Seimas vaduosis iš popierinės priklausomybės
To­nas po­pie­riaus kas­met su­nau­do­jan­tis Sei­mas suks ra­di­ka­lių po­ky­čių ke­liu. Pa­dė­tį pa­kei­sian­čiai mo­der­niai do­ku­men­tų val­dy­mo in­for­ma­ci­nei sis­te­mai įsi­gy­ti per tre­jus me­tus bus at­sei­kė­ta 260 tūkst. eu­rų.

Par­la­men­tas iki mi­ni­mu­mo ry­žo­si ma­žin­ti par­la­men­te cir­ku­liuo­jan­čių po­pie­ri­nių do­ku­men­tų srau­tus. Sei­mo val­dy­bai pa­lai­mi­nus, Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ar­ti­miau­siu me­tu skelbs tarp­tau­ti­nį kon­kur­są do­ku­men­tų val­dy­mo in­for­ma­ci­nei sis­te­mai įsi­gy­ti. Ti­ki­ma­si, kad nau­jo­vė ge­ro­kai pa­spar­tins ins­ti­tu­ci­jos dar­bą tiek vi­du­je, tiek bend­rau­jant su vi­su val­džios sek­to­riu­mi. Ta­čiau in­for­ma­ci­nės sis­te­mos nau­dą grei­čiau­siai įver­tins jau ki­tos ka­den­ci­jos Sei­mas.

Lai­kas modernėti

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko „vals­tie­čio“ Ar­vy­do Ne­kro­šiaus, at­sa­kin­go už Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos veik­lą, tei­gi­mu, pa­grin­di­nis tiks­las, ku­rio ti­ki­ma­si pa­siek­ti die­giant mi­nė­tą sis­te­mą, – vi­sus po­pie­ri­nius do­ku­men­tus pa­vers­ti elek­tro­ni­niais. „Jau XXI am­žius, pats lai­kas mo­der­nė­ti ir Sei­mui“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė vi­ce­pir­mi­nin­kas. Pa­sak jo, pe­rė­jus prie elek­tro­ni­nių do­ku­men­tų, ge­ro­kai pa­leng­vė­tų tiek Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos, tiek pa­čių par­la­men­ta­rų dar­bas, bū­tų tau­po­mas lai­kas, lė­šos, po­pie­rius.

Anot Arvydo Nekrošiaus, perėjus prie elektroninių dokumentų, gerokai palengvėtų tiek Seimo kanceliarijos, tiek pačių parlamentarų darbas, būtų taupomas laikas, lėšos, popierius.Romo Jurgaičio nuotrauka

Da­bar per me­tus Sei­mas su­nau­do­ja dau­giau kaip 17–19 to­nų po­pie­riaus. „Į­die­gus nau­ją sis­te­mą, vis­kas bū­tų struk­tū­ri­zuo­ta ir su­sis­te­min­ta“, – ti­ki­no A. Ne­kro­šius. Jo ži­nio­mis, daug po­pie­ri­nių do­ku­men­tų kol kas spaus­di­na Sei­mo ko­mi­te­tai – įvai­rius tei­sės ak­tų pro­jek­tus, tei­kia­mas pa­tai­sas, iš­va­das, at­as­kai­tas.

A. Ne­kro­šius sa­kė pra­šęs, kad Au­di­to ko­mi­te­to, ku­ria­me jis dir­ba, dar­buo­to­jai liau­tų­si jo na­riams da­ly­ti po­pie­ri­nius do­ku­men­tų va­rian­tus, nes vis­ką ga­li­ma ras­ti elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je. Anot Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko, to­kiu ke­liu su­ka ir dau­ge­lis mi­nis­te­ri­jų. At­ei­ty­je elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je tu­rė­tų bend­rau­ti vi­sas val­džios sek­to­rius, kad ne­rei­kė­tų, kaip da­bar, „do­ku­men­tus iš vie­nos ins­ti­tu­ci­jos į ki­tą ve­žio­ti fi­ziš­kai“.

