Seimas valstybės biudžeto projektą grąžino Vyriausybei
Sei­mas an­tra­die­nį aps­vars­tė 2015 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą ir grą­ži­no jį Vy­riau­sy­bei pa­to­bu­lin­ti. An­tras biu­dže­to pro­jek­to svars­ty­mas nu­ma­ty­tas gruo­džio 2-ąją, o pri­ėmi­mas - iš kar­to po to vyk­sian­čia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je.

„Dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys ak­cen­ta­vo, kad šį kar­tą Sei­mas, kaip nie­ka­da anks­čiau, įdė­jo daug pa­stan­gų ir žiū­rė­jo „iš žmo­gaus pers­pek­ty­vos“.

„Bu­vo su­for­muo­ta par­la­men­ta­rų gru­pė, ku­ri per­žiū­rė­jo val­dan­čio­je koa­li­ci­jo­je Vy­riau­sy­bės pa­teik­tą biu­dže­tą, per­da­rė per­pas­kirs­ty­mus ir tai lie­čia ne de­šim­tį mi­li­jo­nų, tai lie­čia šim­tus mi­li­jo­nų li­tų. (...) Bu­vo žiū­ri­ma, kad žmo­gus gau­tų di­des­nes pa­ja­mas ir kad mes ga­lė­tu­me sa­ky­ti, kad at­skir­tis tarp vi­suo­me­nė­je di­džiau­sias pa­ja­mas gau­nan­čių ir ma­žes­nes pa­ja­mas gau­nan­čių ma­žė­ja“, - tei­gė V.Gap­šys.

Tuo tar­pu Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos frak­ci­jos na­rė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė biu­dže­te pa­si­ge­do Vy­riau­sy­bės pa­drą­si­ni­mo eu­ro įve­di­mo iš­va­ka­rė­se.

„Šis reikš­min­gas, kiek­vie­ną žmo­gų pa­lie­sian­tis po­ky­tis, ženk­li­na­mas ty­liuo­ju kai­nų au­gi­mu, ir leng­ves­niu pir­ki­nių krep­še­lio sind­ro­mu, be abe­jo ir so­cia­li­nio ne­ti­kru­mo at­mos­fe­ra. Brangs­tant pre­kėms ir pa­slau­goms, pa­ja­mos iš­lie­ka kaip nie­kad sta­bi­lios ir jo­kių ga­li­my­bių jas pa­di­din­ti ar pa­si­di­din­ti ne­nu­ma­to­ma. Va­di­na­mas dar­bo už­mo­kes­čio tam ti­krų sri­čių dar­buo­to­jų au­gi­mas iš ti­krų­jų ne­pa­si­vys kai­nų au­gi­mo. Tai­gi, biu­dže­tą ku­ria­me lais­vos rin­kos pri­nci­pu, - skurs­tan­tiems“, - tei­gė par­la­men­ta­rė.

Pa­sak jos, dir­ban­tiems gy­ven­to­jams ir pen­si­nin­kams ki­tų me­tų biu­dže­tas „tęs tau­py­mo re­ži­mas ir dir­žų ver­ži­mo me­tą“.

Pa­sak Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rio kon­ser­va­to­riaus Jur­gio Raz­mos, 2015 me­tų biu­dže­tas yra ne­su­ba­lan­suo­tas ir ne­jau­trus.

„Įp­lau­kų į biu­dže­tą au­gi­mas pla­nuo­ja­mas tris kar­tus di­des­nis ne­gu šie­met. Iš kur toks ste­buk­las ga­li įvyk­ti?“, - klau­sė jis.

Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės va­do­vė Ri­ma Baš­kie­nė par­eiš­kė, kad per ma­žai lė­šų nu­ma­ty­ta že­mės ūkiui, me­lio­ra­ci­jai, kul­tū­rai bei švie­ti­mui.

