Seimas vėl svarstys priverstinį gydymą nuo tuberkuliozės
Po tra­giš­ko at­ve­jo Skuo­de, pa­aiš­kė­jus, kad at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma ser­gan­ti mo­ky­to­ja už­krė­tė net 77 vai­kus, į Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bot­var­kę ke­ti­na­ma grą­žin­ti jau ke­le­rius me­tus svars­to­mą pro­jek­tą dėl pri­vers­ti­nio šia li­ga ser­gan­čių, bet gy­dy­tis ven­gian­čių, as­me­nų hos­pi­ta­li­za­vi­mo. 

Me­di­kai tvir­ti­na, kad at­vi­ra tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tys, bet gy­dy­tis ven­gian­tys as­me­nys kas­met už­kre­čia apie 30 ap­lin­ki­nių.

„Įs­ta­ty­mo pro­jek­tas, at­ver­sian­tis ga­li­my­bę pri­vers­ti­nai gy­dy­ti to ven­gian­čius tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­čius as­me­nis tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas pra­si­de­dan­čio­je Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Svars­ty­mo sta­di­ja – tai pa­sku­ti­nis eta­pas prieš pri­ėmi­mą, to­dėl ti­kiuo­si, kad to­kiam pro­jek­tui bus pri­tar­ta, nes šiuo me­tu jis tam­pa ypa­tin­gai ak­tua­lus. Nau­ja­sis įsta­ty­mas leis­tų iš­gy­dy­ti, o ne ap­gy­dy­ti tuos žmo­nes, ku­rie ser­ga at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma, bet ven­gia me­di­kų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė įsta­ty­mo pro­jek­tą įre­gis­tra­vęs par­la­men­ta­ras Li­nas Bal­sys.

Dis­ku­si­jos dėl pri­vers­ti­nio gy­dy­tis nuo tu­ber­ku­lio­zės ven­gian­čių as­me­nų hos­pi­ta­li­za­vi­mo vėl pa­aš­trė­jo, šią sa­vai­tę pa­skel­bus, kad vie­no­je Skuo­do mo­kyk­lų mo­ky­to­ja, sir­gu­si at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma, už­krė­tė 77 moks­lei­vius iš be­veik 600 be­si­mo­kan­čių­jų. Aiš­kė­ja, kad pe­da­go­gė tu­rė­jo dirb­ti mo­kyk­lo­je lei­džian­tį svei­ka­tos pa­žy­mė­ji­mą, nors pa­ki­ti­mai jos plau­čiuo­se bu­vo pa­ste­bė­ti dar prieš dve­jus me­tus, o svei­ka­tos būk­lė jau bu­vo at­krei­pu­si ir ap­lin­ki­nių dė­me­sį.

Pa­pras­ti­na procedūrą

Žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­tą dėl pri­vers­ti­nio tu­ber­ku­lio­zės gy­dy­mo par­la­men­ta­ras L. Bal­sys Sei­me įre­gis­tra­vo dar 2014-ųjų ko­vą. Pa­gal šį pro­jek­tą, gy­dy­to­jas, nu­sta­tęs so­cia­li­nės ri­zi­kos (gy­dy­tis ven­gian­čiam) su­au­gu­siam as­me­niui at­vi­rą tu­ber­ku­lio­zės for­mą, bū­tų įpa­rei­go­ja­mas per 12 va­lan­dų ser­gan­tį­jį in­for­muo­ti apie pri­vers­ti­nį hos­pi­ta­li­za­vi­mą ir gy­dy­mą. Ne­sant ga­li­my­bių in­for­muo­ti to­kį ser­gan­tį­jį, me­di­ci­nos dar­buo­to­jas kar­tu su po­li­ci­jos par­ei­gū­nu vyk­tų jo nu­ro­dy­tu ad­re­su ir pa­si­ra­šy­ti­nai su­pa­žin­din­tų pa­cien­tą su pri­vers­ti­nio hos­pi­ta­li­za­vi­mo ir pri­vers­ti­nio gy­dy­mo su­ti­ki­mu. Jei­gu at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma ser­gan­tis so­cia­li­nės ri­zi­kos su­au­gęs as­muo at­si­sa­ky­tų ar­ba ne­su­ge­bė­tų pa­si­ra­šy­ti, jis bū­tų pri­sta­to­mas į spe­cia­lios pa­skir­ties tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nę ar­ba sky­rių, ku­rio ad­mi­nis­tra­ci­ja per 12 va­lan­dų nuo ser­gan­čio­jo pri­vers­ti­nio hos­pi­ta­li­za­vi­mo pra­šy­tų teis­mo lei­di­mo ap­ri­bo­ti šio as­mens lais­vę, jį pri­vers­ti­nai hos­pi­ta­li­zuo­ti ir pri­vers­ti­nai gy­dy­ti.

