Seime bus svarstoma Konstitucijos pataisa dėl šeimos apibrėžimo
Sei­me ket­vir­ta­die­nį bus svars­to­ma Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa, ku­ria šei­mą siū­lo­ma apib­rėž­ti per san­tuo­ką, taip pat ky­lan­čią iš tė­vys­tės – mo­ti­nys­tės ry­šio.

Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas (TTK) siū­lo pa­tai­sai ne­pri­tar­ti. Bal­sai pri­imant šį spren­di­mą pa­sis­kirs­tė po ly­giai, tad lė­mė ko­mi­te­to va­do­vo so­cial­de­mo­kra­to Ju­liaus Sa­ba­taus­ko bal­sas.

Pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pa­tei­kus ne­igia­mą iš­va­dą, Sei­mas vi­sų pir­ma bal­suos dėl siū­ly­mo at­mes­ti pro­jek­tą. Jei ne­pri­tars šiam TTK siū­ly­mui, Sei­mas ga­li pa­skir­ti ki­tą pa­grin­di­nį ko­mi­te­tą ar­ba su­da­ry­ti spe­cia­lią Sei­mo ko­mi­si­ją įsta­ty­mo pro­jek­tui to­bu­lin­ti.

107 Sei­mo na­rių Kons­ti­tu­ci­ją siū­lo pa­pil­dy­ti nuo­sta­to­mis, kad „šei­ma su­ku­ria­ma su­da­rius san­tuo­ką“, „šei­ma taip pat ky­la iš mo­ti­nys­tės ir tė­vys­tės“, „vals­ty­bė sau­go ir glo­bo­ja san­tuo­ką, šei­mą, mo­ti­nys­tę, tė­vys­tę ir vai­kys­tę“.

Da­bar pa­grin­di­nia­me ša­lies įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad „san­tuo­ka su­da­ro­ma lais­vu vy­ro ir mo­ters su­ta­ri­mu“, „vals­ty­bė sau­go ir glo­bo­ja šei­mą, mo­ti­nys­tę, tė­vys­tę ir vai­kys­tę“.

Ini­cia­to­riai tvir­ti­na, kad vals­ty­bė tu­ri rem­ti ir sau­go­ti šei­mą, ypač at­siž­vel­giant į pra­stė­jan­čią Lie­tu­vos de­mog­ra­fi­nę si­tua­ci­ją, o pri­gim­ti­nė šei­mos struk­tū­ra „re­mia­si san­tuo­ka ir gi­mi­nys­tės ar­ba krau­jo ry­šiais“.

Pa­tai­soms ne­pri­ta­ria Vy­riau­sy­bė, ar­gu­men­tuo­da­ma, kad to­kiu at­ve­ju kar­tu gy­ve­nan­tys san­tuo­kos ne­už­re­gis­tra­vę as­me­nys ga­li pa­tir­ti dis­kri­mi­na­ci­ją, o pa­čios pa­tai­sos ga­li prieš­ta­rau­ti Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo pra­kti­kai.

Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos Sei­me ini­ci­juo­tos, kai Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) 2011 me­tų lap­kri­tį pa­skel­bė, kad „kons­ti­tu­ci­nė šei­mos samp­ra­ta ne­ga­li bū­ti kil­di­na­ma tik iš san­tuo­kos ins­ti­tu­to“.

KT tuo­met pa­si­sa­kė, kad „san­tuo­ka par­em­tas mo­de­lis tu­ri iš­skir­ti­nę reikš­mę vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me, ta­čiau tu­ri bū­ti sau­go­mos ir gi­na­mos ki­to­kios nei san­tuo­kos pa­grin­du su­da­ry­tos šei­mos“, įskai­tant san­tuo­kos ne­su­da­riu­sių vy­ro ir mo­ters bend­rą gy­ve­ni­mą, ku­ris grin­džia­mas „pas­to­viais emo­ci­nio prie­rai­šu­mo, tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo, at­sa­ko­my­bės, pa­gar­bos, bend­ro vai­kų auk­lė­ji­mo ir pa­na­šiais ry­šiais“.

Sei­me jau ban­dy­ta pri­im­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są, ku­ri šei­mą kil­din­tų tik iš san­tuo­kos ar tė­vys­tės ry­šių, bet ne­sėk­min­gai.

Dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų pri­ėmi­mo Sei­me tu­ri bū­ti bal­suo­ja­ma du kar­tus, tarp bal­sa­vi­mų pa­da­rant ne ma­žiau kaip tri­jų mė­ne­sių per­trau­ką. Nuo­sta­tos lai­ko­mos pri­im­to­mis, jei­gu už jas bal­suo­ja ne ma­žiau kaip du treč­da­liai ar­ba ne ma­žiau kaip 94 par­la­men­ta­rai.