Seime laukia mūšis dėl vidaus sandorių
Šian­dien par­la­men­ta­rai tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti dėl pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės grą­žin­tų pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sų, lem­sian­čių, ar sa­vi­val­dy­bėms bus leis­ta su­da­ry­ti vi­daus san­do­rius su jų kon­tro­liuo­ja­mo­mis įmo­nė­mis.

Ko­vo pa­bai­go­je Sei­mo pri­im­tos pa­tai­sos lei­do sa­vi­val­dy­bėms su­da­ry­ti to­kius san­do­rius, ta­čiau gru­pė par­la­men­ta­rų krei­pė­si į vals­ty­bės va­do­vę ir pa­pra­šė ve­tuo­ti įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus. Pre­zi­den­tė taip ir pa­da­rė. Pa­tai­sos iš nau­jo svars­to­mos Sei­me. Pa­sta­ruo­ju me­tu jos bu­vo ap­ta­ria­mos par­la­men­ti­niuo­se ko­mi­te­tuo­se, o šian­die­nos ple­na­ri­nio po­sė­džio dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tas įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas.

No­ri skaidrumo

Grą­žin­da­ma Sei­mui iš nau­jo svars­ty­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sas, pre­zi­den­tė sa­vo de­kre­te pa­žy­mė­jo, kad dėl vi­daus san­do­rių ma­žė­ja sa­vi­val­dy­bių vyk­do­mų pir­ki­mų skaid­ru­mas, kon­ku­ren­ci­ja, efek­ty­vu­mas, o tai le­mia ne­igia­mas pa­sek­mes var­to­to­jams. Esą at­si­sa­ky­ti vi­daus san­do­rių iš­im­ties sa­vi­val­dy­bėms ir jų val­do­moms įmo­nėms ra­gi­na su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios, vals­ty­bės lė­šų pa­nau­do­ji­mo tei­sė­tu­mą pri­žiū­rin­čios bei kon­tro­liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos. Jos su­ta­ria, kad Sei­mo pri­im­to­se pa­tai­so­se įtvir­tin­ta vi­daus san­do­rių iš­im­tis sa­vi­val­dy­bėms ne­su­ma­ži­na ko­rup­ci­jos ri­zi­kos vie­šų­jų pir­ki­mų sri­ty­je, di­di­na pikt­nau­džia­vi­mo ri­zi­ką, ne­su­da­ro prie­lai­dų vie­šą­sias lė­šas nau­do­ti efek­ty­viau­siu, ra­cio­na­liau­siu ir eko­no­miš­kiau­siu bū­du, pa­žei­džia kons­ti­tu­ci­nį są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos pri­nci­pą bei ga­li lem­ti es­mi­nius kon­ku­ren­ci­jos tei­sės pa­žei­di­mus. Dėl to var­to­to­jams ne­bus už­ti­krin­tas op­ti­ma­lus pa­slau­gos kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kis.

„Kad ne­efek­ty­vi sa­vi­val­dy­bių val­do­mų įmo­nių, su ku­rio­mis jos su­da­ro vi­daus san­do­rius, veik­la ga­li lem­ti ir di­des­nes vie­šų­jų pa­slau­gų kai­nas gy­ven­to­jams, ro­do Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pa­tvir­tin­tos ko­mu­na­li­nių at­lie­kų rin­kos ty­ri­mo iš­va­dos. Jo­mis nu­sta­ty­ta, jog gy­ven­to­jai už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą mo­ka nuo 5 iki 100 proc. dau­giau to­se sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se pa­slau­gas tei­kian­ti įmo­nė par­en­ka­ma su­da­rant vi­daus san­do­rį, t. y. be kon­ku­ren­cin­gos pro­ce­dū­ros“, – pa­žy­mi­ma vals­ty­bės va­do­vės de­kre­te.

Jį pri­sta­ty­da­ma Sei­me pre­zi­den­tės vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja Ra­sa Sve­ti­kai­tė aiš­ki­no, kad Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) ne vie­na­me sa­vo nu­ta­ri­me yra pa­brė­žęs bū­ti­ny­bę sa­vi­val­dy­bėms lai­ky­tis są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos pri­nci­po ir vie­šų­jų pa­slau­gų tei­kė­jus at­rink­ti kon­kur­so tvar­ka pa­gal jų ge­bė­ji­mus teik­ti ne­per­trau­kia­mas ge­ros ko­ky­bės ir prie­ina­mas pa­slau­gas.

