Seime gaivinama interpeliacijos idėja
Užuo­mi­nos apie pra­stą so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trės Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės dar­bą sklin­da ne tik iš pre­zi­den­tū­ros. Min­ties dar šią se­si­ją skelb­ti in­ter­pe­lia­ci­ją šiai "dar­bie­tei" ne­at­si­sa­ko Sei­mo opo­zi­ci­ja.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) va­do­vės A. Pa­be­dins­kie­nės ne­ri­mo me­tas tę­sia­si. Dar­bo par­ti­jos (DP) de­le­guo­ta mi­nis­trė dar sau­sį su­lau­kė griež­tos kri­ti­kos iš pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės. Ne­tru­kus abe­jo­nių dėl to­les­nio A. Pa­be­dins­kie­nės li­ki­mo pos­te iš­sa­kė opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS).

Pra­ėję trys mė­ne­siai li­be­ra­lų nuo­mo­nės ne­pa­kei­tė. LS ly­de­rio ir frak­ci­jos Sei­me se­niū­no Eli­gi­jaus Ma­siu­lio tei­gi­mu, iš­nau­do­tos be­veik vi­sos par­la­men­ti­nės kon­tro­lės for­mos, ta­čiau mi­nis­trė jo­kių iš­va­dų ne­pa­da­rė. Tad lie­ka kraš­tu­ti­nė prie­mo­nė - in­ter­pe­lia­ci­ja. “Kon­kre­čių žings­nių jos link kol kas ne­žen­gė­me, ta­čiau ne­at­me­ta­me ga­li­my­bės tai da­ry­ti per pa­va­sa­rio se­si­ją”, - LŽ va­kar sa­kė E. Ma­siu­lis.

Krei­vų veid­ro­džių ka­ra­lys­tė

LS ly­de­rio nuo­mo­ne, SADM va­do­vė “da­ro daug ju­de­sių, ta­čiau re­zul­ta­tų ne­ma­ty­ti”. “Trūks­ta glau­des­nio bend­ra­vi­mo su Sei­mu, frak­ci­jo­mis, mi­nis­trei aki­vaiz­džiai trūks­ta ir po­li­ti­nio pa­ty­ri­mo. Ka­den­ci­jos pra­džio­je duo­ti pa­ža­dai taip ir li­ko ne­iš­te­sė­ti. O pa­teik­ti pro­jek­tai - dėl vai­kų glo­bos, dar­bo san­ty­kių pert­var­kos - su­jauk­ti, jie prieš­ina vi­suo­me­nę ir ne­pa­sie­kia jo­kio re­zul­ta­to”, - tei­gė E. Ma­siu­lis.

Jis spė­jo, kad dėl to kur kas daž­niau SADM funk­ci­jų im­asi pre­zi­den­tė nei mi­nis­trė. “Kaž­ko­kia krei­vų veid­ro­džių ka­ra­lys­tė”, - par­eiš­kė par­la­men­ta­ras. Be ki­ta ko, E. Ma­siu­lis už­si­mi­nė, kad LS ne­ma­žai rim­tų prie­kaiš­tų tu­ri ir dar vie­nam Vy­riau­sy­bės na­riui - “Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo” de­le­guo­tam ap­lin­kos mi­nis­trui Kęs­tu­čiui Tre­čio­kui.

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys ne­abe­jo­jo, kad in­ter­pe­lia­ci­ją A. Pa­be­dins­kie­nei pa­lai­ky­tų ir di­džiau­sia opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­ja. "Iš es­mės ji ti­krai nie­ko ge­ra nė­ra nu­vei­ku­si. Pro­jek­tai, ku­rie pa­sie­kė Sei­mą, bu­vo par­eng­ti pa­sku­bo­mis, ne­įsik­lau­sius į vi­suo­me­nės nuo­mo­nę, ir kė­lė tik su­maiš­tį. O svar­biau­sia - ji nu­ma­ri­no pen­si­jų re­for­mą. At­ei­ty­je tai vals­ty­bei la­bai bran­giai kai­nuos”, - LŽ sa­kė R. J. Da­gys.

Ne­pa­ty­ru­sios mi­nis­trės pa­žan­gos per pa­sta­ruo­sius me­tus jis ne­įž­vel­gė. Kon­ser­va­to­riaus ma­ny­mu, “toks ne­veik­lu­mas da­ro ža­lą vi­sai so­cia­li­nei sis­te­mai”.