Be teis­mo spren­di­mo nu­trauk­ti at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma ser­gan­čio as­mens pri­vers­ti­nį hos­pi­ta­li­za­vi­mą ir pri­vers­ti­nį gy­dy­mą ga­lė­tų tik jį gy­dan­tis gy­dy­to­jas ir tik ta­da, kai bū­tų baig­tas vi­sas gy­dy­mo kur­sas.

J. Bal­sys ne­slė­pė, kad pri­vers­ti­nis gy­dy­mas di­džią­ja da­li­mi nu­ma­to­mas aso­cia­liems as­me­nims, pik­ty­biš­kai ven­gian­tiems gy­dy­mo. Pa­sak jo, tai yra vie­nin­te­lė iš­ei­tis, sie­kiant nuo šios li­gos ne tik ap­sau­go­ti ap­lin­ki­nius, iš­gy­dy­ti pa­tį ser­gan­tį­jį, bet ir su­ma­žin­ti biu­dže­to iš­lai­das, ku­rių rei­kia su­nkios for­mos, at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės ser­gan­čių­jų gy­dy­mui. Me­di­kai skel­bia, kad tu­ber­ku­lio­zės gy­dy­mas trun­ka 6–8 mė­ne­sius, vie­no li­go­nio iš­gy­dy­mas vals­ty­bei kai­nuo­ja ke­lis tūks­tan­čius eu­rų. Už­leis­ta, chao­tiš­kai gy­do­ma tu­ber­ku­lio­zė tam­pa lė­ti­ne, o dau­giau nei pu­sė to­kių li­go­nių ir to­liau pla­ti­na li­gos su­kė­lė­jus.

Su­lau­kė trukdžių

Di­džiau­siu truk­džiu pri­vers­ti­nį gy­dy­mą nu­ma­tan­čio įsta­ty­mo pri­ėmi­mui ta­po Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to, tu­rė­ju­sio pa­teik­ti iš­va­das dėl siū­ly­mų, spren­di­mas grą­žin­ti do­ku­men­tą ren­gė­jams to­bu­lin­ti – esą jo apim­tis la­bai siau­ra, kal­ba­ma tik apie vie­ną li­gą.

„Aš įta­riu, kad Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas prieš pro­jek­tą bu­vo nu­sis­ta­tęs dėl tam ti­krų įta­kų. Vis dėl­to su­ge­bė­jau įti­kin­ti Sei­mą, ku­ris at­me­tė ko­mi­te­to nuo­mo­nę ir at­nau­ji­no pro­jek­to svars­ty­mą“, – sa­kė L. Bal­sys.

Par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, šiam siū­ly­mui il­gą lai­ką prieš­ino­si ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM). „Ma­tyt, jie gi­na sa­vo mun­du­ro gar­bę teig­da­mi, kad Lie­tu­vo­je ge­rai vei­kia da­bar eg­zis­tuo­jan­čios tu­ber­ku­lio­zės gy­dy­mo prog­ra­mos. Iš ki­tos pu­sės, SAM at­sto­vai pa­tys pri­pa­žįs­ta, kad sis­te­ma vei­kia ge­rai tik tuo at­ve­ju, kai žmo­nės no­ri gy­dy­tis ir at­sa­kin­gai ge­rai vais­tus. Tie, ku­rie gy­dy­tis ne­atei­na ir vais­tų ne­ge­ria, tai yra, gy­dy­tis pik­ty­biš­kai ven­gia, o daž­nai tai bū­na su­si­ję su pa­šal­pų sky­ri­mu (iš­si­gy­dę jie ga­li ne­be­tek­ti pa­šal­pos), ke­lia grės­mę ap­lin­ki­niams“, – aiš­ki­no L. Bal­sys.

Bu­vu­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė par­la­men­ta­rė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė ti­ki­no pa­ti, dar va­do­vau­da­ma Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įstai­gai, prieš de­vy­ne­rius me­tus tei­ku­si tar­ny­bos at­lik­to pla­čios ap­rėp­ties ty­ri­mo dėl tu­ber­ku­lio­zės pa­pli­ti­mo Lie­tu­vo­je duo­me­nis ir siū­ly­mus. „Tei­kė­me vi­są pa­ke­tą pa­siū­ly­mų: ten kal­bė­ta ir apie pro­fi­lak­ti­nę pa­ti­krą mo­kyk­lo­se, ir apie ska­ti­ni­mą šei­mos gy­dy­to­jams, nu­sta­tan­tiems li­gą. De­ja, į šį tei­ki­mą su­rea­guo­ta ne­bu­vo. Pra­dė­ju­si va­do­vau­ti SAM, iš da­lies tar­si ap­si­džiau­giau, ka­dan­gi anks­tes­ny­sis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Vy­te­nis And­riu­kai­tis da­lį iš mū­sų re­ko­men­da­ci­jų bu­vo pra­dė­jęs įgy­ven­din­ti. Ta­čiau pra­leis­tas lai­kas nuo ta­da, kai bu­vo teik­ti mū­sų siū­ly­mai, da­vė sa­vų re­zul­ta­tų: si­tua­ci­ja yra blo­gė­jan­ti“, – sa­kė po­li­ti­kė.

