Seimas VTEK vadovo likimą spręs pavasario sesijoje
Sei­mas pa­va­sa­rio se­si­ją ko­vo 10-ąją pra­dės Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) va­do­vo Ro­mo Va­len­tu­ke­vi­čiaus at­sta­ty­di­ni­mo klau­si­mu.

At­leis­ti VTEK pir­mi­nin­ką siū­lo ini­cia­ty­vos tei­sę tu­rin­ti Sei­mo val­dy­ba, po jos po­sė­džio tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams pa­tvir­ti­no Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Pir­ma­ja­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je tas klau­si­mas bus, teik­siu aš, val­dy­bos spren­di­mu. Ka­dan­gi val­dy­ba tu­ri ini­cia­ty­vos tei­sę at­sta­ty­di­ni­mui, vien­bal­siai val­dy­bo­je bu­vo nu­spręs­ta, kad šis klau­si­mas bū­tų pri­sta­ty­tas“, – sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, pa­siū­ly­mą at­leis­ti iš par­ei­gų Sei­mo ski­ria­mą ins­ti­tu­ci­jos va­do­vą ga­li pa­teik­ti Sei­mo val­dy­ba, ko­mi­te­tas ar ne ma­žiau kaip penk­ta­da­lis Sei­mo na­rių. Spren­di­mas at­leis­ti ins­ti­tu­ci­jos va­do­vą dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pri­ima­mas slap­tu bal­sa­vi­mu, tam rei­kia dau­giau kaip pu­sės vi­sų Sei­mo na­rių bal­sų.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­mo pir­mi­nin­kas par­agi­no trauk­tis R.Va­len­tu­ke­vi­čių iš par­ei­gų, nes šis pri­ėmė vie­nas­me­nį spren­di­mą, jog par­la­men­ta­rė Gre­ta Kil­di­šie­nė ne­pri­va­lė­jo dek­la­ruo­ti, kad nau­do­ja­si ma­mos iš „Ag­ro­kon­cer­no“ nuo­mo­ja­mu au­to­mo­bi­liu.

V.Pra­nckie­čio ver­ti­ni­mu, sa­vo veiks­mais R.Va­len­tu­ke­vi­čius pa­že­mi­no ins­ti­tu­ci­jos re­pu­ta­ci­ją.

An­tra­die­nį VTEK va­do­vas pa­skel­bė ne­si­trauk­sian­tis, nes ne­si­jau­čia nu­si­žen­gęs įsta­ty­mams.

„Aš ne­si­jau­čiu nė tru­pu­čiu­ko kal­tas ir nu­si­žen­gęs Kons­ti­tu­ci­jai, įsta­ty­mui ar VTEK reg­la­men­tui, at­sa­ky­da­mas Sei­mo na­rei į jos pra­šy­mą pa­aiš­kin­ti, ar ji pri­va­lo dek­la­ruo­ti (in­te­re­sus), ar ne­pri­va­lo“,– an­tra­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė R.Va­len­tu­ke­vi­čius.

Jis tvir­ti­no no­rin­tis pa­si­ti­kė­ji­mą pa­si­ti­krin­ti Sei­me. „To­dėl aš ne­jaus­da­mas jo­kios kal­tės at­sis­ta­ty­di­ni­mą at­me­tu ir par­ašiau pra­šy­mą Sei­mo pir­mi­nin­kui, kad spręs­tų ma­no pa­si­ti­kė­ji­mo klau­si­mą Sei­me“, – sa­kė VTEK va­do­vas.

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos va­do­vo kan­di­da­tū­rą tei­kia Sei­mo pir­mi­nin­kas, o dėl jo pa­sky­ri­mo ir at­lei­di­mo bal­suo­ja vi­sas par­la­men­tas.

R.Va­len­tu­ke­vi­čiaus kan­di­da­tū­rą pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­me pa­tei­kė tuo­me­ti­nė par­la­men­to pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Ji aiš­ki­no, kad jos vaid­muo tą­kart bu­vęs for­ma­lus, nes pa­gal tuo­me­ti­nės koa­li­ci­jos su­si­ta­ri­mą tei­sė pa­siū­ly­ti VTEK va­do­vo kan­di­da­tū­rą bu­vo pa­ti­kė­ta „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jai, ku­ri ir pa­siū­lė R.Va­len­tu­ke­vi­čių.