Seime – bejėgystė ir chaosas
Pa­sku­ti­nei mi­nu­tei ati­dė­jęs svar­biau­sius dar­bus, nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mas šian­dien tu­rė­tų baig­ti sa­vo pir­mą­ją se­si­ją. Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis pri­pa­žįs­ta, kad per du dar­bo mė­ne­sius jiems ne­pa­vy­ko pe­rei­ti prie dar­bų, ža­dė­tų per rin­ki­mus. Apž­val­gi­nin­kai nau­jo­jo Sei­mo dar­bo pra­džią va­di­na chao­su, ly­di­mu po­pu­lis­ti­nių idė­jų.

„Šiuo me­tu vi­si sė­di­me tar­si ka­na­li­za­ci­jo­je, be­si­mė­gau­da­mi sklin­dan­čiais kva­pais. To­kio chao­so ti­kė­tis bu­vo su­nku, bet val­dan­tie­ji jį to­liau lei­džia kur­ti, tai ro­do ir pa­sta­rų­jų die­nų si­tua­ci­ja“, – dien­raš­čiui „Lie­tu­vos ži­nios“ sa­kė My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to dės­ty­to­ja Ri­ma Ur­bo­nai­tė.

Taip ji įver­ti­no prieš­ta­rin­gas Sei­me tei­kia­mas LVŽS idė­jas ir pa­sta­rą­ją „vals­tie­čių“ ko­mu­ni­ka­ci­jos stra­te­gų ne­su­val­dy­tą si­tua­ci­ją, sa­vait­ga­lį pa­aiš­kė­jus, kad šios par­ti­jos na­rė par­la­men­ta­rė Gre­ta Kil­di­šie­nė nau­do­ja­si „vals­tie­čių“ ly­de­rio ir Sei­mo frak­ci­jos se­niū­no R. Kar­baus­kio val­do­mam „Ag­ro­kon­cer­nui“ pri­klau­san­čiu vi­su­rei­giu „Ran­ge Ro­ver“, taip pat gal­būt nu­slė­pė kai ku­riuos sa­vo biog­ra­fi­jos fak­tus. Tik va­kar LVŽS pa­vie­ši­no ver­si­ją, esą au­to­mo­bi­lį iš įmo­nių gru­pės pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį ga­vo ne pa­ti po­li­ti­kė, bet ne­įvar­di­ja­mas jos ar­ti­mas gi­mi­nai­tis, lei­džian­tis G. Kil­di­šie­nei va­ži­nė­tis vi­su­rei­giu.

Nors Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos, į ku­rią krei­pė­si pa­ti G. Kil­di­šie­nė, va­do­vas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius ti­ki­no šio­je si­tua­ci­jo­je nu­si­žen­gi­mo ne­įž­vel­gian­tis, Sei­mo opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) bei Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos pa­siū­lė ki­lu­sius klau­si­mus nag­ri­nė­ti par­la­men­ti­nei Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai.

Nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mui lap­kri­čio 14-ąją pra­de­dant dar­bą, R. Kar­baus­kis įspė­jo sa­vo par­ti­jos ko­le­gas veng­ti in­te­re­sų konf­lik­tų ir dirb­ti skaid­riai. „Pa­kar­to­jau, kad ti­ki­mės la­bai skaid­raus Sei­mo na­rių dar­bo. Šne­kė­jo­mės apie tai, kad mū­sų Sei­mo na­riai ne­ga­li tu­rė­ti jo­kių pri­va­čių in­te­re­sų. Jie tar­nau­ja Lie­tu­vos žmo­nėms“, – prieš du mė­ne­sius tei­gė „vals­tie­čių“ ly­de­ris.

Lau­kia pavasario

Įsi­siū­ba­vu­sio skan­da­lo kon­teks­te šian­dien Sei­mas ren­gia­si pri­im­ti pa­sku­ti­nius šios se­si­jos spren­di­mus, dėl ku­rių po­li­ti­kams ne­pa­vy­ko su­tar­ti per du pir­muo­sius dar­bo mė­ne­sius. Ple­na­ri­nio po­sė­džio dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tas daug ais­trų su­kė­lu­sio Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų pri­ėmi­mas, taip pat – Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo, ku­riuo siū­lo­ma draus­ti fi­zi­nes baus­mes vai­kams, svars­ty­mas, bal­sa­vi­mas dėl ke­lis mė­ne­sius stri­gu­sio Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo, pa­gal ku­rį nu­sta­to­mas at­ly­gi­ni­mų dy­dis mo­ky­to­jams, mo­kyk­lų di­rek­to­riams, kul­tū­ros ir me­no bei so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jos tvir­ti­ni­mas.