„Tai, jog sa­vi­val­dy­bė tu­ri sa­vo val­do­mą įmo­nę, ne­ga­li pa­tei­sin­ti kon­kur­so ne­or­ga­ni­za­vi­mo, ir tai yra Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo po­zi­ci­ja. De­ja, Sei­mo pri­im­tais įsta­ty­mais sa­vi­val­dy­bėms ne­nus­ta­to­mas rei­ka­la­vi­mas at­rink­ti vie­šų­jų pa­slau­gų tei­kė­jus kon­kur­so tvar­ka. Sa­vi­val­dy­bės ne­ga­li pri­vi­le­gi­juo­ti sa­vo val­do­mų įmo­nių, jos pri­va­lo pa­slau­gų tei­kė­jus at­rink­ti kon­ku­ren­cin­gos pro­ce­dū­ros bū­du“, – dės­tė R. Sve­ti­kai­tė.

Povilas Urbšys: „Per penkerius metus šalies viešuosiuose pirkimuose „prasisuko“ 26 mlrd. eurų, o savivaldybės per vidaus sandorius pirko paslaugų tik už 420 mln. eurų.“Romo Jurgaičio nuotrauka

Me­ri­jos nepatenkintos

Ta­čiau su pa­siū­ly­mais užd­raus­ti sa­vi­val­dy­bėms su­da­ry­ti vi­daus san­do­rius ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ka jos pa­čios. Ne vie­nas „Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tas me­ras tei­gė, jog vi­daus san­do­riai rei­ka­lin­gi tais at­ve­jais, kai sa­vi­val­dy­bės, vyk­dy­da­mos sa­va­ran­kiš­kas funk­ci­jas, sie­kia ne eko­no­mi­nės ar ko­mer­ci­nės nau­dos, o už­ti­kri­na sa­vi­val­dy­bės bend­ruo­me­nės vie­šo­jo in­te­re­so po­rei­kius ir pa­slau­gas tu­ri teik­ti net ta­da, kai jų tei­ki­mas ne­nau­din­gas eko­no­miš­kai ar nuo­sto­lin­gas. Be to, užd­rau­dus vi­daus san­do­rius, vi­soms pa­slau­goms or­ga­ni­zuo­ti rei­kė­tų reng­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus. Jei­gu juos lai­mė­tų pri­va­čios įmo­nės, sa­vi­val­dy­bių bend­ro­vėms grės­tų ban­kro­tas.

„Kai kal­ba­me apie mo­no­po­li­nes pa­slau­gas, su­si­ju­sias su van­de­niu, ši­lu­ma, at­lie­ko­mis, ke­lei­vių ve­ži­mu, tu­ri­me žiū­rė­ti la­bai at­sa­kin­gai ir rim­tai, nes mo­no­po­li­nės pa­slau­gos, ku­rios yra kaip tam ti­kros so­cia­li­nės pa­slau­gos, tu­ri bū­ti tei­kia­mos kiek įma­no­ma ko­ky­biš­kiau ir už rea­lią ma­žiau­sią kai­ną“, – yra sa­kęs Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos (LSA) pre­zi­den­tas, Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas.

Jam pri­ta­rė ir LSA di­rek­to­rė Ro­ma Ža­kai­tie­nė. Anot jos, ne­ga­li­ma vie­na­reikš­miš­kai teig­ti, jog vi­daus san­do­riai yra tei­si­nis ne­su­sip­ra­ti­mas, ne­ati­tin­kan­tis Kons­ti­tu­ci­jos nor­mų. Prieš ke­le­rius me­tus šį klau­si­mą nag­ri­nė­jęs KT kons­ta­ta­vo, kad tei­sės ak­tų nuo­sta­tos, lei­džian­čios su­da­ry­ti su­tar­tis ne kon­kur­so bū­du, ne­prieš­ta­rau­ja pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui.

R. Ža­kai­tie­nė už­si­mi­nė, jog at­ve­jų, kai net vie­šie­ji kon­kur­sai ne­duo­da lau­kia­mų re­zul­ta­tų dėl kon­ku­ren­ci­jos trū­ku­mo, kai ku­rio­se sri­ty­se esa­ma ir da­bar. To­dėl at­si­ra­du­si pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bė au­to­ma­tiš­kai ne­už­ti­kri­na kon­ku­ren­ci­jos nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mo. Esą tai pui­kiai ilius­truo­ja ne­se­ni įvy­kiai Ma­ri­jam­po­lė­je. Šio mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­ta­me kon­kur­se dėl šiukš­lių iš­ve­ži­mo da­ly­va­vo trys pa­slau­gų tei­kė­jai, ta­čiau jam įvy­kus Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba nu­sta­tė, kad įmo­nės tar­pu­sa­vy­je de­ri­no kai­nas.