Va­di­na nusikaltėliais

Gy­dy­to­jas Jur­gis Ge­di­mi­nas Rim­dei­ka, va­do­va­vęs Lie­tu­vos Ro­ta­ry klu­bo vyk­dy­tai Tu­ber­ku­lio­zės prog­ra­mai, por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė, kad ne­kei­čiant gy­dy­mo nuo tu­ber­ku­lio­zės sis­te­mos, to­kios si­tua­ci­jos kaip Skuo­de tik kar­to­sis.

Jo tei­gi­mu, Ro­ta­ry prog­ra­mos koor­di­na­to­riai jau prieš ke­le­rius me­tus siū­lė SAM im­tis prie­var­ti­nio pik­ty­biš­kai gy­dy­tis ven­gian­čių tu­ber­ku­lio­zės li­go­nių hos­pi­ta­li­za­vi­mo. Šis siū­ly­mas vi­siš­kai ne­lie­čia žmo­nių, ku­rie sa­vo li­gą ak­ty­viai gy­do­si, bet yra nu­kreip­tas į as­me­nis, dau­giau­sia – aso­cia­lius, ku­rie ne­si­gy­dy­da­mi ap­kre­čia ap­lin­ki­nius, taip su­kur­da­mi šim­tus ir net tūks­tan­čius nau­jų su­sir­gi­mų at­ve­jų.

„SAM su­rea­ga­vo la­bai ori­gi­na­liai. Jų tei­gi­mu, prie­var­ti­niu gy­dy­mu pa­žei­si­me tų as­me­nų tei­ses. O sa­ky­ki­te: jei toks as­muo per me­tus už­kre­čia iki 30 žmo­nių,ar jų tei­sių mes ne­pa­žei­džia­me, leis­da­mi su­sirg­ti? Jei gat­vė­je pei­liu švais­to­si chu­li­ga­nas, jį su­lai­ko­me ar sa­ko­me – būk ma­lo­nus, tęsk ir to­liau? Tai ko­dėl ne­su­lai­ko­me tų gy­dy­tis tu­ber­ku­lio­zę ven­gian­čių as­me­nų, ku­rių ki­taip kaip nu­si­kal­tė­liais ne­pa­va­din­si?“, – ste­bė­jo­si me­di­kas.

Jis, kaip ir ki­ti Lie­tu­vos me­di­kai, siū­lo gy­dy­mo nuo tu­ber­ku­lio­zės sis­te­mą Lie­tu­vo­je tvar­ky­ti re­mian­tis Es­ti­jos pa­vyz­džiu. Mū­sų kai­my­nai jau se­no­kai grį­žo prie prie­var­ti­nio me­di­kų ven­gian­čių as­me­nų gy­dy­mo. Šiuo me­tu Es­ti­jo­je vais­tams at­spa­ria tu­ber­ku­lio­zės for­ma už­si­kre­čia­ma tris kar­tus re­čiau nei Lie­tu­vo­je.

Pa­sak J. G. Rim­dei­kos, at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma ser­gan­tys as­me­nys yra vie­nas pa­grin­di­nių už­kra­to šal­ti­nių. Tu­ber­ku­lio­zę su­ke­lian­čia mi­ko­bak­te­ri­ja už­si­kre­čia­ma oro la­še­li­niu bū­du: li­go­niui iš­kve­piant bak­te­ri­jas, o ki­tiems – įkve­piant. Li­ga „pri­lim­pa“, su­ma­žė­jus žmo­gaus im­uni­te­tui.Už­si­krės­ti ga­li­ma vi­sur – gat­vė­je, ki­no tea­tre, tro­lei­bu­se, po­lik­li­ni­ko­je, kur yra di­des­nė žmo­nių san­kau­pa ir at­si­ran­da bent vie­nas as­muo, ser­gan­tis at­vi­ra li­gos for­ma. Šiuo me­tu at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma Lie­tu­vo­je ser­ga maž­daug 400 žmo­nių.