LVŽS ly­de­ris R. Kar­baus­kis „Lie­tu­vos ži­nioms“ pri­pa­ži­no, kad jo va­do­vau­ja­mi po­li­ti­kai per du šio Sei­mo dar­bo mė­ne­sius ne­pra­dė­jo įgy­ven­din­ti dar­bų, ku­riuos at­lik­ti ža­dė­jo ei­da­mi į rin­ki­mus. „Kol kas spren­dė­me prob­le­mas, ku­rias pa­vel­dė­jo­me – tai mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų, pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos šil­dy­mui, Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo klau­si­mai. Ta­čiau su­for­ma­vo­me mi­nis­trų ka­bi­ne­tą, ku­ris sa­vo su­dė­ti­mi iš es­mės ski­ria­si nuo ki­tų Vy­riau­sy­bių ir pro­fe­sio­na­lu­mu, ir orien­ta­vi­mu­si į re­zul­ta­tą, o ne į po­li­ti­ką, nes po­li­ti­ką for­muo­ja Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma, ku­rią pa­tvir­ti­na Sei­mas. Tai pats di­džiau­sias dar­bas, ku­rį iki šiol pa­da­rė­me, ir ku­ris ne­bu­vo pa­vel­dė­tas iš anks­tes­nės ka­den­ci­jos par­la­men­ta­rų“, – tei­gė jis.

Pa­sak R. Kar­baus­kio, pa­grin­di­nius dar­bus, par­em­tus LVŽS prog­ra­ma, val­dan­tie­ji ke­ti­na pra­dė­ti Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je. „Vi­si įsta­ty­mai bus par­eng­ti kar­tu. Kai bend­ras vaiz­das bus pri­sta­ty­tas vi­suo­me­nei, kai bus pa­aiš­kin­ta, kaip vis­kas veiks ir ka­da įsi­ga­lios, koks ti­kė­ti­nas efek­tas, tik ta­da jie bus tei­kia­mi. Ga­li­ma, ži­no­ma, ei­ti įpras­tu ke­liu, kai pri­ima­mas vie­nas įsta­ty­mas, ki­tas, tre­čias, ir po to vis­kas kaž­kaip vei­kia. Bet mū­sų su­ma­ny­mas – vis­ką teik­ti kaip komp­lek­są, kad ma­ty­tų­si bend­ras vaiz­das“, – aiš­ki­no „vals­tie­čių“ ly­de­ris.

Ste­bi­no visuomenę

Vis dėl­to val­dan­tie­ji „vals­tie­čiai“ kar­tu su ma­žai­siais par­tne­riais so­cial­de­mo­kra­tais dar­bus Sei­me pra­dė­jo ne nuo tęs­ti­nių pro­jek­tų, bet nuo pa­siū­ly­mų, apž­val­gi­nin­kų iš kar­to pa­krikš­ty­tų po­pu­lis­ti­niais. Jau an­trą­ją dar­bo die­ną dau­gu­mos ini­cia­ty­va nuo 7 iki 5 bu­vo su­ma­žin­tas Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų skai­čius, taip pat ap­sisp­ręs­ta jiems ne­bes­kir­ti tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių su vai­ruo­to­ju. Dar po die­nos pa­ko­re­guo­tas par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tų lė­šų (maž­daug 770 eu­rų mė­ne­siui) nau­do­ji­mas – par­la­men­ta­rams užd­raus­ta už šiuos pi­ni­gus nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lius, ta­čiau iš­mo­kų dy­dis ne­su­ma­žin­tas. Taip pat pri­im­tas spren­di­mas Sei­mo mai­ti­ni­mo įstai­go­se ne­bep­re­kiau­ti al­ko­ho­liu – tie­sa, ofi­cia­liuo­se pri­ėmi­muo­se jį gurkš­no­ti leis­ta.