„Daž­niau­siai links­niuo­ti Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos ty­ri­mai prieš ke­lias ša­lies sa­vi­val­dy­bes – jos kal­tin­tos Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo pa­žei­di­mu. Ta­čiau dau­ge­liu at­ve­jų šio 2015 me­tais įsi­ga­lio­ju­sio įsta­ty­mo nuo­sta­tos tai­ky­tos anks­čiau su­da­ry­toms sa­vi­val­dy­bių su­tar­tims dėl vi­daus san­do­rių, ku­rie bu­vo įtei­sin­ti nuo 2010 me­tų ga­lio­ju­sia­me Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­me. To­dėl sa­vi­val­dy­bės nie­ko ne­tei­sė­to ne­da­rė – jos ta­po šio tei­si­nio prieš­ta­ra­vi­mo įkai­tė­mis“, – aiš­ki­no R. Ža­kai­tie­nė.

Pri­ta­ria prezidentei

Vie­tos sa­vi­val­dos sie­kiams iš­lai­ky­ti ga­li­my­bę su­da­ri­nė­ti vi­daus san­do­rius lin­kę prieš­ta­rau­ti ir Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to (LLRI) eks­per­tai. Anot LLRI pre­zi­den­to Žil­vi­no Ši­lė­no, Lie­tu­vo­je rei­kė­tų užd­raus­ti sa­vi­val­dai vi­daus san­do­rius, nes tai ne­skaid­ri pro­ce­dū­ra mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gams pa­nau­do­ti.

„Mes ne prieš, kad sa­vi­val­dy­bės pirk­tų pa­slau­gas iš sa­vo įmo­nių, jei tai vie­nin­te­lis bū­das jas teik­ti. Bet jei­gu no­ri pirk­ti, te­gul skel­bia kon­kur­są. Jei kon­kur­są lai­mės sa­vi­val­dy­bės įmo­nė, te­gul iš jos pa­slau­gas ir per­ka“, – tvir­ti­no Ž. Ši­lė­nas.

Pa­sak LLRI va­do­vo, vi­daus san­do­riai ga­li kai­nuo­ti bran­giau var­to­to­jams. Be to, esa­ma sa­vi­val­dy­bių, ku­rios sa­vo įmo­nių ne­efek­ty­vu­mą dangs­to di­din­da­mos jų įsta­ti­nį ka­pi­ta­lą ar ki­taip do­tuo­da­mos veik­lą biu­dže­to lė­šo­mis. Taip sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai už pa­slau­gas ne­tie­sio­giai mo­ka du kar­tus: at­sei­kė­da­mi dau­giau už pa­slau­gą ir deng­da­mi sa­vi­val­dy­bės įmo­nės nuo­sto­lius.

Po­vi­las Urb­šys: „Per pen­ke­rius me­tus ša­lies vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se „pra­si­su­ko“ 26 mlrd. eu­rų, o sa­vi­val­dy­bės per vi­daus san­do­rius pir­ko pa­slau­gų tik už 420 mln. eu­rų.“

Ž. Ši­lė­no ti­ki­ni­mu, vi­daus san­do­riams ne­tai­ko­mi rei­ka­la­vi­mai, ku­riuos tu­ri vyk­dy­ti kon­ku­ren­cin­gos pro­ce­dū­ros bū­du per­kan­tys tei­kė­jai. Vi­daus san­do­rį su­da­ran­čiai įmo­nei ne­ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai dėl kva­li­fi­ka­ci­jos, re­pu­ta­ci­jos, tech­ni­nio, fi­nan­si­nio ir eko­no­mi­nio pa­jė­gu­mo, ne­nu­ro­da­ma, kad vi­daus san­do­rį gau­nan­ti bend­ro­vė bū­tų tin­ka­mai at­sis­kai­čiu­si su vals­ty­bės biu­dže­tu ar „Sod­ra“. Taip sa­vi­val­dy­bių įmo­nėms per vi­daus san­do­rius tai­ko­mi ne­pag­rįs­tai pa­lan­kes­ni rei­ka­la­vi­mai nei toms bend­ro­vėms, ku­rios joms ne­prik­lau­so. Be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai sa­vi­val­dy­bių įmo­nės ne pa­čios tei­kia vi­daus san­do­riais su­tar­tas pa­slau­gas, o per­ka jas iš su­bran­go­vų be at­vi­ro kon­kur­so.