„Že­mės ūkis stip­ri­na Lie­tu­vą, to­dėl svars­tant biu­dže­tą ne­ga­li­ma ne­pas­te­bė­ti že­mės ūkio, nes dėl Ru­si­jos em­bar­go vien rugp­jū­čio-rug­sė­jo mė­ne­siais ne­te­ko 112 mln. li­tų nuo­sto­lių, su­ma­žė­jo že­mės ūkio pro­duk­ci­jos su­pir­ki­mo kai­nos“, - tei­gė R.Baš­kie­nė.

Ji siū­lė su­ma­žin­ti vals­ty­bės val­dy­mo iš­lai­das, ne­pra­dė­ti nau­jų pro­jek­tų, kol ne­pa­baig­ti se­nie­ji, o taip pat ne­da­lin­ti lė­šų pro­jek­tams „pa­gal pri­klau­so­mu­mą par­ti­joms“.

„Iš Vy­riau­sy­bės ti­ki­mės ryž­tin­gu­mo, rea­lios si­tua­ci­jos su­vo­ki­mo, ne gąs­di­ni­mo, ne grę­žio­ji­mo­si į pra­ei­tį ir vie­ni ki­tų kal­ti­ni­mo, o at­ei­ties ir vil­ties po­li­ti­kos for­ma­vi­mo. Pa­si­džiau­gi­mas eko­no­mi­kos au­gi­mu ne­tu­ri tap­ti kal­bė­ji­mu“, - tei­gė R.Baš­kie­nė.

„Tvar­kie­čių“ frak­ci­jos va­do­vas Pe­tras Gra­žu­lis par­eiš­kė, kad so­cia­li­nei ap­sau­gai dau­giau lė­šų ki­tais me­tais ne­ga­li­ma skir­ti, nes di­des­nį fi­nan­sa­vi­mą dėl geo­po­li­ti­nių pro­ce­sų rei­kia skir­ti kraš­to ap­sau­gai.

„Jei­gu to­kių lė­šų ne­rei­kė­tų kraš­to ap­sau­gai, bū­tų ga­li­ma di­din­ti iš­lai­das so­cia­li­nei ap­sau­gai“, - tei­gė par­la­men­ta­ras. Pa­sak jo, dėl lė­šų trū­ku­mo ir jų ypa­tin­go rei­ka­lin­gu­mo kraš­to ap­sau­gai į at­ei­tį nu­ke­lia­mos lė­šų ke­lių prie­žiū­rai pa­ieš­kos.

Li­be­ra­lų ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis įspė­jo, kad nu­ma­ty­tų pa­ja­mų iš­anks­ti­nis pla­na­vi­mas yra per daug op­ti­mis­tiš­kas: „Ma­ty­da­mi iš­ori­nius fak­to­rius, eu­ro zo­nos tam ti­kras prob­le­mas, so­li­da­ri­zuo­ja­mės tiek su Vals­ty­bės kon­tro­le, tiek su Lie­tu­vos ban­ku, ku­rie la­bai aiš­kiai sig­na­li­zuo­ja, kad kai ku­rių biu­dže­to pa­ja­mų iš­anks­ti­nis su­pla­na­vi­mas ga­li bū­ti per daug op­ti­mis­tiš­kas. Tai reiš­kia, kad ne­įvyk­džius to­kio pa­ja­mų su­rin­ki­mo ki­tais me­tais, su­teik­da­mi ga­na di­de­lius lū­kes­čius ir iliu­zi­jas kai ku­riems mū­sų vi­suo­me­nės žmo­nėms, ga­li­me vėl grįž­ti į Sei­mą ir liūd­nais vai­dais kar­py­ti biu­dže­tą“.

Jis 2015 me­tų biu­dže­tą pa­va­di­no ypa­tin­gu, nes ja­me lai­kui bė­gant at­si­ra­do daug da­ly­kų, dėl ku­rių su­si­ta­rė val­dan­tie­ji po to, kai biu­dže­tas bu­vo pa­teik­tas Sei­mui.

