Seime – idėja uždrausti vaikišką šampaną
Lie­tu­vos Sei­me svars­to­ma idė­ja užd­raus­ti ne­pil­na­me­čiams par­duo­ti žais­lus ir mais­to pro­duk­tus, jei jų di­zai­nas pri­me­na al­ko­ho­lį ar jų ta­rą. Taip sie­kia­ma, kad vai­kai kuo re­čiau ma­ty­tų su al­ko­ho­liu su­si­ju­sius daik­tus, ku­rie ska­tin­tų jį var­to­ti.

Ne vi­si vers­li­nin­kai su­tin­ka, kad vai­kiš­kas šam­pa­nas ga­li ska­tin­ti var­to­ti al­ko­ho­lį – da­lis iš jų ra­gi­na dė­me­sį skir­ti „ko­ka­ko­los“ ri­bo­ji­mui.

Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas siū­lan­ti „vals­tie­tė“ As­ta Ku­bi­lie­nė sa­ko, kad prieš Nau­juo­sius me­tus pre­ky­bo­je la­biau­siai pa­si­ma­to są­sa­jų su al­ko­ho­liu – nuo vai­kiš­ko šam­pa­no iki į bu­te­lius su­ber­tų sal­dai­nių ar šios for­mos žais­lų.

„Vai­kams ne­rei­kė­tų ši­tos kul­tū­ros įves­ti, ku­ri jiems ro­do, kad rei­kia var­to­ti al­ko­ho­lį. Mums rū­pi vai­kai, vers­lo in­te­re­sai bū­tų an­tro­je vie­to­je – čia nė­ra to­kie di­de­li mas­tai, kad vers­li­nin­kams bū­tų kaž­koks di­de­lis nuo­sto­lis“, – BNS tei­gė par­la­men­ta­rė.

Ji sa­kė ne­tu­rin­ti in­for­ma­ci­jos, kiek par­duo­da­ma vai­kams skir­tų gė­ri­mų, su­pils­ty­tų į šam­pa­no ar ki­tus pa­na­šius bu­te­lius.

Svei­ka­tos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga tei­gia, kad prob­le­mos mas­tą iš­ma­tuo­ti su­dė­tin­ga.

„Daug yra te­kę bend­rau­ti su tė­vais, ku­rie ne­la­bai su­pran­ta, kad yra tam ti­kras so­cia­li­nis iš­mo­ki­mo mo­de­lis, kai vai­kui pa­duo­da­mas bu­te­lis, jis nuo pir­mų die­nų, kai su­ge­ba sto­vė­ti ir lai­ky­ti tau­rę, yra mo­ka­mas švęs­ti ge­riant. Tai nė­ra ge­rai. Vie­na ma­ma yra at­siun­tu­si lė­lių na­me­lio su ba­rais nuo­trau­ką“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Gra­ži­na Be­lian sa­ko kad tai bū­tų pir­mas kar­tas, ka­da Sei­mas im­tų­si ini­cia­ty­vos iš pre­ky­bos iš­gui­ti vi­sas to­kias pre­kes.

„Toks tie­sio­gi­nis kar­tas – pir­mas. Anks­čiau bu­vo ban­dy­ta draus­ti per pa­slėp­tą rek­la­mą, bet tie ban­dy­mai ne­praė­jo“, – BNS tei­gė de­par­ta­men­to at­sto­vė.

G.Be­lian tei­gė, kad jau ke­le­rius me­tus de­par­ta­men­tas su­lau­kia nu­sis­kun­di­mų dėl vai­kiš­ko šam­pa­no.

„A­ki­vaiz­džiau­si pa­vyz­džiai – vai­kiš­kas šam­pa­nas, pun­šas. Gra­žios pa­kuo­tės ant bu­te­lių trau­kia vai­kų dė­me­sį. Tė­vai pra­ne­ša, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos su skun­dais, su pra­šy­mais su­re­gu­liuo­ti“, – tei­gė ji.

Pre­ky­bos tink­lo „Ma­xi­ma“ at­sto­vas tei­gia, kad jos par­duo­tu­vė­se ga­li­ma ras­ti pre­kių, ku­rių pa­kuo­tės pri­me­na šam­pa­no bu­te­lio for­mą – tai šo­ko­la­di­nių sal­dai­nių rin­ki­niai ir pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nės, taip pat ke­lių rū­šių vai­kiš­kas šam­pa­nas.

„Žmo­nės nuo se­no jį mėgs­ta, o par­da­vi­mai kiek pa­au­ga va­sa­ros me­tu, ti­kriau­siai pir­kė­jai pra­lei­džia dau­giau lai­ko su šei­mo­mis, ak­ty­viau ren­gia šven­tes vai­kams“, – BNS tei­gė „Ma­xi­mos LT“ Kor­po­ra­ci­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ros­val­das Gor­ba­čio­vas.

Iš Vo­kie­ti­jos vai­kiš­ką šam­pa­ną jau dve­jus me­tus į Lie­tu­vą ve­žan­čios įmo­nės „Me­dia­to“ va­do­vas Rim­vy­das Ta­mo­šiū­nas BNS tei­gė, kad jo po­rei­kis yra.

„Juk per­ka­ma vos ke­lis kar­tus per me­tus – per gim­ta­die­nį, per šven­tes, su žva­ku­tė­mis, tor­tu. Tai nė­ra ta pre­kė, ku­rią tė­vai vai­kams ne­štų temp­tų“, – tei­gė R.Ta­mo­šiū­nas.

Su­lčių ir mi­ne­ra­li­nio van­dens mi­ši­niu Lie­tu­vo­je jau de­šimt­me­tį pre­kiau­jan­čios įmo­nės „Dreig­sas“ va­do­vas Vir­gi­ni­jus Ma­jo­ro­vas val­džios sie­kį užd­raus­ti vai­kiš­ką šam­pa­ną pa­lai­ko. Ta­čiau jis pa­brė­žė, kad gė­ri­mo ga­min­to­jai jau kei­čia po­žiū­rį.

„Jau at­si­sa­kė kamš­čių, gal­vo­ju, kad gal ir dėl sau­gu­mo, ir dėl ne­rei­ka­lin­gų aso­cia­ci­jų. To­dėl ga­li bū­ti, kad ir šam­pa­no bu­te­lio for­mos bu­te­lį ga­li pa­keis­ti su lai­ku. Lie­tu­viai to­li gra­žu yra ne pir­mi, šį klau­si­mą ke­lian­tys“, – BNS tei­gė V.Ma­jo­ro­vas.

Jo tei­gi­mu, pre­ky­ba vai­kiš­ku šam­pa­nu su­da­ro apie 5 proc. įmo­nės apy­var­tos, ku­ri sie­kia 3 mln. eu­rų.

BNS skai­čia­vi­mais, Lie­tu­vo­je kas­met par­duo­da­ma apie 300 tūkst. bu­te­lių vai­kiš­ko šam­pa­no.

Lie­tu­vos mo­ki­nių par­la­men­to na­riai dar 2010 me­tais Sei­me kė­lė klau­si­mą dėl vai­kiš­ko šam­pa­no ir ki­tų al­ko­ho­lį im­ituo­jan­čių gė­ri­mų pa­ša­li­ni­mo iš apy­var­tos.

Lie­tu­vo­je jau drau­džia­ma par­duo­ti žais­lus, mais­to pro­duk­tus ir ki­tas pre­kes, ku­rios pri­me­na ta­ba­ko ga­mi­nius ar jų pa­kuo­tes.