Seime diskutuos dėl translyčių asmenų teisių Lietuvoje
Penk­ta­die­nį Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba kar­tu su Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tu par­la­men­te ren­gia dis­ku­si­ją dėl trans­ly­čių as­me­nų tei­sių už­ti­kri­ni­mo Lie­tu­vo­je.

Jos me­tu ša­lies ir už­sie­nio eks­per­tai pri­sta­tys me­di­ci­nos moks­lų pers­pek­ty­vą dėl trans­sek­sua­lu­mo vys­ty­mo­si ir diag­no­zės, tarp­tau­ti­nius žmo­gaus tei­sių ap­sau­gos stan­dar­tus ir teis­mi­nę pra­kti­ką, su­pa­žin­dins su pla­čiai pa­pli­tu­siais mi­tais ir ne­tiks­lu­mais, kal­bant apie trans­ly­čius as­me­nis, pra­ne­šė kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba.

Trans­ly­tis žmo­gus yra as­muo, ku­rio ly­ties ta­pa­ty­bė ski­ria­si nuo gi­mi­mo ly­ties, ku­ris reiš­kia sa­vo ly­ties ta­pa­ty­bę ki­to­kiais bū­dais nei gi­mi­mo ly­čiai bū­din­gi bū­dai.

Lie­tu­vos gė­jų ly­ga tu­ri kon­kre­čius duo­me­nis apie maž­daug 80 Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių trans­ly­čių as­me­nų, ta­čiau jų ga­li bū­ti ir dau­giau. Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba tei­gia, kad to­kių as­me­nų, su­bjek­ty­viais skai­čia­vi­mais, ga­lė­tų bū­ti apie 200.

Pa­sak kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos pra­ne­ši­mo, trans­ly­čių as­me­nų so­cia­li­nė si­tua­ci­ja Lie­tu­vo­je yra itin su­dė­tin­ga dėl tei­si­nio šių as­me­nų ne­pri­pa­ži­ni­mo ir ki­tų prob­le­mų: pa­ti­ria­mo smur­to, dis­kri­mi­na­ci­jos.

Dėl ly­ties kei­ti­mo Lie­tu­vos tei­sės sis­te­mo­je yra spra­ga. 2000-ai­siais pri­im­tas Ci­vi­li­nis ko­dek­sas nu­ma­to to­kią tei­sę, bet ši nor­ma ne­vei­kia, nes nė­ra pri­im­tas at­ski­ras ly­ties kei­ti­mo įsta­ty­mas. Rem­da­mie­si įsta­ty­mo ne­bu­vi­mu, ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riai iki šiol at­si­sa­ky­da­vo įre­gis­truo­ti ly­ties pa­kei­ti­mą.

Vy­riau­sy­bė ko­vo mė­ne­sį įpa­rei­go­jo dvi mi­nis­te­ri­jas iki rug­sė­jo par­eng­ti pro­jek­tus dėl gy­dy­mo pa­slau­gų tei­ki­mo as­me­nims, tu­rin­tiems ly­ties ta­pa­tu­mo su­tri­ki­mų.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Skar­džiu­vie­nė tei­gia, kad tei­sės ak­tų par­en­gi­mo vil­ki­ni­mas nė­ra ir ne­ga­li bū­ti pa­tei­si­na­mas.

„Tei­si­nis trans­ly­čių as­me­nų pri­pa­ži­ni­mas ir su tuo su­si­ję įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai rei­ka­lin­gi jau da­bar. Jie tu­rė­tų at­liep­ti vi­sų trans­ly­čių as­me­nų po­rei­kius: pa­gei­dau­jan­tiems keis­ti ly­tį me­di­ci­ni­niu bū­du tu­ri bū­ti už­ti­krin­ta ly­ties kei­ti­mo pro­ce­dū­ra, o ly­ties keis­ti me­di­ci­ni­niu bū­du ne­no­rin­tiems, ly­ti­nės ta­pa­ty­bės pri­pa­ži­ni­mas tu­rė­tų bū­ti rea­li­zuo­ja­mas ad­mi­nis­tra­ci­nės pro­ce­dū­ros kon­teks­te. Taip pat bū­ti­na svars­ty­ti ly­ti­nės ta­pa­ty­bės įtrau­ki­mą į Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mą, kaip vie­ną iš pa­grin­dų, dėl ku­rių drau­džia­ma as­me­nis dis­kri­mi­nuo­ti“, – sa­ko­ma kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos pra­ne­ši­me.

Lie­tu­va 2007 me­tais pra­lai­mė­jo by­lą Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me dėl to, kad nė­ra įsta­ty­mo, reg­la­men­tuo­jan­čio ly­ties kei­ti­mo tvar­ką, tam nė­ra ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas. Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mo vyk­dy­mą pri­žiū­rin­tis Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų Ko­mi­te­tas ne kar­tą ra­gi­no Lie­tu­vą iš­tai­sy­ti šią tei­sės spra­gą.