Seime darbuojasi du beturčiai
Dau­gu­ma par­la­men­ta­rų dek­la­ra­vo val­dan­tys ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių eu­rų ver­tą tur­tą. Ta­čiau Sei­me dir­ba du po­li­ti­kai, ku­rių tur­to dek­la­ra­ci­jo­se vi­sos gra­fos yra tuš­čios.

Jo­kio tur­to per­nai ne­tu­rė­jo du su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga į Sei­mą iš­rink­ti po­li­ti­kai. Be­tur­čiais nu­ro­dė esan­tys par­la­men­ta­ras Ro­ber­tas Šark­nic­kas su žmo­na Ag­ne Mo­tie­jū­nai­te-Šark­nic­kie­ne, taip pat jau­niau­sia Sei­mo na­rė Ri­ta Mi­liū­tė.

Tarp kuk­liau­sio tur­to sa­vi­nin­kų Sei­me – ir par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kas Ar­vy­das Ne­kro­šius, dek­la­ra­vęs 11 tūkst. eu­rų san­tau­pų. Jo su­tuok­ti­nė Jur­gi­ta Ne­kro­šie­nė per­nai bu­vo be­tur­tė.

„Vals­tie­tis“ Arū­nas Gu­mu­liaus­kas nu­ro­dė tu­rįs ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 18,5 tūkst. eu­rų. Jo žmo­na Ai­da Striau­kai­tė-Gu­mu­liaus­kie­nė, dir­ban­ti ki­to „vals­tie­čio“ par­la­men­ta­ro Sta­sio Tu­mė­no pa­dė­jė­ja, – per­nai bu­vo tūks­tan­čiu eu­rų tur­tin­ges­nė.

Sei­mo na­rys Čes­la­vas Ol­ševs­kis dek­la­ra­vo au­to­mo­bi­lį be­veik 2,2 tūkst. eu­rų ir 20 tūkst. eu­rų pi­ni­gi­nių lė­šų. Jo su­tuok­ti­nė Alek­sand­ra Ol­ševs­kie­nė taip pat dek­la­ra­vo tu­rin­ti trans­por­to prie­mo­nę, ver­tą be­veik 2,2 tūkst. eu­rų ir 13 tūkst. eu­rų san­tau­pų.