„Ne­siū­lo­me vi­siš­kai užd­raus­ti sa­vi­val­dy­bių įmo­nėms da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se ir teik­ti pa­slau­gas. Ta­čiau tai tu­ri bū­ti da­ro­ma skaid­riai ir at­vi­rai“, – pa­žy­mė­jo Ž. Ši­lė­nas.

Ves­tų prie monopolio

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to (VVSK) pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­rys Po­vi­las Urb­šys „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad yra lin­kęs pa­lai­ky­ti sa­vi­val­dy­bių po­zi­ci­ją. Anot jo, dis­ku­tuo­jant apie vi­daus san­do­rius ne­ži­nia ko­dėl nu­ty­li­mas fak­tas, kad sa­vi­val­dy­bių vyk­do­mi vi­daus san­do­riai pa­gal pi­ni­gų su­mas su­da­ro tik 1,6 proc. vi­sų Lie­tu­vos vie­šų­jų pir­ki­mų. „Per pen­ke­rius me­tus ša­lies vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se „pra­si­su­ko“ 26 mlrd. eu­rų, o sa­vi­val­dy­bės per vi­daus san­do­rius pir­ko pa­slau­gų tik už 420 mln. eu­rų“, – skai­čia­vo P. Urb­šys.

Pa­sak par­la­men­ta­ro, Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mas yra pri­pa­ži­nęs, kad vi­daus san­do­riai ga­li­mi, kai rei­kia už­ti­krin­ti pa­slau­gos ne­per­trau­kia­mu­mą, kai tei­kiant pa­slau­gą at­siž­vel­gia­ma ne tik į jos eko­no­mi­nę iš­raiš­ką, bet ir į so­cia­li­nį rei­ka­lin­gu­mą. To­dėl dau­ge­ly­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių vi­daus san­do­riai eg­zis­tuo­ja. Tad jei pa­nai­kin­tu­me juos, Lie­tu­va esą iš­kris­tų iš eu­ro­pi­nio kon­teks­to.

„Tei­gia­ma, jog dėl vi­daus san­do­rių nu­ken­čia var­to­to­jai, nes per­mo­ka už pa­slau­gas. Ta­čiau pa­si­gi­li­nus į Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos duo­me­nis, ku­riais re­mia­ma­si siū­lant nai­kin­ti ga­li­my­bes sa­vi­val­dy­bėms su­da­ry­ti vi­daus san­do­rius, aiš­kė­ja, kad vi­daus san­do­riais nu­sta­ty­tos kai­nos ne vi­sa­da yra di­des­nės už pri­va­čių įmo­nių siū­lo­mas to­kių pa­slau­gų kai­nas“, – dės­tė Sei­mo VVSK va­do­vas.

P. Urb­šys ste­bė­jo­si, ko­dėl Lie­tu­vo­je ban­do­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad jei tik ke­tu­rios stam­bios įmo­nės ša­ly­je ga­li teik­ti pa­slau­gas, tai jau lai­ko­ma kon­ku­ren­cin­ga ko­mer­ci­ne ap­lin­ka. Nors ji to­kia var­gu ar ga­lė­tų bū­ti, nes šios rin­ką pa­si­da­li­ju­sios bend­ro­vės iš pra­džių dem­pin­guo­tų pa­slau­gų kai­nas, kad šios bū­tų ma­žes­nės nei sa­vi­val­dy­bių įmo­nių, o pa­skui iš­anks­ti­niu su­si­ta­ri­mu im­ituo­tų vie­šuo­sius kon­kur­sus ir juos lai­mė­tų, pa­siū­liu­sios tiek sa­vo są­ly­gas, tiek ne­adek­va­čias pa­slau­gų kai­nas. Par­la­men­ta­ras pri­mi­nė, jog pa­na­ši si­tua­ci­ja jau bu­vo su­sik­los­čiu­si Lie­tu­vos ši­lu­mos ūky­je.

Sei­mo VVSK pir­mi­nin­ko žo­džiais, ne vi­sos sa­vi­val­dy­bės yra lin­ku­sios su­da­ri­nė­ti daug vi­daus san­do­rių, tik 3 iš 60 – Kau­no, Pa­ne­vė­žio ir Šiau­lių mies­tų. „Jei ky­la abe­jo­nių dėl vi­daus san­do­rių skaid­ru­mo, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ga­lė­tų iš­tir­ti ko­rup­ci­nę ap­lin­ką šio­se sa­vi­val­dy­bė­se. Ta­čiau ne­ži­nia ko­dėl no­ri­ma ne už­kirs­ti ke­lią ga­li­mam ne­skaid­ru­mui, bet aps­kri­tai užd­raus­ti vi­daus san­do­rius“, – pa­brė­žė P. Urb­šys.