Seime – naujas siūlymas pažaboti emigraciją
Par­la­men­to Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­ja už­re­gis­tra­vo ir Sei­me siū­lo svars­ty­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo Vy­riau­sy­bei no­ri­ma pa­ves­ti su­da­ry­ti dar vie­ną dar­bo gru­pę. Ji tu­rė­tų par­eng­ti Lie­tu­vos pi­lie­čių ree­mig­ra­ci­jos prog­ra­mą.

Sei­mo Mig­ra­ci­jos ko­mi­jos par­eng­ta­me nu­ta­ri­mo pro­jek­te tei­gia­ma, kad blo­gė­jan­ti Lie­tu­vos de­mog­ra­fi­nė pa­dė­tis, ne­ma­žė­jan­ti pi­lie­čių emig­ra­ci­ja da­ro ne­igia­mą po­vei­kį ša­lies eko­no­mi­kai ir so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mai. Esą pa­gal­bi­nė de­mog­ra­fi­nių iš­šū­kių spren­di­mo prie­mo­nė tu­ri bū­ti lanks­ti, veiks­min­ga ir į at­ei­tį orien­tuo­ta mig­ra­ci­jos po­li­ti­ka.

To­dėl Vy­riau­sy­bei siū­lo­ma iki rug­sė­jo 1 die­nos at­lik­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų vyk­do­mą de­mog­ra­fi­jos, ry­šių su emig­ra­vu­siais Lie­tu­vos pi­lie­čiais pa­lai­ky­mo, mig­ra­ci­jos ir in­teg­ra­ci­jos pro­ce­sų val­dy­mo ana­li­zę ir įver­tin­ti ga­li­my­bes šių pro­ce­sų val­dy­mo koor­di­na­vi­mą pa­ves­ti vie­nai vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jai.

Taip pat iki rug­sė­jo 1 die­nos Vy­riau­sy­bė ra­gi­na­ma su­da­ry­ti dar­bo gru­pę iš moks­li­nin­kų, vals­ty­bės par­ei­gū­nų, spe­cia­lis­tų ir so­cia­li­nių par­tne­rių Lie­tu­vos de­mog­ra­fi­nės, mig­ra­ci­jos ir in­teg­ra­ci­jos po­li­ti­kos 2018–2027 me­tų stra­te­gi­jos pro­jek­tui ir Lie­tu­vos pi­lie­čių ree­mig­ra­ci­jos prog­ra­mos pro­jek­tui par­eng­ti. No­ri­ma, kad šie do­ku­men­tai Sei­mui bū­tų pa­teik­ti iki spa­lio 1 die­nos.