Seime netrūko nei oratorių, nei klausytojų
Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos sta­tis­ti­ka at­sklei­džia, kad per ke­tu­ris mė­ne­sius ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je pri­im­da­mi tei­sės ak­tus par­la­men­ta­rai kal­bė­jo be­veik 6 tūkst. kar­tų. Treč­da­lis kal­bų skli­do iš de­šim­ties ak­ty­viau­sių po­li­ti­kų lū­pų.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos duo­me­ni­mis, an­tra­die­nį pa­si­bai­gu­sios pa­va­sa­rio se­si­jos ak­ty­viau­si kal­bė­to­jai – opo­zi­ci­jos at­sto­vai, di­džiau­si ty­le­niai – val­dan­tie­ji „vals­tie­čia“. Prie klau­sy­to­jų, o ne prie kal­bė­to­jų ga­li­ma bū­tų pri­skir­ti treč­da­lį Sei­mo na­rių.

Be­veik penk­ta­da­lis vi­sų kal­bų bu­vo klau­si­mai, pa­teik­ti per tei­sės ak­tų pro­jek­tų pri­sta­ty­mą. Per po­sė­džius par­la­men­ta­rai taip pat iš­sa­kė pu­sę tūks­tan­čio rep­li­kų ir an­tra tiek kal­bė­jo dėl po­sė­džių ve­di­mo tvar­kos. Iš­kal­bin­gu­mu ne­pa­si­žy­mė­jo nei di­džiau­sios val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­ris ir frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, nei di­džiau­sios opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­kas bei se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

Iš­kal­bin­giau­sių­jų de­šim­tu­kas

Ak­ty­viau­sių kal­bė­to­jų de­šim­tu­ko vir­šū­nė­je – kon­ser­va­to­rius Jo­nas Ri­man­tas Da­gys ir „vals­tie­tis“ Po­vi­las Urb­šys. Abu po­li­ti­kai įvai­riais klau­si­mais kal­bė­jo po 196 kar­tus. Re­gis, P. Urb­šys ati­džiai se­kė po­sė­džių ei­gą, nes žo­džio dėl ve­di­mo tvar­kos pra­šė 38 sy­kius.

Tre­čias bu­vo kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma – kal­bė­jo 188 kar­tus. Po­li­ti­kas per po­sė­džius pa­tei­kė 35 klau­si­mus, 23 kar­tus kal­bė­jo dėl po­sė­džių ve­di­mo tvar­kos, 22 – dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų. Ket­vir­ta ir penk­ta vie­tos te­ko Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nui Eu­ge­ni­jui Gent­vi­lui ir šios frak­ci­jos na­riui Si­mo­nui Gent­vi­lui. Tė­vas kal­bė­jo 161 kar­tą, sū­nus – 160 kar­tų. E. Gen­vi­las 36 sy­kius reiš­kė nuo­mo­nę dėl po­sė­džių ve­di­mo tvar­kos, S. Gent­vi­las pa­tei­kė 54 klau­si­mus.

Jiems ant kul­nų li­po so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas – kal­bė­jo 159 kar­tus. Treč­da­lį jo kal­bų su­da­rė pa­teik­ti klau­si­mai. 153 ir 151 kar­tą ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se kal­bė­jo kon­ser­va­to­riai Ed­mun­das Pu­pi­nis ir My­ko­las Ma­jaus­kas.

Iš­kal­bin­giau­sių­jų uo­de­go­je – „tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis (132) ir so­cial­de­mo­kra­tas Ar­tū­ras Skar­džius (128). „Vals­tie­čių“ ly­de­ris R. Kar­baus­kis per po­sė­džius kal­bė­jo 51 kar­tą, TS-LKD va­do­vas G. Lands­ber­gis – 71 kar­tą. Dėl po­sė­džių ve­di­mo tvar­kos žo­džio daž­nai (25 kar­tus) pra­šė ne tik kon­ser­va­to­rių ly­de­ris, bet ir ki­tas ak­ty­vus frak­ci­jos na­rys And­rius Ku­bi­lius – 27 kar­tus.

Ty­le­nių būrys

Ab­su­liu­tus čem­pio­nas tarp par­la­men­to ty­le­nių – „vals­tie­tis“ Lau­ras Sta­ce­vi­čius. Per ke­tu­ris mė­ne­sius ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je jis ne­kal­bė­jo nė kar­to. Nie­ka­da žo­džio ne­ta­rė ir ki­tas „vals­tie­tis“ Alf­re­das Sta­sys Nau­sė­da, ta­čiau šis par­la­men­ta­ras jau ke­lis mė­ne­sius gy­do­mas po su­nkios li­gos ir po­sė­džiuo­se ne­da­ly­vau­ja.

