Seime balsuota dėl Generalinės miškų urėdijos likimo
Po šian­die­nos bal­sa­vi­mo Sei­me, tam­pa aiš­ku, kad Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos tu­rė­tų ne­be­lik­ti.

Sei­mas, bal­suo­da­mas už at­ski­rus pa­siū­ly­mus, an­tra­die­nį pri­ta­rė „vals­tie­čių“ – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­rių Kęs­tu­čio Ma­žei­kos ir Vir­gi­ni­jos Ving­rie­nės – pa­teik­toms pa­tai­soms dėl Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos li­ki­mo.

Už tai, kad jos ne­lik­tų, bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių, prieš – 9, o 18 su­si­lai­kė.

At­ei­ty­je Lie­tu­vo­je tu­rė­tų veik­ti ir vals­ty­bi­nius miš­kus val­dy­ti vie­na urė­di­ja. Da­bar jų yra 42.

Pa­tai­sa nu­ma­to, kad ša­ly­je veiks urė­di­ja (-os). Spren­di­mą dėl urė­di­jų skai­čiaus pri­im­tų Vy­riau­sy­bė.

Ga­lu­ti­nis bal­sa­vi­mas dėl pa­tai­sos vyks vė­liau an­tra­die­nį.

Jei­gu Sei­mas pa­nai­kins Ge­ne­ra­li­nę miš­kų urė­di­ją, Vy­riau­sy­bės pa­ve­di­mu Ap­lin­kos min­si­te­ri­ja pe­rim­tų miš­kų urė­di­jų sa­vi­nin­ko tei­ses ir par­ei­gas.