Seime kelią skinasi nauji draudimai rūkalų gamintojams
Sei­me bai­gia­mos svars­ty­ti pa­tai­sos, ku­rio­mis nuo 2017 me­tų Lie­tu­vo­je siū­lo­ma dar la­biau su­griež­tin­ti rū­ka­lų rin­ką – no­ri­ma užd­raus­ti bet ko­kį jų įsi­gi­ji­mo ir var­to­ji­mo ska­ti­ni­mą bei rė­mi­mą.

Sei­mas šią sa­vai­tę po svars­ty­mo pri­ta­rė ati­tin­ka­moms Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­soms, ku­rias par­en­gė Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las. Sei­mas dėl šių pa­tai­sų ga­lu­ti­nai ap­sisp­ręs iki Ka­lė­dų.

Pa­kei­ti­mai taip pat nu­ma­to, kad bū­tų pa­nai­kin­ta iki šiol įsta­ty­me nu­ma­ty­ta rū­ka­lų rek­la­mos iš­im­tis – da­bar Lie­tu­vos ir už­sie­nio įmo­nėms lei­džia­ma pa­va­di­ni­mą pa­teik­ti re­mia­mų ren­gi­nių me­tu ir jų rė­mė­jų są­ra­šuo­se. Taip pat siū­lo­ma įmo­nėms užd­raus­ti rem­ti bet ko­kius ren­gi­nius ir veik­las, as­me­nis, te­le­vi­zi­jos ir ra­di­jo prog­ra­mas.

Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis prie­kaiš­ta­vo, kad to­kie drau­di­mai įves su­maiš­ties.

„Da­bar vyks­ta koks nors Vil­niaus ve­lo­ma­ra­to­nas, bė­gi­mas. Ar Že­mai­tai­tis, ar Jo­nai­tis, ar Pe­trai­tis at­ei­na su marš­ki­nė­liais, ant ku­rių – vie­nos iš ta­ba­ko ga­min­to­jų emb­le­ma. Tai yra rek­la­ma ir mes už tai bau­si­me žmo­gų? Iš ti­krų­jų la­bai keis­ta“, – tei­gė jis.

Par­la­men­ta­ras taip pat siū­lė užd­raus­ti ir al­ko­ho­lio ga­min­to­jams ar par­da­vė­jams rem­ti įvai­rius ren­gi­nius ar pro­jek­tus.

„Tu­ri­me žie­mos spor­to var­žy­bas, mes tu­ri­me ener­gi­nius gė­ri­mus, ku­rie re­mia ir vai­kų, ir su­au­gu­sių­jų čiuo­ži­mą, dai­lų­jį, sli­di­nė­ji­mą ir pa­na­šiai, ir pa­na­šiai. Tai gal da­bar už­re­gis­truo­ki­me pa­siū­ly­mą, kad ir to­se šven­tė­se ne­ga­lė­tų jie rem­ti, nes užd­rau­džia­me jiems įsi­gy­ti“, – siū­lė R.Že­mai­tai­tis.

A.Ma­tu­las BNS yra sa­kęs, kad vers­las nuo šių pa­tai­sų ne­nu­ken­tės, nes rū­ka­lų ga­min­to­jai ir par­da­vė­jai ži­no­jo, kad to­kio Sei­mo žings­nio anks­čiau ar vė­liau su­lauks – Lie­tu­va 2004 me­tais yra ra­ti­fi­ka­vu­si Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos Ta­ba­ko kon­tro­lės pa­grin­dų kon­ven­ci­ją, ku­ri rei­ka­lau­ja vi­siš­kai užd­raus­ti bet ko­kią ta­ba­ko rek­la­mą, par­da­vi­mo ska­ti­ni­mą ir rė­mi­mą.

Bend­ro­vės „Phi­lip Mor­ris Bal­tic“ BNS yra pra­ne­šu­si, kad 2013–2015 me­tais par­amos skur­do bei smur­to šei­mo­se ma­ži­ni­mo bei bend­ruo­me­nių pro­jek­tams Lie­tu­vo­je sky­rė 120 tūkst. eu­rų. „Phi­lip Mor­ris“ re­mia Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tą, an­ti­kon­tra­ban­di­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos pro­jek­tus.