Seime karaliaus šachmatai
Ry­toj Sei­mo rū­muo­se, Par­la­men­to ga­le­ri­jo­je, pra­si­dės pir­mo­sios Lie­tu­vos ir Ukrai­nos vai­kų šach­ma­tų var­žy­bos, skir­tos Vals­ty­bės die­nai ir Ukrai­nos ne­prik­lau­so­my­bės dek­la­ra­ci­jos pa­si­ra­šy­mo 25-osioms me­ti­nėms pa­mi­nė­ti.

Var­žy­bų tiks­las – plė­to­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą tarp Lie­tu­vos ir Ukrai­nos ir ska­tin­ti ry­šius tarp abie­jų ša­lių jau­ni­mo. Ren­gi­nio da­ly­vius pa­svei­kins Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Ati­da­ry­me taip pat da­ly­vaus Ukrai­nos jau­ni­mo ir spor­to vi­ce­mi­nis­tras My­ko­la Mov­ča­nas, Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Edis Ur­ba­na­vi­čius, Ukrai­nos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Va­le­ri­jus Žov­ten­ka, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ukrai­no­je Ma­rius Ja­nu­ko­nis, Ukrai­nos šach­ma­tų fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Vik­to­ras Ka­pus­ti­nas, Lie­tu­vos šach­ma­tų fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Alek­sand­ras Čer­no­vas.

Prie šach­ma­tų len­tos sa­vo jė­gas iš­ban­dys ne tik vai­kai, bet ir su­au­gu­sie­ji. Šia­me tur­ny­re da­ly­vaus Sei­mo na­riai, mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai, ki­tų ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jai.

Nu­ga­lė­to­jai bus ap­do­va­no­ti šeš­ta­die­nį.