E.Ma­siu­lis pa­si­ge­do ir pa­ja­mų pla­na­vi­mo, ir iš­lai­dų ir pa­ja­mų su­ba­lan­sa­vi­mo „e­ko­no­mi­nės lo­gi­kos“: „Vy­riau­sy­bė siū­lo na­cio­na­li­nio biu­dže­to iš­lai­das be Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos di­din­ti net 1,4 mlrd. li­tų. At­ro­do, kaip ge­rai - di­dė­ja iš­lai­dos, ga­lim dau­giau įvai­rių klau­si­mų iš­spręs­ti, ta­čiau prob­le­ma di­džio­ji yra ta, kad biu­dže­to iš­lai­dos au­ga spar­čiau nei pa­ja­mos, ku­rios 2015 me­tais augs 1,2 mlrd. li­tų. Čia ir pa­si­gen­da­me aiš­kios eko­no­mi­nės lo­gi­kos“.

Ko­re­guo­da­ma ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­tą, Vy­riau­sy­bė tu­rės at­siž­velg­ti į val­dan­čio­sios dau­gu­mos su­si­ta­ri­mus nuo lie­pos nai­kin­ti leng­va­ti­nį 9 proc. pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį (PVM) šil­dy­mui (dėl to an­trą­jį pus­me­tį biu­dže­te pa­pil­do­mai liks apie 70 mln. li­tų) ir pa­di­din­ti mi­ni­ma­lią al­gą iki 325 eu­rų (1122 li­tų). MMA di­di­ni­mui ki­tų me­tų biu­dže­te rei­kia nu­ma­ty­ti apie 50 mln. li­tų.

Nuo sau­sio iki 9 proc. ma­žė­ja PVM vieš­bu­čių pa­slau­goms. Taip pat ke­ti­na­ma nuo ki­tų me­tų į iki­kri­zi­nį ly­gį at­sta­ty­ti be­dar­bio iš­mo­kas, ku­rios da­bar ne­ga­li vir­šy­ti 650 li­tų.

Pla­nuo­ja­ma, kad ki­tų me­tų biu­dže­te pa­pil­do­mai lė­šų įplauks iš pa­di­din­tų vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių įmo­kų - 195 mln. li­tų, iš al­ko­ho­lio ir ta­ba­ko ak­ci­zų - 25 mln. li­tų, nes šį mo­kes­tį siū­lo­ma di­din­ti šiek tiek dau­giau ne­gu siū­lė Vy­riau­sy­bė, iš lo­te­ri­jų ir lo­ši­mų mo­kes­čio - 4 mln. li­tų.

Nuo 2015 me­tų kei­čia­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis - jį teks mo­kė­ti vi­siems ša­lies gy­ven­to­jams, ku­rių šei­mos tur­tas vir­šys 750 tūkst. li­tų. Mo­kes­tis sieks 0,5 proc. tur­to ver­tės.

Nuo ko­vo siū­lo­ma di­din­ti at­ly­gi­ni­mus ma­žiau­siai už­dir­ban­ties biu­dže­ti­nin­kams - tam biu­dže­te siū­lo­ma nu­ma­ty­ti 24,618 mln. eu­rų (85 mln. li­tų).

Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas siū­lo 2015 me­tais 10 proc. ma­žin­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų val­dy­mo iš­lai­das, o ne 5 proc. kaip siū­lo Vy­riau­sy­bė.

Ki­tų me­tų biu­dže­tas iš­sis­ki­ria ir tuo, kad kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mas di­di­na­mas treč­da­liu - iki 424,5 mln. eu­rų (1,466 mlrd. li­tų). Tai su­da­rys 1,11 proc. prog­no­zuo­ja­mo ša­lies bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. NA­TO nu­ma­ty­tą 2 proc. ro­dik­lį Lie­tu­va ža­da pa­siek­ti iki 2020 me­tų.

Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos pa­ja­mos, įskai­tant 2,321 mlrd. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amą, ki­tą­met tu­rė­tų siek­ti 9,215 mlrd. eu­rų - 5,9 proc. dau­giau ne­gu šie­met. Pla­nuo­ja­mos kon­so­li­duo­tos iš­lai­dos su ES lė­šo­mis bus 9,557 mlrd. eu­rų.

An­tras biu­dže­to pro­jek­to svars­ty­mas nu­ma­ty­tas gruo­džio 2-ąją, o pri­ėmi­mas - iš kar­to po to vyk­sian­čia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je.