Seime – idėja kelti akcizą alkoholiui ir steigti alkoholio žalos prevencijos fondą
Par­la­men­ta­rai siū­lo nuo 2017-ųjų tai­ky­ti nau­ją al­ko­ho­lio ap­mo­kes­ti­ni­mo ak­ci­zu tvar­ką, pa­gal ku­rią ta­ri­fas bū­tų skai­čiuo­ja­mas už 1 proc. al­ko­ho­lio, esan­tį gė­ri­mo li­tre. Da­bar taip ak­ci­zas yra nu­sta­to­mas tik alui.

Taip pat siū­lo­ma pra­dė­ti kas­me­ti­nį ak­ci­zo di­di­ni­mą, kad 2020 me­tais at­ski­roms gė­ri­mų gru­pėms bū­tų pra­dė­tas tai­ky­ti vie­nin­gas ak­ci­zo ta­ri­fas – 18 cen­tų už 1 stip­ru­mo laips­nį vie­na­me li­tre.

Taip pat siū­lo­ma steig­ti al­ko­ho­lio ža­los pre­ven­ci­jos fon­dą ir jo pa­gal­ba švies­ti vi­suo­me­nę dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ža­los ir pa­sek­mių. Į šį fon­dą pa­tek­tų biu­dže­to pa­ja­mos, gau­tos iš pa­di­din­to al­ko­ho­lio ak­ci­zo, ir šio­mis lė­šo­mis bū­tų fi­nan­suo­ja­ma ži­niask­lai­da, ku­ri ne­tek­tų pa­ja­mų užd­rau­dus al­ko­ho­lio rek­la­mą. Sei­mas jau yra pri­ėmęs svars­ty­ti al­ko­ho­lio rek­la­mos drau­di­mą nu­ma­tan­čias pa­tai­sas, ku­rias sa­vo par­ašais par­ėmė 51 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų.

Ati­tin­ka­mą idė­ją dėl ak­ci­zų di­di­ni­mo ir fon­do stei­gi­mo Sei­me už­re­gis­tra­vo gru­pė par­la­men­ta­rų, pri­klau­san­čių Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei bei kon­ser­va­to­rių, len­kų, „tvar­kie­čių“ ir „dar­bie­čių“ frak­ci­joms.

Jei­gu Sei­mas to­kioms pa­tai­soms dėl ak­ci­zo di­di­ni­mui pri­tar­tų, vy­no ir ki­tų fer­men­tuo­tų gė­ri­mų iki 8,5 laips­nių stip­ru­mo ta­ri­fas ki­tais me­tais di­dė­tų 112 proc., 2018 me­tais – 35 proc., 2019 me­tais – 32 proc., 2020 me­tais – 33 pro­cen­tais.

Da­bar už šiuos gė­ri­mus ak­ci­zas sie­kia 30,64 eu­ro už hek­to­li­trą (100 li­trų) ar­ba pa­gal siū­lo­mą nau­ją tvar­ką – 3,64 cen­to už 1 proc. al­ko­ho­lio li­tre.

Vy­no ir ki­tų fer­men­tuo­tų gė­ri­mų virš 8,5 laips­nių stip­ru­mo ak­ci­zo au­gi­mas ki­tais me­tais bū­tų 97 proc., o vė­liau po 15–20 proc. Da­bar už šiuos gė­ri­mus ak­ci­zas sie­kia 77,89 eu­ro už hek­to­li­trą ar­ba pa­gal siū­lo­mą nau­ją tvar­ką – 5,56 cen­to už 1 proc. al­ko­ho­lio li­tre.

Ak­ci­zas spi­ri­ti­niams gė­ri­mams nuo ki­tų me­tų iki 2020 me­tų di­dė­tų nuo 5 proc. ki­tais me­tais iki 11 proc. 2020 me­tais.

Alaus ak­ci­zas ir­gi la­biau­siai di­dė­tų ki­tais me­tais – 112 proc., o pa­skui po 30–40 proc. Da­bar alaus ak­ci­zas sie­kia 3,36 cen­tų už 1 proc. al­ko­ho­lio. 2017 me­tais ak­ci­zas pa­aug­tų iki 7,11 cen­to, o 2020 me­tais – iki 18 cen­tų.