Šio­je se­si­jo­je nu­skam­bė­jo ir R. Kar­baus­kio idė­ja vi­siems iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus Lie­tu­vos vai­kams do­va­no­ti po tau­ti­nį kos­tiu­mą, ku­rio es­ki­zą kur­tų di­zai­ne­ris Juo­zas Stat­ke­vi­čius, o tam rei­ka­lin­gas lė­šas – apie 3 mln. eu­rų – su­kaup­ti spe­cia­lia­me fon­de. Dar vie­nas pa­siū­ly­mas, iš­sa­ky­tas R. Kar­baus­kio, – kaip pa­aiš­kė­jo, šią idė­ją jam pa­tei­kė TS-LKD at­sto­vas Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis – krei­pi­ma­sis į vi­suo­me­nę, įmo­nes ir pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nes, pra­šant pa­dė­ti Sei­mui įsi­gy­ti for­te­pi­jo­ną. Tarp pir­mų­jų nau­jo­sios dau­gu­mos iš­kel­tų idė­jų – ir su­ma­ny­mas ne­mo­ka­mai at­ver­ti tea­trų bei mu­zie­jų du­ris vai­kams bei sen­jo­rams.

Prieš ke­lias sa­vai­tes R. Kar­baus­kis su gru­pe bend­ra­žy­gių už­si­mo­jo keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją, siū­ly­da­mas į pa­va­sa­rį at­kel­ti Sei­mo rin­ki­mus, o par­la­men­ta­rų skai­čių nuo 141 su­ma­žin­ti iki 101. Nors po­li­to­lo­gai tvir­ti­na, kad toks pro­jek­tas dar la­biau nu­to­lins po­li­ti­kus nuo rin­kė­jų, po pa­tei­ki­mo Sei­mas jam pri­ta­rė.

Kiek anks­čiau nu­skam­bė­jo ir val­dan­čių­jų siū­ly­mas dėl Ak­ci­zų įsta­ty­mo pa­tai­sų – joms įsi­ga­lio­jus, jau at­ei­nan­čiais me­tais tu­rė­tų ge­ro­kai brang­ti alus ir ki­ti silp­nie­ji gė­ri­mai. Val­dan­tie­ji, siek­da­mi su­ly­gin­ti silp­no­jo ir stip­rio­jo al­ko­ho­lio ak­ci­zus, taip esą ban­do ma­žin­ti al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą. Kar­tu ra­do­si ir idė­ja griež­tin­ti bau­das už al­ko­ho­lio var­to­ji­mą vie­šo­se vie­to­se ar ne­blai­vaus as­mens pa­si­ro­dy­mą vie­šai, taip pat – baus­ti ne­blai­vaus vai­ruo­to­jo ke­lei­vius, užd­raus­ti vai­kiš­ko „šam­pa­no“ par­da­vi­mą al­ko­ho­lio ta­rą pri­me­nan­čiuo­se bu­te­liuo­se ir ki­ti su­ma­ny­mai.

Nau­jau­sia vi­suo­me­nę pa­sie­ku­si po­li­ti­kų ži­nia – po Nau­jų­jų me­tų pa­aiš­kė­ju­si nau­jo­vė, kad pa­gal vers­lo liu­di­ji­mus ir au­to­ri­nes su­tar­tis dir­ban­tys gy­ven­to­jai jau nuo sau­sio tu­rė­tų mo­kė­ti di­des­nes so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas. Val­dan­čių­jų tei­gi­mu, tai dar vie­nas anks­tes­nės ka­den­ci­jos par­la­men­ta­rų „pa­li­ki­mas“, ta­čiau spe­cia­lis­tai ti­ki­na, kad es­mi­niai pa­kei­ti­mai pa­da­ry­ti gruo­džio mė­ne­sį, tai­gi, po­sė­džiau­jant nau­ja­jam Sei­mui.

Iš po­li­ti­kos din­go politika

Pa­sak R. Kar­baus­kio, kal­tin­ti nau­ją val­dan­čią­ją dau­gu­mą „už­sii­mi­nė­jant nie­kais“, kai nuo Vy­riau­sy­bės pa­tvir­ti­ni­mo pra­ėjo ke­lios sa­vai­tės (nau­ja­sis mi­nis­trų ka­bi­ne­tas dar­bą pra­dė­jo pra­ju­sių me­tų gruo­džio 13 die­ną – aut.), nė­ra tei­sin­ga. „Pap­ras­čiau­siai no­ri­me įsta­ty­mams ir prog­ra­moms, ku­rias bu­vo­me par­en­gę, gau­ti Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nę, nes ten yra su­kaup­ta kom­pe­ten­ci­ja. Jei pra­dė­si­me įsta­ty­mus pri­imi­nė­ti, ne­si­tar­da­mi su Vy­riau­sy­be, ne­gau­da­mi iš­va­dų, ga­li­me pa­da­ry­ti taip, kad tie įsta­ty­mai ne­bus ko­ky­biš­ki“, – tvir­ti­no jis.

