Seime bus tariamasi dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo
Par­la­men­ti­nė gru­pė „Už Lie­tu­vą be ko­rup­ci­jos“ ket­vir­ta­die­nį ren­gia pa­si­ta­ri­mą, kaip to­bu­lin­ti Pra­ne­šė­jų ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Šis pro­jek­tas Sei­mui teik­tas dar prieš sep­ty­ne­rius me­tus, ta­čiau Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas pa­siū­lė jį at­mes­ti.

Pa­sak par­la­men­ti­nės gru­pės pir­mi­nin­kės Ag­nės Bi­lo­tai­tės, da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja ro­do, kad iki šiol nė­ra pa­kan­ka­mos pra­ne­šė­jų tei­si­nės ap­sau­gos.

Šio pro­jek­to tiks­las ska­tin­ti vi­suo­me­nę pra­neš­ti apie ko­rup­ci­nes vei­kas, taip pat tei­siš­kai su­re­gu­liuo­ti pra­ne­šė­jų, t. y. esa­mų, bu­vu­sių dar­buo­to­jų ar­ba ki­tų as­me­nų, at­sklei­du­sių in­for­ma­ci­ją apie ga­li­mai ne­tei­sė­tą darb­da­vio, jo va­do­vų, taip pat ki­tų darb­da­viui pa­val­džių ar­ba at­skai­tin­gų as­me­nų vei­ką, ap­sau­gą.

Po­sė­dy­je da­ly­vaus or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos pa­da­li­nio va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas. Jis pri­sta­tys at­lik­tą stu­di­ją apie pra­ne­šė­jų tei­si­nės ap­sau­gos spra­gas ir ES ša­lių tei­si­nės si­tua­ci­jos apž­val­gą.