Seime – bendrijų steigimą lengvinančios pataisos
Val­džia svars­to pa­leng­vin­ti dau­gia­bu­čių bend­ri­jų stei­gi­mą. Sei­me svars­to­mos įsta­ty­mo pa­tai­sos, be ki­ta ko, nu­ma­to gy­ven­to­jams teik­ti iš­sa­mes­nę in­for­ma­ci­ją apie bend­ri­jos veik­lą, daž­niau reng­ti jos su­si­rin­ki­mus, ta­čiau kai ku­rie par­la­men­ta­rai abe­jo­ja, ar tei­sin­gai bus pa­skirs­ty­tos su­kaup­tos re­no­va­ci­jos lė­šos, jei di­de­lė bend­ri­ja skil­tų. 

Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius pripažino, kad dabar žmonėms trūksta informacijos apie bendrijų veiklą.

„Bendrijų pirmininkai linkę neteikti informacijos, nešaukti gyventojų susitikimų ir gyventojai negauna būtent pakankamai informacijos. (...) Nėra informacijos, kaip naudojami pinigai, ar pirkimai vyksta, ar ne“, – aiškino ministras.

V. Sinkevičius tikino, kad pataisų „tikslas yra išvengti (bendrijų – BNS) pirmininkų įsigalėjimo“: „Ypač tų pirmininkų, kurie yra pirmininkai tik dėl to, kad vienaip ar kitaip prisidėjo prie namo statybos ir nuo to laiko jie yra bendrijos pirmininkai ir bendrija neturi jokių galimybių jų pakeisti“.

Ministras taip pat pabrėžė, kad mažesnės bendrijos dirba efektyviau, todėl ketinama supaprastinti sąlygas, kurios leistų didelėms, kelis ar keliolika daugiabučių vienijančių bendrijų skaidytis į mažesnes.

„Mažiau gyventojų, jų yra didesnis įsitraukimas nei tos didžiosios, kur yra per tūkstantį butų. (...) prasideda didesnis biudžetas ir jis yra lengviau skirstomas ir slapstomas“, – sakė V. Sinkevičius.

Tačiau kai kuriems parlamentarams kilo klausimų, į kuriuos, pasak jų, dar reikia ieškoti atsakymų.

Konservatoriui Edmundui Pupiniui parūpo, kaip didelei bendrijai skylant bus paskirstytos sukauptos renovacijos lėšos.

„Kaip teisingai atskirti finansus? Bendrija, kuri atsiskiria, gali neatgauti savo lėšų arba atgauti proporcingai mažai. Ar nemanote, kad prasidės teismai?“ – svarstė jis.

Ekonomikos komiteto narys Andrius Kupčinskas aiškinosi, kaip atsiskyrimų procesuose elgtis toms bendrijomis, kurios ėmė paskolas kelių namų renovacijai.

Seimas šią savaitę pradėjo svarstyti Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitų pastatų savininkų bendrijų įstatymo pataisas, kurios leis susirinkimus dėl bendrijos veiklos ar neatidėliotiniems sprendimams priimti rengti dažniau negu dabar.

Pakeitimais taip pat siūloma leisti bendrijos buveinę įregistruoti bet kur, o ne tik bendrijos valdomame pastate, kaip reikalaujama dabar.

Siūloma daugiabučių savininkams leisti iš anksto raštu pareikšti savo valią dėl bendrijos steigimo, ji galiotų ir pakartotiniame steigiamajame susirinkime. Tokie biuleteniai būtų naikinami, jeigu gyventojai į susirinkimą atvyktų.

Jeigu Seimas pataisas priims, jos įsigaliotų jau šiais metais.