riau­sy­bės rū­muo­se įreng­ti iš­skir­ti­nio sau­gu­mo zo­ną su­žlug­dė pi­ni­gų sty­gius. Vie­ta slap­tiems po­kal­biams, tiks­liau - po­sė­džių sa­lei, tech­niš­kai ap­sau­go­tai nuo įra­šy­mo ir fil­ma­vi­mo ga­li­my­bių, bu­vo par­ink­ta pir­ma­me Vy­riau­sy­bės rū­mų aukš­te. Iš pra­džių šiam pro­jek­tui bu­vo skir­ta 900 tūkst. li­tų, bet pa­tiks­li­nus biu­dže­tą li­ko 700 tūkst. li­tų. To­kios su­mos bū­tų pa­ka­kę tik pir­mi­niams dar­bams. Skai­čiuo­ta, kad iš vi­so pro­jek­tui įgy­ven­din­ti rei­kė­tų apie 2,7 mln. li­tų.

Pa­tal­pas, tin­ka­mas slap­tiems po­kal­biams, tu­ri be­veik vi­sos svar­biau­sios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos. Sau­giau­siais lai­ko­mi Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­te, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je, Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je esan­tys “slap­ti kam­ba­rė­liai”.