Seimas vėluoja skelbti Laisvės premijos konkursą
Nau­jo­ji Sei­mo val­dy­ba pa­ve­dė Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tui sku­biai pa­si­rū­pin­ti Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­jos su­da­ry­mu. Ka­dan­gi šie­met smar­kiai vė­luo­ja­ma skelb­ti Lais­vės pre­mi­jos kon­kur­są, bus svars­to­ma ga­li­my­bė šią pre­mi­ją skir­ti per­nai at­rink­tam kan­di­da­tui Vy­tau­tui Lands­ber­giui.

Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tui nu­ro­dy­ta iki lap­kri­čio 24-osios par­eng­ti ir įre­gis­truo­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo. Mat pa­gal įsta­ty­mą ko­mi­si­jos su­dė­tį tvir­ti­na Sei­mas šio ko­mi­te­to tei­ki­mu.

Įsta­ty­me taip pat nu­ma­ty­ta, kad pre­ten­den­tas pre­mi­jai gau­ti Sei­mui tu­ri bū­ti pa­teik­tas iki lap­kri­čio 23 die­nos.

Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ša­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko, kad pa­skir­ti šią pre­mi­ją yra par­la­men­to par­ei­ga.

„Ko­mi­si­ja bus su­da­ry­ta ti­krai, aš tą ga­liu pa­sa­ky­ti aiš­kiai, par­ti­jos jau pa­tei­kė sa­vo pa­siū­ly­mus – žmo­nes, ko­kius rei­kė­tų skir­ti į ko­mi­si­ją. Ši ko­mi­si­ja yra iš da­ly­kų, ku­rie yra mū­sų sa­vi­gar­bos klau­si­mas, ne­šne­kant apie kan­di­da­tus, bet šne­kant apie pa­čią pre­mi­ją. Jos bū­ti­nu­mu ar­ba jos reikš­me nie­kas ne­abe­jo­ja ši­ta­me Sei­me, tai yra mū­sų par­ei­ga, ir mes tą par­ei­gą įvyk­dy­si­me“, – BNS sa­kė R.Kar­baus­kis.

Jis sa­kė ne­tu­rin­tis kom­pe­ten­ci­jos ver­tin­ti, ar pre­mi­ją nu­si­pel­nė gau­ti V.Lands­ber­gis.

„Aš bū­čiau ne­tei­sus ver­tin­da­mas tei­gia­mai ar­ba ne­igia­mai, tai ti­krai ne ma­no kom­pe­ten­ci­ja, kiek ži­nau, ko­mi­si­jo­je at­sto­vau­ja­ma ga­na pla­čiai vi­suo­me­nei, ne tik Sei­mo na­riai jo­je dir­ba, tai pa­pras­čiau­siai ma­nau, kad ko­mi­si­ja ap­sisp­ręs dėl vie­no ar ki­to kan­di­da­to. Aš įsi­vaiz­duo­ju, kad nau­ja ko­mi­si­ja bus su­da­ry­ta, svars­tys vi­sus pa­siū­ly­mus, ku­rie bus, ir jei­gu vėl V.Lands­ber­gis bus siū­lo­mas, jo kan­di­da­tū­ra ti­krai bus svars­to­ma. LVŽS ne­tu­ri iš­anks­ti­nių nuo­sta­tų dėl vie­no ar ki­to po­li­ti­ko dėl po­li­ti­nės pri­klau­so­my­bės ar­ba po­žiū­rio į mus“, – aiš­ki­no R.Kar­baus­kis.

Pa­gal įsta­ty­mą, į ko­mi­si­ją po vie­ną at­sto­vą de­le­guo­ja Sei­mo frak­ci­jos, po du na­rius – Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ko­mi­si­ja, Sig­na­ta­rų klu­bas ir Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­ba.

Pa­sak Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko, bu­vu­sio Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­jos na­rio Ge­di­mi­no Kir­ki­lo, aki­vaiz­du, kad šie­met ne­pa­vyks iš­lai­ky­ti įsta­ty­me nu­sta­ty­tų ter­mi­nų. To­dėl, anot jo, svars­to­ma ga­li­my­bė an­trą kar­tą Sei­mui pa­teik­ti per­nai ko­mi­si­jos at­rink­tą, bet Sei­mo ne­pat­vir­tin­tą V.Lands­ber­gio kan­di­da­tū­rą.

„To­kia min­tis yra, bet rei­kia, iš­siaiš­kin­ti tei­si­nius as­pek­tus“, – BNS sa­kė G.Kir­ki­las.

Jo tei­gi­mu, bet ko­kiu at­ve­ju spren­di­mą dėl to tu­rė­tų pri­im­ti su­si­rin­ku­si nau­ja Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­ja.

Bu­vu­si Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­ja siū­lė 2015 me­tų pre­mi­ją skir­ti Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kui V.Lands­ber­giui, ta­čiau tam ne­pri­ta­rė Sei­mas. Po to­kio Sei­mo spren­di­mo at­sis­ta­ty­di­no da­lis ko­mi­si­jos na­rių, pre­mi­ja li­ko nie­kam ne­pas­kir­ta. Net pa­si­gir­do siū­ly­mų vi­sai nai­kin­ti šią pre­mi­ją.

Lais­vės pre­mi­ja sie­kia­ma įver­tin­ti as­me­nų ir or­ga­ni­za­ci­jų lai­mė­ji­mus ir in­dė­lį gi­nant žmo­gaus tei­ses, plė­to­jant de­mo­kra­ti­ją, ska­ti­nant tarp­vals­ty­bi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ko­vo­jant už Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos tau­tų lais­vą ap­sisp­ren­di­mą ir su­ve­re­ni­te­tą. Pre­ten­den­tais Lais­vės pre­mi­jai gau­ti ga­li bū­ti Lie­tu­vos ir už­sie­nio vals­ty­bių fi­zi­niai, vie­šie­ji ir pri­va­tūs ju­ri­di­niai as­me­nys, nu­si­pel­nę lais­vei, de­mo­kra­ti­jai ir žmo­gaus tei­sėms.

Lais­vės pre­mi­ją Lie­tu­vos Sei­mas įstei­gė 2011 me­tų rug­sė­jo 15 die­ną. Pre­mi­ja sie­kia 5 tūkst. eu­rų. Ji tei­kia­ma kas­met sau­sio 13-ąją per iš­kil­min­gą Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mą.

Pir­mo­ji Lais­vės pre­mi­ja bu­vo skir­ta Ru­si­jos ko­vo­to­jui už lais­vę, žmo­gaus tei­ses ir de­mo­kra­ti­ją Ser­ge­jui Ko­va­lio­vui, an­tro­ji – Lie­tu­vos lais­vės ly­gos įkū­rė­jui po­li­ti­niam ka­li­niui An­ta­nui Ter­lec­kui, tre­čio­ji – pog­rin­di­nės spau­dos lei­di­nio „Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­kos“ stei­gė­jui, ar­ki­vys­ku­pui Si­gi­tui Tam­ke­vi­čiui. Ket­vir­to­ji pre­mi­ja per­nai įteik­ta Len­ki­jos di­si­den­tui, dien­raš­čio „Ga­ze­ta Wy­borc­za“ vy­riau­sia­jam re­dak­to­riui Ada­mui Mich­ni­kui.