Ma­no­ma, kad vy­nai ir ki­ti fer­men­tuo­ti gė­ri­mai iki 8,5 laips­nių 2017 me­tais brang­tų 14 proc., ar­ba 21 cen­tu (už 0,5 li­tro), o stip­res­ni (už 0,7 li­tro) – 17 proc., ar­ba 74 cen­tais. 2018 me­tais – ati­tin­ka­mai 8 proc. ir 6 proc., ar­ba 14 cen­tų ir 28 cen­tais, 2019 me­tais – 9 proc. ir 5 proc., ar­ba 17 cen­tų ir 25 cen­tais, o 2020-ai­siais – 11 proc. ir 7 proc., ar­ba 23 cen­tais ir 38 cen­tais.

Alus (0,5 li­tro) brang­tų ma­žiau­siai – po 9–13 cen­tų kas­met, po 11–18 pro­cen­tų. Spi­ri­ti­niai gė­ri­mai (0,5 li­tro) brang­tų nuo ki­tų me­tų kas­met po 42–74 cen­tus iki 1,04 eu­ro nuo 2020 me­tų.

Pa­sak Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pės va­do­vės Ri­mos Baš­kie­nės, pa­kei­tus al­ko­ho­lio ak­ci­zo nu­sta­ty­mo tvar­ką ir ta­ri­fus pa­di­di­nus, 2017 me­tais pa­pil­do­mai į biu­dže­tą bū­tų su­rink­ta apie 40 mln. eu­rų, 2018 me­tais – be­veik 25 mln. eu­rų, 2019 me­tais – 29 mln. eu­rų 2020 me­tais – 31 mln. eu­rų.

Vi­sos šios lė­šos pa­tek­tų į an­tial­ko­ho­lio fon­dą. Pa­sak R.Baš­kie­nės, šio fon­do bu­vi­mas leis­tų vals­ty­bei fi­nan­suo­ti so­cia­li­nę rek­la­mą, pro­pa­guo­jan­čią svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą.

„Ta­da ži­niask­lai­dai sa­ko­me: dėl al­ko­ho­lio rek­la­mos drau­di­mo pra­ra­do­te 25 proc. pa­ja­mų, ku­rias at­neš­da­vo tie, ku­rie par­da­vi­nė­jo al­ko­ho­lį, o da­bar – vals­ty­bė, nes jai svar­bi al­ko­ho­lio an­ti­rek­la­ma“, – BNS tei­gė par­la­men­ta­rė.

Fon­das, ku­rį ad­mi­nis­truo­tų Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­tas, ne­bū­tų ju­ri­di­nis as­muo ir veik­tų 5 me­tus, vė­liau jo bu­vi­mo tiks­lin­gu­mas bū­tų svars­to­mas.

Pa­sak R.Baš­kie­nės, per tą lai­ką jis kom­pen­suo­tų ži­niask­lai­dai dėl al­ko­ho­lio rek­la­mos drau­di­mo ne­tek­tas pa­ja­mas: „Leis­tų iš­mok­ti gy­ven­ti ne iš al­ko­ho­li rek­la­mos, o iš so­cia­li­nės rek­la­mos, pro­pa­guo­jan­čios svei­ką gy­ve­ni­mą“, – tei­gė ji.

Šiuo me­tu vy­nui, fer­men­tuo­tiems gė­ri­mams bei tar­pi­niams pro­duk­tams tai­ko­mas ak­ci­zo mo­kes­tis už pro­duk­to hek­to­li­trą, ne­svar­bu ko­kia al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo tū­ri­nė al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­ja. Ki­ti al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai ap­mo­kes­ti­na­mi taip pat skir­tin­gai, pa­vyz­džiui, iš da­lies spi­ri­ti­niai gė­ri­mai ap­mo­kes­ti­na­mi už hek­to­li­trą ab­so­liu­taus al­ko­ho­lio bei alus – už 1 proc. fak­ti­nės tū­ri­nės al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­jos hek­to­li­trą.