Seime bręsta puodų maištas
Sei­mo na­riai ir kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jai vis gar­siau reiš­kia ne­pa­si­ten­ki­ni­mą par­la­men­to rū­muo­se mai­ti­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čios bend­ro­vės „Pon­tem“ veik­la. Ta­čiau Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja be­jė­gė ką nors pa­keis­ti – de­šim­čiai me­tų su „Pon­tem“ su­da­ry­tos su­tar­ties ga­lio­ji­mas baig­sis 2019-ai­siais.

Sei­mo val­gyk­los ir res­to­ra­no vir­tu­vė­se sep­tin­tus me­tus šei­mi­nin­kau­jan­ti bend­ro­vė kri­ti­kuo­ja­ma dėl pra­stė­jan­čios mais­to ko­ky­bės ir vis di­dė­jan­čių kai­nų. Par­la­men­ta­rų ir dar­buo­to­jų skun­dais už­vers­tos Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos va­do­vai ne kar­tą mė­gi­no at­kreip­ti bend­ro­vės at­sto­vų dė­me­sį į prob­le­mas, bet kol kas pa­dė­tis ne­si­kei­čia. Kan­ce­lia­ri­jos siū­ly­mo nu­trauk­ti pa­slau­gos tei­ki­mo su­tar­tį „Pon­tem“ (anks­čiau „Smul­kus ur­mas“) at­si­sa­kė. Ne­ska­nus Sei­mo mais­tas vis daž­niau po­li­ti­kus ir kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jus ve­ja už­kan­džiau­ti į ap­lin­ki­nes sos­ti­nės ka­vi­nes. Mai­ti­ni­mo prob­le­mas Sei­mo rū­mų val­gyk­lo­se šią sa­vai­tę ap­ta­rė ir Sei­mo val­dy­ba.

Po­vei­kio ga­li­my­bių nėra

Sei­mo vi­ce­kanc­le­rio An­ta­no Di­mai­čio tei­gi­mu, pa­dė­tis iš tie­sų yra pra­sta, žmo­nės skun­džia­si ir dėl ko­ky­bės, ir dėl kai­nų. „Su­tar­tis su bend­ro­ve bu­vo pa­si­ra­šy­ta 2009-ai­siais de­šim­čiai me­tų. Ji yra to­kia, kad šian­dien mums ne­su­tei­kia ga­li­my­bių pa­veik­ti pa­slau­gos tei­kė­jo“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė A. Di­mai­tis. Anot jo, pa­gal su­tar­tį „Pon­tem“ pri­klau­so vi­si ga­my­bos plo­tai – vir­tu­vės, san­dė­liai ir šal­dy­mo ka­me­ros, nors pa­čios mai­ti­ni­mo sa­lės – kan­ce­lia­ri­jos ži­nio­je. Ta­čiau be vir­tu­vių „nie­ko al­ter­na­ty­vaus Sei­mas įsi­reng­ti ne­ga­li“.

Vi­ce­kanc­le­rio tei­gi­mu, kai bend­ro­vė at­si­sa­kė siū­ly­mo su­tar­tį nu­trauk­ti, ne­li­ko jo­kių po­vei­kio ga­li­my­bių. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad tei­gia­mų pos­lin­kių ne­įvy­ko ir po po­kal­bių, ku­rių bū­ta ne vie­no, su bend­ro­vės at­sto­vais. „Vis ža­da­ma, jog vis­kas bus ge­rai, kad kei­sis, bet re­zul­ta­tų nė­ra“, – kons­ta­ta­vo A. Di­mai­tis. To­dėl, pa­sak jo, pa­veik­ti mai­tin­to­jus ga­lė­tų pa­tys val­gy­to­jai, pra­dė­ję ra­šy­ti skun­dus ati­tin­ka­moms ins­ti­tu­ci­joms. Ga­li­mus po­ky­čius A. Di­mai­tis dar sie­jo su ne­se­niai pra­dė­ju­sia dirb­ti nau­ją­ja bend­ro­vės mai­ti­ni­mo pa­da­li­nio va­do­ve Lai­ma Ja­na­vi­čie­ne.

