Seime – naujas R. Pakso gelbėjimo planas
Prieš pat Ka­lė­das Sei­mas ir vėl pla­nuo­ja grįž­ti prie per ap­kal­tą pre­zi­den­to pos­to ne­te­ku­sio Ro­lan­do Pa­kso „rea­bi­li­ta­vi­mo“ is­to­ri­jos.

Ryt­die­nos ple­na­ri­nio po­sė­džio dar­bot­var­kė­je ne­ti­kė­tai at­si­ra­do Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko „tvar­kie­čio“ Kęs­to Koms­kio va­do­vau­tos lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos, ku­riai bu­vo pa­ves­ta iš­nag­ri­nė­ti, kaip spręs­ti R. Pa­kso klau­si­mą, su­ra­šy­tos iš­va­dos. Jų es­mė – at­si­ra­dus nau­joms ap­lin­ky­bėms, Sei­mui su­tei­kia­ma tei­sė at­šauk­ti su­si­komp­ro­mi­ta­vu­sio po­li­ti­ko ap­kal­tą. To­kio spren­di­mo pri­ėmi­mui net ne­bū­ti­na kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, jei Sei­mo na­riai nu­spren­džia, kad tei­si­niai pa­grin­dai, dėl ku­rių bu­vo pra­dė­ta ap­kal­ta, yra iš­ny­kę. Tei­si­nin­kai to­kius ko­mi­si­jos siū­ly­mus yra pa­va­di­nę uto­pi­niais.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­me pri­trū­ko bal­sų pri­im­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są, ku­ri bū­tų at­vė­ru­si „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ly­de­riui ke­lią į Sei­mą ir pre­zi­den­tū­rą. Da­ly­vau­ti pre­zi­den­to ir Sei­mo rin­ki­muo­se R. Pa­ksas ne­ga­li nuo 2004 me­tų, kai per ap­kal­tą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad par­ei­gų per ap­kal­tą ne­te­kęs as­muo iki gy­vos gal­vos ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, ku­rioms rei­ka­lin­ga kons­ti­tu­ci­nė prie­sai­ka. Ta­čiau Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas prieš ket­ve­rius me­tus pa­skel­bė, kad da­bar­ti­nis drau­di­mas iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se yra ne­pro­por­cin­gas.

Lai­ki­no­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja, ku­riai bu­vo pa­ves­ta nag­ri­nės klau­si­mus dėl ga­li­my­bės R. Pa­ksui da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, bu­vo su­da­ry­ta 2014 me­tų ge­gu­žę. Jos na­riai – val­dan­čių­jų frak­ci­jų at­sto­vai.