Vi­si tu­ri kom­piu­te­rius

Pa­sak Sei­mo kanc­le­rės Dai­vos Rau­do­nie­nės, po Sei­mo kan­ce­lia­ri­ją ju­da la­bai daug po­pie­ri­nių do­ku­men­tų – tiek gau­na­mų iš iš­orės, tiek vi­di­nių. „Val­dy­ti juos elek­tro­ni­niu bū­du bū­tų daug leng­viau, dar­bas vyk­tų efek­ty­viau“, – pa­brė­žė ji. Pa­sak D. Rau­do­nie­nės, kol kas anks­ti kal­bė­ti, ka­da to­kia sis­te­ma ga­lė­tų pra­dė­ti rea­liai veik­ti. Ar­ti­miau­siu me­tu Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ke­ti­na skelb­ti tarp­tau­ti­nį sis­te­mos pir­ki­mo kon­kur­są. Kanc­le­rės tei­gi­mu, san­do­rio ver­tė – 260 tūkst. eu­rų per tre­jus me­tus. Lė­šos bus ski­ria­mos iš Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos biu­dže­to.

Da­bar per me­tus Sei­mas su­nau­do­ja dau­giau kaip 17–19 to­nų po­pie­riaus.

Pra­ėju­sią Sei­mo ka­den­ci­ją bu­vo im­ta­si prie­mo­nių sten­gian­tis at­pra­tin­ti par­la­men­ta­rus nuo po­pie­ri­nių do­ku­men­tų. Pir­mas žings­nis – liau­ta­si spaus­din­ti ple­na­ri­niams po­sė­džiams tei­kia­mus tei­sės ak­tų pro­jek­tus. Kanc­le­rė pri­mi­nė, kad šią ka­den­ci­ją vi­si Sei­mo na­riai ga­vo ne­šio­ja­muo­sius kom­piu­te­rius. „Kol kas ne­gir­dė­jau, kad kas bū­tų pra­šęs ple­na­ri­niams po­sė­džiams teik­ti po­pie­ri­nius do­ku­men­tus. Ne­bent pa­tys Sei­mo na­riai ar jų pa­dė­jė­jai ką nors at­sis­paus­di­na“, – sa­kė D. Rau­do­nie­nė. Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją po­pie­ri­nės po­sė­džių me­džia­gos pa­gei­da­vo maž­daug penk­ta­da­lis Sei­mo na­rių, daž­niau­siai – vy­res­nio am­žiaus po­li­ti­kai.

At­ei­ties klausimas

Ta­čiau Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas abe­jo­jo, kad nau­ja do­ku­men­tų tvar­ky­mo sis­te­ma duos grei­tų re­zul­ta­tų. Pa­sak jo, svars­tant to­kius su­dė­tin­gus įsta­ty­mus kaip Dar­bo ko­de­kas bei ki­ti jį ly­din­tie­ji do­ku­men­tai, ku­riems bu­vo pa­teik­ta šim­tai pa­tai­sų bei pa­sta­bų, dirb­ti elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je bū­tų bu­vę la­bai su­dė­tin­ga. „Pag­rin­di­nis dar­bas vyks­ta ko­mi­te­te. Kad ne­lik­tų klai­dų, dėl ku­rių vė­liau ga­li kil­ti prob­le­mų, tu­ri ma­ty­ti vi­su­mą. Elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je šo­ki­nė­ti iš vie­no do­ku­men­to į ki­tą bū­tų su­dė­tin­ga net ir lai­ko po­žiū­riu“, – pri­pa­ži­no A. Sy­sas. To­dėl, jo ma­ny­mu, at­si­sa­ky­ti po­pie­ri­nių do­ku­men­tų Sei­mo ko­mi­te­tai ne­sku­bės. „Kad ma­ža­me kom­piu­te­rio ekra­ne ga­lė­tum val­dy­ti 4 ar 5 do­ku­men­tus, rei­kia įgu­di­mo. Ma­nau, kad to­kio ly­gio ne­pa­sie­kę nei vy­res­ni, nei jau­nes­ni Sei­mo na­riai“, – tei­gė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Ta­čiau ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je, anot jo, iš tie­sų ga­li­ma vers­tis su elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je pa­tei­kia­mais do­ku­men­tais.

Idė­ją pe­rei­ti prie elek­tro­ni­nio do­ku­men­tų va­rian­to pra­ėju­sią Sei­mo ka­den­ci­ją ak­ty­viai pro­pa­ga­vo kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma. Ini­cia­ty­vą pra­tę­sė tuo­me­tis Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Ša­rū­nas Gus­tai­nis (da­bar – jau bu­vęs li­be­ra­las, pro­ku­ro­rai jam yra par­eiš­kę įta­ri­mus ky­ši­nin­ka­vi­mu po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je).