Pa­ža­dai ne­vyk­do­mi

Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė, ko­men­tuo­da­ma sek­ma­die­nį pri­im­tą DP ta­ry­bos spren­di­mą at­šauk­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trą Dai­nių Pa­val­kį, dar pir­ma­die­nį tei­gė, kad SADM dir­ba blo­giau nei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja.

Šią min­tį in­ter­viu ra­di­jui va­kar pa­kar­to­jo ša­lies va­do­vės pa­ta­rė­jas vi­daus po­li­ti­kos klau­si­mais Min­dau­gas Lin­gė. Pa­sak jo, so­cia­li­nė sri­tis - la­bai jau­tri, žmo­nių lū­kes­čiai - la­bai di­de­li. Tuo me­tu net Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, ne­se­niai ver­ti­nu­si Lie­tu­vos pa­žan­gą, tu­rė­jo pa­sta­bų dėl skur­do, ku­rio mū­sų vals­ty­bė­je ne­pa­vyks­ta su­ma­žin­ti.

“Gir­di­me la­bai daug įvai­rių pa­ža­dų, ta­čiau drau­ge ma­to­me daug vil­ki­na­mų pro­ce­sų. Tai ro­do ir įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų skun­dai, ku­rie pa­ten­ka ir į pre­zi­den­tū­rą. Ku­ria­mos bran­gios dar­bo gru­pės, mi­nis­te­ri­jo­je su­da­ro­mos ga­li­my­bės pa­pil­do­mai už­dar­biau­ti. Pir­miau­sia tu­ri­me gal­vo­ti, kaip ma­žin­ti so­cia­li­nę at­skir­tį, o pa­žan­gos ir pro­ce­sų ne­ma­to­me", - sa­kė M. Lin­gė.

Sau­sį pre­zi­den­tė su­kri­ti­ka­vo SADM už 1,5 mln. eu­rų kai­na­vu­sį moks­li­nį ty­ri­mą, ku­riam reng­ti bu­vo įdar­bin­ta ir 14 pa­čios mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų. Ša­lies va­do­vės žo­džiais, tai vals­ty­bės pi­ni­gų plo­vi­mas. To­dėl pre­zi­den­tė pa­tei­kė Sei­mui įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo­ma užd­raus­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jams su­da­ry­ti pa­pil­do­mas dar­bo su­tar­tis su sa­vo dar­bo­vie­tė­mis ir taip už­kirs­ti ke­lią pa­si­pi­ni­ga­vi­mui vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

Pro­ce­sams rei­kia lai­ko

Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus nuo­mo­ne, A. Pa­be­dins­kie­nė sten­gia­si dirb­ti, ta­čiau so­cia­li­nės sri­ties prob­le­mos nė­ra spren­džia­mos grei­tai. Pa­sak Vy­riau­sy­bės va­do­vo, be­veik 25 me­tus vi­si bu­vo pa­mir­šę, kad eg­zis­tuo­ja vai­kų, glo­bos ir ki­to­kie na­mai. Esą da­bar šį klau­si­mą iš­kė­lus į vie­šu­mą kai kas ma­no, kad “prob­le­mą ga­li­ma iš­spręs­ti per vie­nus ar­ba dve­jus me­tus“.

„Tai yra il­gas pro­ce­sas. Ma­nau, kad mi­nis­te­ri­ja tu­ri tam ti­kras už­duo­tis ir kiek įma­ny­da­ma sa­vo jė­go­mis spren­džia. Mi­nis­trė la­bai sten­gia­si tuos dar­bus at­lik­ti, bet lai­kas par­odys, ar ti­krai su to­mis už­duo­ti­mis bus su­sit­var­ky­ta“, - ver­tin­da­mas A. Pa­be­dins­kie­nės veik­lą va­kar sa­kė prem­je­ras.

“Tam ti­krų klai­de­lių bū­na vi­sur. Vie­na mi­nis­trė ne­ga­li vis­ko su­žiū­rė­ti ir iš­spręs­ti vi­sų prob­le­mų. Tam yra vals­ty­bės tar­nau­to­jų apa­ra­tas. Jie taip pat tu­ri elg­tis at­sa­kin­gai”, - LŽ yra sa­kiu­si Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, pa­klaus­ta, ar ne­si­ren­gia­ma keis­ti A. Pa­be­dins­kie­nės. Ta­čiau par­la­men­to va­do­vė su­ti­ko, kad į kai ku­riuos da­ly­kus mi­nis­trei rei­kė­tų žiū­rė­ti griež­čiau.