Seimas vėl ėmėsi R. Pakso klausimo
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai, ku­ri at­ver­tų ke­lią per ap­kal­tą iš pre­zi­den­to pos­to pa­ša­lin­tam par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­riui Ro­lan­dui Pa­ksui da­ly­vau­ti Sei­mo ir pre­zi­den­to rin­ki­muo­se.

Už Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są, ku­ri lei­džia kan­di­da­tuo­ti pra­ėjus de­šim­čiai me­tų nuo pa­ša­li­ni­mo iš par­ei­gų, bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys, prieš bu­vo 5, 28 su­si­lai­kė. Pa­tai­są to­liau svars­tys Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos bei Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tai, Kons­ti­tu­ci­jos ko­mi­si­ja. Svars­ty­mas ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je nu­ma­ty­tas bir­že­lio pa­bai­go­je.

Už pa­tai­są bal­sa­vo so­cial­de­mo­kra­tai, „dar­bie­čiai“, „tvar­kie­čiai“, di­des­nė da­lis li­be­ra­lų, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos na­riai. Prieš bu­vo ar­ba su­si­lai­kė kon­ser­va­to­riai, du li­be­ra­lai.

Šią pa­tai­są pa­tei­kė šim­tas Sei­mo na­rių iš vi­sų frak­ci­jų, iš­sky­rus kon­ser­va­to­riams. Pa­sta­rie­ji yra par­en­gę pa­tai­są, kad po ap­kal­tos bū­tų ga­li­ma tap­ti tik ei­li­niu Sei­mo na­riu, bet nei pre­zi­den­tu, nei vie­nu Sei­mo va­do­vu ren­ka­mam ne­bū­tų lei­džia­ma.

Ket­vir­ta­die­nį Sei­mo svars­ty­ti pri­im­ta pa­tai­sa nu­ma­to, kad „Sei­mo na­riais ne­ga­li bū­ti ren­ka­mi as­me­nys, ku­rie šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją ar­ba su­lau­žė prie­sai­ką ir ku­riuos ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka Sei­mas pa­ša­li­no iš uži­ma­mų par­ei­gų ar pa­nai­ki­no Sei­mo na­rio man­da­tą, jei­gu nuo pa­ša­li­ni­mo ar pa­nai­ki­ni­mo ne­praė­jo 10 me­tų“. Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­ta, kad į pre­zi­den­tus kan­di­da­tuo­ti ga­li tas Lie­tu­vos pi­lie­tis, ku­ris ga­li bū­ti ren­ka­mas ir Sei­mo na­riu.

Už pa­tai­są bal­suo­ti ra­gi­nęs frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ na­rys Val­das Va­si­liaus­kas pa­brė­žė, jog siū­lo­ma pa­tai­sa spren­džia­mas ne tik R.Pa­kso klau­si­mas, o pri­ėmus pa­tai­są bus par­ody­ta pa­gar­ba tiek Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mui (EŽTT), tiek ir Lie­tu­vos žmo­nėms.

„No­riu pa­brėž­ti, kad tai nė­ra as­me­ni­nis R.Pa­kso rei­ka­las. Šian­dien mes par­eik­ši­me pa­gar­bą ir iš­ti­ki­my­bę vi­sų pir­ma EŽTT spren­di­mui, ku­ris bu­vo pri­im­tas 2011 me­tais, ir par­eik­ši­me pa­gar­bą Lie­tu­vos žmo­nėms, ku­riems lei­si­me pa­si­rink­ti“, - sa­kė V.Va­si­liaus­kas.

Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys ar­gu­men­ta­vo žmo­nių lai­va va­lia rink­tis, ko­kie po­li­ti­kai jiems at­sto­vaus. „Lie­tu­vių tau­ta ti­krai iš­si­rinks, ko­kį pre­zi­den­tą jie no­ri tu­rė­ti ir ne mums nu­sta­ty­ti, ką jiems rink­tis. Aš no­riu pa­klaus­ti, ar ga­li­me su­teik­ti tau­tai tei­sę pa­si­rink­ti pa­čiai, ar mes kaip po­li­ti­kai kaž­ką eli­mi­nuo­si­me vi­sam lai­kui“, - sa­kė K.Dauk­šys.

Prieš pa­tai­są bal­suo­ti ra­gi­nęs kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis at­krei­pė dė­me­sį, jos yra pa­siū­ly­tas al­ter­na­ty­vus pro­jek­tas, o EŽTT nė­ra įpa­rei­go­jęs Lie­tu­vos leis­ti R.Pa­ksui kan­di­da­tuo­ti į vals­ty­bės va­do­vo par­ei­gas, tik - į par­la­men­tą.

„EŽTT įpa­rei­go­jo Lie­tu­vą nu­sta­ty­ti pri­im­ti­ną ter­mi­ną, po ku­rio tas as­muo ga­lė­tų bū­ti ren­ka­mas į par­la­men­tą, bet ne­įpa­rei­go­ja nu­sta­ty­ti jo­kių ter­mi­nų rin­ki­muo­se į pre­zi­den­tus. De­ja, ši for­mu­luo­tė at­ve­ria ke­lią bū­ti ren­ka­mam ir į Sei­mą, ir į pre­zi­den­tus“, - sa­kė kon­ser­va­to­rius.

Kons­ti­tu­ci­ja ga­li bū­ti pa­keis­ta tik tuo at­ve­ju, jei­gu per pri­ėmi­mą už tai bal­suo­ja ne ma­žiau kaip du treč­da­liai par­la­men­ta­rų, tai yra ne ma­žiau kaip 94 Sei­mo na­riai. Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos tu­ri bū­ti svars­to­mos ir dėl jų bal­suo­ja­ma Sei­me du kar­tus. Tarp šių bal­sa­vi­mų da­ro­ma ne ma­žes­nė kaip tri­jų mė­ne­sių per­trau­ka.

Per šią Sei­mo ka­den­ci­ją tai bus an­tra­sis ban­dy­mas tai­sy­ti Kons­ti­tu­ci­ją dėl R.Pa­kso. Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas dau­giau nei prieš tre­jus me­tus yra kons­ta­ta­vęs, kad drau­di­mas R.Pa­ksui iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se yra ne­pro­por­cin­gas.

R.Pa­ksas ne­ga­li da­ly­vau­ti pre­zi­den­to ir Sei­mo rin­ki­muo­se nuo 2004 me­tų, kai per ap­kal­tą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad par­ei­gų per ap­kal­tą ne­te­kęs as­muo iki gy­vos gal­vos ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, ku­rioms rei­ka­lin­ga kons­ti­tu­ci­nė prie­sai­ka. Pa­keis­ti šią nuo­sta­tą ga­li­ma tik pa­kei­tus da­bar­ti­nę Kons­ti­tu­ci­ją.

R.Pa­ksas 2004 me­tų ba­lan­dį per ap­kal­tos pro­ce­dū­rą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pri­pa­ži­no, kad jis su­lau­žė prie­sai­ką ir šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją, kai iš­im­ties tvar­ka sa­vo fi­nan­si­niam rė­mė­jui Ju­ri­jui Bo­ri­so­vui su­tei­kė Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę. Tų pa­čių me­tų ge­gu­žę par­la­men­tas pri­ėmė rin­ki­mų įsta­ty­mų pa­tai­są su nuo­sta­ta, kad su­lau­žęs kons­ti­tu­ci­nę prie­sai­ką as­muo dau­giau nie­ka­da ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, su­si­ju­sių su šios prie­sai­kos da­vi­mu.