Seime – komandiruočių vajus
Į pa­sku­ti­nį šių me­tų po­sė­dį su­si­rin­ku­si Sei­mo val­dy­ba į įvai­rias ko­man­di­ruo­tes sau­sio ir va­sa­rio mė­ne­siais iš­lei­do ke­lias de­šim­tis Sei­mo na­rių. Val­dy­bos pa­tvir­tin­ti skai­čiai ste­bi­na: 16 ko­man­di­ruo­čių ir dau­giau kaip 30 ne po vie­ną kar­tą į už­sie­nį vyk­sian­čių Sei­mo na­rių.

Di­des­nis ne­gu įpras­ta ke­liau­jan­čių­jų skai­čius ga­li bū­ti sie­ja­mas su biu­dže­ti­nių me­tų pa­bai­ga – Sei­mas sie­kia iki ga­lo iš­sem­ti šie­met ko­man­di­ruo­tėms nu­ma­ty­tas lė­šas. Perž­vel­gus val­dy­bos spren­di­mus ma­ty­ti, kad di­džiau­sia de­le­ga­ci­ja, va­do­vau­ja­ma Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės, va­sa­rio pa­bai­go­je sa­vai­tę vie­šės To­ki­ju­je.

Ve­ža­si ir spau­dos atstovą

Sei­mo na­rių ko­man­di­ruo­čių kryp­tys pa­si­bai­gus ru­dens se­si­jai jau įpras­tos. Tai – įvai­rūs par­la­men­ti­niai ren­gi­niai Eu­ro­pos sos­ti­nė­se, taip pat Azi­jo­je, Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se. Štai sau­sio pa­bai­go­je še­ši par­la­men­ta­rai ke­liaus į Je­ru­za­lę da­ly­vau­ti su­si­ti­ki­muo­se su Iz­rae­lio po­li­ti­kais. Dar vie­na še­šių Sei­mo na­rių de­le­ga­ci­ja ki­to mė­ne­sio pa­bai­go­je sa­vai­tei vyks į Stras­bū­rą, į Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nės Asamb­lė­jos ple­na­ri­nę se­si­ją.

Tie­sa, sau­sio pra­džio­je ke­tu­ri par­la­men­ta­rai skris į Tai­pė­jų (Tai­va­ną) ste­bė­ti rin­ki­mų. Šios ke­lio­nės iš­lai­das pa­den­gia pri­iman­čio­ji ša­lis. Dar ke­tu­ri Sei­mo na­riai va­sa­rio pa­bai­go­je da­ly­vaus Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos po­sė­džiuo­se, o ko­vo pra­džio­je du par­la­men­ta­rai vyks į Ber­ly­ne ren­gia­mą tarp­tau­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją, skir­tą ko­vai su an­ti­se­mi­tiz­mu.

Ki­tos ke­lio­nės – kuk­les­nės. Pa­vyz­džiui, Sei­mo na­riai Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ir Po­vi­las Gy­lys ko­man­di­ruo­ja­mi į Lon­do­ną, į tarp­tau­ti­nį se­mi­na­rą, Be­ne­dik­tas Juo­dka – į par­la­men­tų už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų kon­fe­ren­ci­ją Bul­ga­ri­jo­je.

Ta­čiau di­džiau­sia par­la­men­ta­rų de­le­ga­ci­ja su svi­ta po po­ros mė­ne­sių ke­liaus į Ja­po­ni­ją. L. Grau­ži­nie­nės va­do­vau­ja­ma Sei­mo na­rių gru­pė su ofi­cia­liu vi­zi­tu lan­ky­sis To­ki­ju­je. Į ko­man­di­ruo­tę vyks ne tik dar trys par­la­men­ta­rai, bet ir Sei­mo va­do­vės at­sto­vas spau­dai, du ap­sau­gos dar­buo­to­jai, vie­na par­la­men­to dar­buo­to­ja.

