Seime – diskusija apie „švogerizmą“ Lietuvoje
Par­la­men­ti­nė gru­pė „Už Lie­tu­vą be ko­rup­ci­jos“ pir­ma­die­nį or­ga­ni­zuo­ja aps­kri­to­jo sta­lo dis­ku­si­ja „Ne­po­tiz­mas Lie­tu­vo­je“.

Dis­ku­si­jos me­tu pla­nuo­ja­ma ap­tar­ti ne­po­tiz­mo (ar­ti­mų­jų pro­te­ga­vi­mo) prob­le­mos mas­tą ir di­na­mi­ką Lie­tu­vo­je, įver­tin­ti jį re­gu­liuo­jan­čią tei­si­nę ba­zę ir ki­tus as­pek­tus, iš­kel­ti siū­ly­mus įsta­ty­mų to­bu­li­ni­mui šio­je sri­ty­je. „Ne­po­tiz­mas ar­ba, pa­pras­čiau kal­bant, „švo­ge­riz­mas“ Lie­tu­vo­je yra kaip dramb­lys kam­ba­ry­je. Vi­suo­me­nė ir eks­per­tai ži­no, kad toks reiš­ki­nys eg­zis­tuo­ja, ta­čiau apie jį kaip vi­su­mą ne­kal­ba­ma nei Sei­me, nei ži­niask­lai­do­je, kur ap­si­ri­bo­ja­ma skan­da­lin­gai iš­ky­lan­čiais at­ski­rais „švo­ge­riz­mo“ at­ve­jais. Taip ne­tu­rė­tų bū­ti. Šia dis­ku­si­ja sie­kia­me at­kreip­ti pir­miau­siai po­li­ti­kų dė­me­sį į šią prob­le­mą ir ti­ki­mės ras­ti spren­di­mų, kaip pa­ge­rin­ti ko­vą su „švo­ge­riz­mo“ reiš­ki­niu Lie­tu­vo­je“, – tei­gė gru­pės „Už Lie­tu­vą be ko­rup­ci­jos“ pir­mi­nin­kė kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė. Dis­ku­si­jo­je da­ly­vaus Sei­mo na­riai, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos ir Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos at­sto­vai, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus ir „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ at­sto­vai.