Seime įstrigo siūlymas palikti sumažintas lėšas parlamentinei veiklai
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ket­vir­ta­die­nį sie­kė ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka me­tams pra­tęs­ti par­la­men­ti­nei veik­lai ski­ria­mų lė­šų ir Sei­mo va­do­vy­bės rep­re­zen­ta­ci­nių fon­dų ma­ži­ni­mus. Ta­čiau par­la­men­ta­rai su­žlug­dė bal­sa­vi­mą dėl pri­ėmi­mo.

L.Grau­ži­nie­nė per ple­na­ri­nį po­sė­dį pa­tei­kė Sei­mo sta­tu­to pa­tai­są, kad su­ma­žin­tos lė­šos bū­tų ski­ria­mos iki ki­tų me­tų pa­bai­gos.

Pa­gal siū­ly­mą, ir ki­tą­met Sei­mo na­riams su par­la­men­ti­ne veik­la su­si­ju­sioms iš­lai­doms kiek­vie­ną mė­ne­sį at­sis­kai­ty­ti­nai bū­tų ski­ria­ma 1 vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio (VMDU) dy­džio su­ma. Tai su­da­ro apie 700 eu­rų.

Ne­priė­mus L.Grau­ži­nie­nės pa­tai­sos, jau nuo sau­sio dėl eko­no­mi­nės kri­zės su­ma­žin­tos lė­šos iš da­lies bū­tų at­sta­ty­tos iki 1,7 VMDU. To­kiu at­ve­ju par­la­men­ta­rai gau­tų apie 1,2 tūkst. eu­rų.

Iš­lai­dų par­la­men­ti­nei veik­lai su­ma­ži­ni­mo pra­tę­si­mą par­la­men­ta­rai su­žlug­dė ne­si­re­gis­truo­da­mi bal­suo­ti, nors tuo me­tu bu­vo po­sė­džių sa­lė­je. Kaip ro­do Sei­mo duo­me­nys, 11.19 val. 73 par­la­men­ta­rai re­gis­tra­vo­si, kad yra dar­bo vie­to­je, o 11.21 val., kai at­ėjo lai­kas bal­suo­ti dėl Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sos pri­ėmi­mo, jų te­li­ko 66. Svars­tant ki­tą klau­si­mą 11.34 val. jų vėl bu­vo 77.

Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad pri­ėmi­mo pro­ce­dū­ro­je tu­ri da­ly­vau­ti ne ma­žiau kaip pu­sė, tai yra ne ma­žiau kaip 71, Sei­mo na­rys.

L.Grau­ži­nie­nė ket­vir­ta­die­nį iš vi­so tris kar­tus skel­bė bal­sa­vi­mą dėl par­la­men­ti­nių iš­lai­dų ir vi­sus kar­tus ne­su­si­rin­ko rei­kia­mas par­la­men­ta­rų skai­čius.

„Sa­lė­je aki­vaiz­džiai tu­ri­me per 70 Sei­mo na­rių. Aiš­kiai ne­no­ri­te, kad bū­tų pra­tęs­tas su­ma­ži­ni­mas. Taip ir bal­suo­ki­te, ką čia žai­džia­te“, - pik­ti­no­si par­la­men­to va­do­vė.

Par­la­men­ti­nių iš­lai­dų ma­ži­ni­mo pra­tę­si­mą ji ar­gu­men­ta­vo tau­py­mo bū­ti­ny­be.

„Sie­kiant ma­žin­ti vals­ty­bės biu­dže­to de­fi­ci­tą iš­lie­ka bū­ti­ny­bė tau­py­ti vie­šo­jo sek­to­riaus iš­lai­das ir pa­lik­ti su­ma­žin­tas Sei­mo pir­mi­nin­kui ir jo pa­va­duo­to­jams rep­re­zen­ta­ci­jos iš­lai­doms ap­mo­kė­ti ski­ria­mas lė­šas bei Sei­mo na­rių par­la­men­ti­nei veik­lai ski­ria­mas lė­šas“, - ra­šo­ma pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Sei­mo pir­mi­nin­kui rep­re­zen­ta­ci­jos iš­lai­doms ap­mo­kė­ti kiek­vie­ną mė­ne­sį ski­ria­ma 1 VMDU dy­džio su­ma, ta­čiau ne­pra­tę­sus ma­ži­ni­mo nuo sau­sio ji aug­tų iki 3 VMDU. Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų rep­re­zen­ta­ci­niai fon­dai ati­tin­ka­mai nuo sau­sio di­dė­tų nuo 0,5 iki 1 VMDU.

Pir­mą­kart lė­šos par­la­men­ti­nei veik­lai bu­vo su­ma­žin­tos 2008 me­tų lap­kri­tį dėl eko­no­mi­nio nuo­smu­kio. Sei­mas par­la­men­ti­nei veik­lai ski­ria­mas lė­šas per ke­lis kar­tus su­ma­ži­no nuo 3 iki 1 VMDU dy­džio.