Pa­val­gę su­ne­ga­luo­ja

Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ja kon­ser­va­to­rė Ire­na De­gu­tie­nė pa­sa­ko­jo daž­nai val­gan­ti Sei­me. „Vie­nin­te­lis pa­tie­ka­las, ku­rio mū­sų val­gyk­lo­je ti­krai ne­ga­liu val­gy­ti, tai – žu­vis. Nes vi­suo­met, kai tik su­val­gau, su­ser­gu. Kaip ją ga­mi­na, ne­ži­nau, ta­čiau žu­vį su­ga­din­ti dar rei­kia su­ge­bė­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo val­dy­bos na­rė. Pa­sak jos, ko­le­gos taip pat ne­re­tai skun­džia­si su­ne­ga­la­vę po pie­tų Sei­mo val­gyk­lo­je. „Pas­ta­rą­jį kar­tą, kai gė­riau ka­vą, ga­vau su­rū­gu­sios grie­ti­nė­lės in­de­lį. Įpy­liau į ka­vą ir vis­ką su­trau­kė. Ga­lė­tų ati­džiau į to­kius da­ly­kus žiū­rė­ti“, – įsi­ti­ki­nu­si I. De­gu­tie­nė. To­dėl, anot po­li­ti­kės, kai tik bū­na il­ges­nė per­trau­ka, pa­val­gy­ti Sei­mo na­riai ei­na į ap­lin­ki­nes mai­ti­ni­mo įstai­gas. „Bet kai per­trau­kė­lė trum­pa, už­bė­gi į val­gyk­lą bent sriu­bos su­val­gy­ti“, – pa­sa­ko­jo Sei­mo na­rė. Jos nuo­mo­ne, pa­da­ry­ta klai­da, kad su­tar­tis su „Pon­tem“ bu­vo su­da­ry­ta de­šimt­me­čiui. „Pir­miau­sia rei­kė­jo iš­ban­dy­ti jų pa­slau­gas“, – sa­kė I. De­gu­tie­nė. Par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kė taip pat ma­no, kad jei nė­ra ki­tų prie­mo­nių su­si­tar­ti su bend­ro­ve, į pa­gal­bą rei­kė­tų pa­sik­vies­ti mais­to prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jas.

Ža­da per­mai­nų

Mė­ne­sį Sei­me dir­ban­ti „Pon­tem“ bend­ro­vės mai­ti­ni­mo pa­da­li­nio va­do­vė L. Ja­na­vi­čie­nė ti­ki­no ne­gir­dė­ju­si apie jo­kius val­gy­to­jų skun­dus. „Ne­ga­liu ko­men­tuo­ti, kas bu­vo anks­čiau. Bet da­bar, kiek gir­di­me iš pa­čių Sei­mo na­rių, per šias sa­vai­tes mais­to ko­ky­bė yra pa­ge­rė­ju­si, asor­ti­men­tas iš­au­go“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė va­do­vė. Pa­sak jos, rea­guo­ja­ma į vi­sas kri­ti­nes pa­sta­bas, sten­gia­ma­si pa­si­tai­sy­ti. „Anks­čiau bu­vo nu­sis­kun­di­mų, kad por­ci­jos per ma­žos. Ati­džiai ste­bė­jo­me, ti­kri­no­me“, – pa­sa­ko­jo L. Ja­na­vi­čie­nė.

Jos ma­ny­mu, Sei­mo na­riai yra ga­na iš­ran­kūs. Kaip sa­kė va­do­vė, da­bar, pra­si­dė­jus va­sa­ros se­zo­nui, su­val­go­ma la­bai daug šal­ti­barš­čių, vi­si džiau­gia­si, kai val­gia­raš­ty­je bū­na ce­pe­li­nų. „Tu­ri­me komp­lek­si­nius pie­tus, juos la­bai daug kas val­go“, – pri­mi­nė ji. Ne­trūks­ta ir pus­ry­čiau­jan­čių, ku­rie ga­li rink­tis om­le­tą, įvai­rias ko­šes, vie­to­je kep­tas ban­de­les. Ne­nus­kriaus­ti, L. Ja­na­vi­čie­nės tei­gi­mu, ir svei­kuo­liai. „Tu­ri­me ir švie­žiai spaus­tų su­lčių, ir sa­lo­tų, ir ve­ge­ta­riš­kų pa­tie­ka­lų. Be to, res­to­ra­no ir ka­vi­nės asor­ti­men­tas ski­ria­si. Ma­nau, kad pa­siū­ly­mų čia ti­krai daug, rink­tis yra iš ko“, – tei­gė pa­da­li­nio va­do­vė.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Ra­sa Ona Du­bu­rai­tė pa­sa­ko­jo, kad dar­buo­to­jų pa­sta­bos bei pa­gei­da­vi­mai dėl pa­tie­ka­lų ko­ky­bės, kai­nų, asor­ti­men­to bu­vo iš­sa­ky­ti per su­si­ti­ki­mą su L. Ja­na­vi­čie­ne. „Ko­le­gos ma­to kai ku­rių tei­gia­mų po­ky­čių. Ta­čiau su­nku pa­sa­ky­ti, ar jie bus il­ga­lai­kiai“, – tei­gė R. O. Du­bu­rai­tė.