Opo­zi­ci­nės TS-LKD at­sto­vas eksp­rem­je­ras And­rius Ku­bi­lius „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no, esą bė­gant lai­kui stip­rė­ja įspū­dis, kad val­dan­tie­ji nė­ra pa­si­ren­gę svars­ty­ti rim­tes­nes ini­cia­ty­vas. „A­pie vie­na­me ka­bi­ne­te gi­mu­sią idė­ją ki­ti ka­bi­ne­tai, pa­si­ro­do, nie­ko ne­ži­no, kaip bu­vo su al­ko­ho­lio ak­ci­zais, pa­gal­bi­niu ap­vai­si­ni­mu, PVM leng­va­tos šil­dy­mui at­si­sa­ky­mu ir pa­na­šiai. Į vie­šą­ją erd­vę iš­me­ta­ma vi­siš­kai ne­ap­gal­vo­ta, ne­pa­reng­ta ini­cia­ty­va, dėl to ky­la daug ais­trų Sei­mo sa­lė­je, o pa­skui val­dan­tie­ji pa­kei­čia sa­vo nuo­mo­nę ir at­si­trau­kia. Iš pra­džių at­ro­dė, kad tai iš­min­tin­ga, nes ti­kė­jo­me, jog val­dan­tie­ji įsik­lau­so ir į opo­zi­ci­jos ar­gu­men­tus, bet kuo to­liau, tuo la­biau aiš­kė­ja, kad tei­kia­mos ne­pa­reng­tos ini­cia­ty­vos, jie ne­ge­ba tar­pu­sa­vy­je jų įver­tin­ti, to­dėl dau­ge­lis svars­ty­mų tam­pa chao­su“, – tei­gė kon­ser­va­to­rius.

Pa­sak jo, to­kios ini­cia­ty­vos kaip Sei­mo na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mas ir pa­na­šios, pa­sta­ruo­ju me­tu vie­šai skel­bia­mos „vals­tie­čių“, iki šiol daž­niau­siai bū­da­vo iš­sa­ko­mos par­ti­jų, ne­tu­rin­čių idė­jų, kaip spręs­ti rea­lias Lie­tu­vos prob­le­mas. „Rea­lių pa­siū­ly­mų iš da­bar­ti­nių val­dan­čių­jų kol kas taip pat ne­gir­di­me – vie­toj to vie­šą­ją erd­vę ban­do­ma už­pil­dy­ti keis­to­mis ini­cia­ty­vo­mis, ku­rios ne­tei­kia nau­dos vi­suo­me­nei“, – sa­kė A. Ku­bi­lius.

Po­li­to­lo­gės R. Ur­bo­nai­tės ma­ny­mu, blo­giau­sia, jog LVŽS ne tik ne­tei­kia es­mi­nių vals­ty­bės gy­ve­ni­mo pert­var­kos pa­siū­ly­mų, apie ku­riuos kal­bė­jo per rin­ki­mus, bet su­si­da­ro įspū­dis, kad pa­tys jiems nė­ra pa­si­ren­gę.

„A­tro­do, kad nuo ta­da, kai „vals­tie­čiai“ rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu iš­kė­lė šū­kį vis­ką de­po­li­ti­zuo­ti – pra­de­dant ne­par­ti­niais Sei­mo na­riais, bai­giant va­di­na­mą­ja pro­fe­sio­na­lų Vy­riau­sy­be – vie­tos ti­kra­jai po­li­ti­kai, taip, kaip ją su­pran­ta po­li­ti­kos moks­li­nin­kai pro­fe­sio­na­lai, ne­be­li­ko. Val­dan­tie­ji tu­rė­tų vi­suo­me­nei pa­teik­ti la­bai aiš­kiai par­eng­tą re­cep­tą, kaip jie ma­to vie­nos ar ki­tos prob­le­mos spren­di­mą. Bet pa­na­šu, kad „vals­tie­čiai“ nė­ra su­sis­te­mi­nę sa­vo dar­bų – jie tik ban­do ge­sin­ti gais­rus, ir tai da­ro la­bai chao­tiš­kai. To­kia si­tua­ci­ja ne­ku­ria nei sau­gu­mo, nei už­ti­krin­tu­mo jaus­mo vi­suo­me­nei, nes ne­siun­čia­ma ži­nia, kas ir kaip bus da­ro­ma“, – tei­gė moks­li­nin­kė.

.