Ne­iš­lei­do tik vieno

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las LŽ pa­tiks­li­no – dau­giau ko­man­di­ruo­čių pa­tvir­tin­ta to­dėl, kad par­la­men­tas sie­kia pa­nau­do­ti 2015-ųjų biu­dže­to lė­šas. „Mums rei­kė­jo iš­nau­do­ti šių me­tų ko­man­di­ruo­tėms skir­tą li­ku­tį, tad ir sten­gė­mės tai da­ry­ti. Ke­lio­nes į tuos ren­gi­nius, ku­riuos esa­me nu­ma­tę iš anks­to, ga­li­me ap­mo­kė­ti iš 2015 me­tų biu­dže­to lė­šų“, – aiš­ki­no jis.

Prieš po­rą mė­ne­sių, kai Sei­mo val­dy­ba į ko­man­di­ruo­tę ne­iš­lei­do li­be­ra­lo And­riaus Ma­zu­ro­nio, šis ūmai at­sis­ta­ty­di­no iš Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos NA­TO Par­la­men­ti­nė­je Asamb­lė­jo­je pir­mi­nin­ko par­ei­gų. Šį­syk, pa­sak G. Kir­ki­lo, ap­siei­ta be di­de­lių gin­čų. „Į pri­va­čią ke­lio­nę ne­iš­lei­do­me vie­no „dar­bie­čio“, nes jis no­rė­jo vyk­ti Sei­mo se­si­jos me­tu“, – kal­bė­jo so­cial­de­mo­kra­tas.

Sei­mo pir­mi­nin­kės pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las ko­man­di­ruo­čių pa­gau­sė­ji­mą sie­jo su tuo, kad Sei­mo val­dy­ba jau ku­rį lai­ką ne­bu­vo su­si­rin­ku­si. To­dėl esą ir spren­di­mų ne­ma­žai su­si­kau­pė. Jis tei­gė, jog ko­man­di­ruo­čių lė­šos kas­met yra su­pla­nuo­ja­mos: ne­ga­li­ma iš­leis­ti nei dau­giau, nei ma­žiau. „Jei su­tau­po­me, ne­ži­nau, kas su tais pi­ni­gais da­ro­ma, ne­su bu­hal­te­ris“, – rep­li­ka­vo V. Ged­vi­las. Dėl 16 ko­man­di­ruo­čių, pa­sak „dar­bie­čio“, val­dy­bo­je ne­su­sip­ra­ti­mų ne­ki­lo. „Ke­lių ne­pat­vir­ti­no­me, nes ma­no­me, kad per daž­nai va­ži­nė­ja ar­ba gru­pė per di­de­lė su­si­da­rė. Juk Sei­mo na­riai ne­vyks­ta ten, kur pa­tys su­gal­vo­ja“, – dės­tė par­la­men­ta­ras.

An­tai pats V. Ged­vi­las su Sei­mo ko­le­go­mis sau­sio pra­džio­je pen­kioms die­noms skris į Tai­pė­jų ste­bė­ti pre­zi­den­to rin­ki­mų. „Už šią ke­lio­nę su­mo­ka Tai­va­nas. Ke­le­tą kar­tų iki tol ne­iš­lei­do Ki­ni­ja, nes tarp jos ir Lie­tu­vos bu­vo ki­lę tam ti­krų konf­lik­tų. Da­bar iš­lei­džia. Ke­lio­nei jau pri­ta­rė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja“, – pri­dū­rė par­la­men­ta­ras.

Ydin­ga praktika

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Al­gis Kru­pa­vi­čius ma­no, kad steng­tis bai­gian­tis me­tams iš­sem­ti biu­dže­to pi­ni­gus – ydin­ga pra­kti­ka. „Be­je, Sei­mas tu­rė­tų iš­sa­miau in­for­muo­ti vi­suo­me­nę, kas, kur ir ko­dėl vyks­ta, taip pat, be abe­jo, at­sis­kai­ty­ti už ko­man­di­ruo­čių re­zul­ta­tus. Tai bū­tų la­bai ge­ras „vais­tas“, ir kal­bų kil­tų ma­žiau“, – pa­ta­rė jis.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ir iki šiol skel­bė kiek­vie­no Sei­mo na­rio ko­man­di­ruo­čių at­as­kai­tas, ta­čiau jos la­bai for­ma­lios – ap­si­ri­bo­ja­ma vi­zi­to da­ta, pa­va­di­ni­mu, ša­li­mi ir pan.