Po kar­tą po­sė­džiuo­se bu­vo pra­bi­lę še­ši Sei­mo na­riai – li­be­ra­las Jo­nas Var­ka­lys, „vals­tie­čiai“ Pe­tras Va­liū­nas, Lai­mu­tė Mat­ke­vi­čie­nė, Pe­tras Ne­vu­lis, kon­ser­va­to­rius And­rius Na­vic­kas (Sei­me dir­ba nuo bir­že­lio 14 die­nos) bei Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų­jų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) at­sto­vas Čes­la­vas Ol­ševs­kis.

Jur­gis Raz­ma: „No­rint ma­ty­ti ti­krą­jį vaiz­dą, rei­kė­tų ver­tin­ti ir da­ly­ki­nį kal­bų tu­ri­nį.“

Po du kar­tus yra kal­bė­ję „vals­tie­čiai“ Auš­ri­nė Nor­kie­nė, Vy­tau­tas Ras­te­nis ir Al­gi­man­tas Kir­ku­tis bei LLRA-KŠS frak­ci­jos na­rys Mi­cha­las Mac­ke­vi­čius. Tris kar­tus per se­si­ją tar­ti žo­dį pa­gei­da­vo trys po­li­ti­kai, ke­tu­ris – pen­ki, pen­kis – trys, še­šis – du.

Dis­ku­si­jų nevengė

Ak­ty­viau­siai dis­ku­si­jo­se da­ly­vau­da­vo P. Urb­šys (11 kar­tų), E. Gent­vi­las (11), S. Gent­vi­las (10), P. Gra­žu­lis (11), A. Skar­džius (12), li­be­ra­las Kęs­tu­tis Gla­vec­kas (10). Dėl ple­na­ri­nių po­sė­džių dar­bot­var­kės pa­gei­da­vi­mus daž­niau­siai reikš­da­vo E. Gent­vi­las ir S. Gent­vi­las (po 13 kar­tų) bei Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė. Po­li­ti­kė bu­vo ir pa­grin­di­nė pri­sta­to­mų klau­si­mų pra­ne­šė­ja – tai da­rė 44 kar­tus. 28 sy­kius pra­ne­šė­jas bu­vo so­cial­de­mo­kra­tas Pe­tras Čim­ba­ras, 17 – Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis, 13 – „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis. Klau­si­mais pra­ne­šė­jus daž­niau­siai už­pil­da­vo „vals­tie­tis“ Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius – 40, kon­ser­va­to­rius Ser­ge­jus Jo­vai­ša – 38, jo frak­ci­jos ko­le­gė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė – 25, li­be­ra­las K. Gla­vec­kas – 27 kar­tus.

Kaip ak­ty­viau­sius rep­li­kuo­to­jus bū­tų ga­li­ma įvar­dy­ti E. Gent­vi­lą (26 kar­tai), P. Urb­šį (25), P. Gra­žu­lį (23), A. Ku­bi­lių (22), R. Kar­baus­kį (12).

Ir ty­lin­tie­ji dirba

J. Raz­ma tei­gė ne­si­jau­čian­tis iš­skir­ti­nai ak­ty­vus. Anot jo, grei­čiau­siai toks įspū­dis su­si­da­ro dėl to, kad Sei­me yra ne­ma­žai „lė­tų“ nau­jo­kų. Kon­ser­va­to­riaus ma­ny­mu, jo di­des­nį ak­ty­vu­mą le­mia tai, kad daug me­tų TS-LKD frak­ci­jo­je jis at­sa­kin­gas už pre­li­mi­na­rios po­zi­ci­jos pa­tei­ki­mą. „Man ne­su­dė­tin­ga Sei­mo po­sė­dy­je iš­reikš­ti ra­gi­ni­mą bal­suo­ti „už“ ar kri­ti­nius ar­gu­men­tus“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė J. Raz­ma. Kar­tu jis ra­gi­no kal­bė­ji­mo sta­tis­ti­kos ne­su­reikš­min­ti. Prieš­in­gai, ki­tiems tai ga­li at­ro­dy­ti kaip tuš­čias ple­pė­ji­mas. Kon­ser­va­to­riaus nuo­mo­ne, no­rint ma­ty­ti ti­krą­jį vaiz­dą, rei­kė­tų ver­tin­ti ir da­ly­ki­nį kal­bų tu­ri­nį, o tai pa­da­ry­ti, anot jo, su­dė­tin­ga.

„Vals­tie­tis“ P. Ne­vu­lis ti­ki­no esan­tis ra­mus, kal­bė­ti ne­la­bai mėgs­tan­tis žmo­gus. „Man ge­riau kon­kre­čius dar­bus da­ry­ti. Gal rei­kė­tų pa­si­žiū­rė­ti, ką tie šne­ko­riai nu­vei­kė?“ – siū­lė par­la­men­ta­ras. Jis tei­gė ne­san­tis vi­siš­kas ty­le­nis, dau­giau kal­ba ko­mi­te­te, frak­ci­jo­je, kai rei­kia, dis­ku­tuo­ja su prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu, mi­nis­trais.