Seimas VTEK nariu antrai kadencijai skyrė Virginijų Kanapinską
Sei­mas Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) na­riu an­trai pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai šian­dien sky­rė dr. Vir­gi­ni­jų Ka­na­pins­ką. Spren­di­mas pri­im­tas Sei­mo na­rių bal­sų dau­gu­ma at­vi­ru bal­sa­vi­mu: už pa­si­sa­kė 67 Sei­mo na­riai iš 78 bal­sa­vu­sių­jų, prieš – 2, su­si­lai­kė – 9. Į par­ei­gas dr. V.Ka­na­pins­ką, kaip ir pir­mą­jį kar­tą, pa­siū­lė Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja. Prieš tai į VTEK na­rius jis bu­vo skir­tas 2012 m. lap­kri­čio pra­džio­je.

Asmuo, paskirtas VTEK nariu, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia Lietuvos valstybei. Priesaiką priima Seimo Pirmininkas Seimo posėdyje.

Dr. V.Kanapinskas 2003 m. baigė viešojo administravimo bakalauro studijas Lietuvos teisės universitete, 2005 m. ir 2007 m. – teisės bakalauro ir teisės magistro studijas Mykolo Romerio universitete (MRU), 2008 m. įgijo šio universiteto ekonomikos magistro laipsnį, o 2014 m. apgynė teisės krypties socialinių mokslų daktaro disertaciją. 2003–2005 m. dirbo Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato 3PK Nusikaltimų tyrimo skyriuje, 2005–2007 m. – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Licencijų skyriuje, 2007–2008 m. – Vidaus reikalų ministerijos Teisės bei Viešojo administravimo departamentuose. 2008–2012 m. ėjo Seimo kanceliarijos Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėjo pareigas. 2009–2016 m. dirbo mokslinį pedagoginį darbą MRU Teisės fakultete, dėstė administracinės teisės, administracinio proceso teisės ir atstovavimo administraciniame procese disciplinas, yra publikavęs apie 10 mokslinių straipsnių viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, energetikos bei viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo klausimais. Nuo 2006 m. yra Lietuvos teisininkų draugijos narys.

VTEK yra Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali institucija, vykdanti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir lobistų veiklos priežiūrą bei korupcijos prevenciją. VTEK sudaroma iš penkių narių. Jie skiriami iš nepriekaištingos reputacijos, aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip penkerių metų darbo stažą turinčių Lietuvos Respublikos piliečių. VTEK narys yra valstybės pareigūnas. Tas pats asmuo VTEK nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

VTEK pirmininkas ir nariai yra nepriklausomi, negali būti saistomi jokiais interesais ir vadovaujasi tik teisės aktais bei etikos normomis. VTEK klausimus svarsto ir sprendimus priima kolegialiai savo posėdžiuose. VTEK posėdžiai yra vieši. Sprendimai priimami VTEK narių balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. VTEK sprendimai ir balsavimo rezultatai yra vieši.