Seimas užtrenkia duris verslui
Val­dan­čių­jų do­mi­nuo­ja­mo­je Sei­mo val­dy­bo­je ra­do­si idė­ja ap­ri­bo­ti aso­ci­juo­tų struk­tū­rų at­sto­vų ga­li­my­bes lan­ky­tis par­la­men­te. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kės Ri­mos Baš­kie­nės ti­ki­ni­mu, taip sie­kia­ma ma­žin­ti lo­bis­ti­nių gru­pių įta­ką. Tuo tar­pu vers­lo aso­cia­ci­jų va­do­vai svars­to, kad Sei­mo nau­jo­kai mė­gi­na pri­deng­ti men­ką sa­vo kom­pe­ten­ci­ją, ap­si­sau­go­da­mi nuo rim­tų dis­ku­si­jų ir stip­rių opo­nen­tų.

„At­vi­rai sa­ky­siu: lo­bis­tai, ypač prieš Ka­lė­das, bu­vo užp­lū­dę Sei­mą, įti­ki­nė­da­mi nau­juo­sius par­la­men­ta­rus ir per­duo­da­mi sa­vo in­te­re­sus. Sei­mo na­riai krei­pė­si į par­la­men­to val­dy­bą ir pa­pra­šė: „Bū­ki­te ge­ri, gal ga­li­te juos su­stab­dy­ti.“ To­dėl svars­tė­me to­kį va­rian­tą: at­sa­ko­my­bę už kiek­vie­no lo­bis­to, pra­šan­čio nuo­la­ti­nio lei­di­mo lan­ky­tis Sei­me, vi­zi­tą tu­rė­tų pri­siim­ti kon­kre­tūs par­la­men­ti­niai ko­mi­te­tai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ dės­tė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė, val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) vie­na va­do­vių R. Baš­kie­nė.

Sei­mo LVŽS frak­ci­jos at­sto­vo, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to (VVSK) pir­mi­nin­ko Po­vi­lo Urb­šio ma­ny­mu, pa­sta­ruo­ju me­tu ma­to­ma po­li­ti­kų bai­mė bend­rau­ti su vers­lo at­sto­vais. „Po nu­skam­bė­ju­sių ko­rup­ci­nių skan­da­lų ne­re­tai su­si­da­ro įspū­dis, kad Lie­tu­vos po­li­ti­kai no­rė­tų bėg­ti ir slėp­tis nuo vers­li­nin­kų, taip veng­da­mi bet ko­kių abe­jo­nių, esą jų ry­šys ga­li bū­ti sa­va­nau­diš­kas. Ma­nau, kad vers­lo ir po­li­ti­kos san­ty­kis tu­rė­tų bū­ti skaid­ri­na­mas už­ker­tant ke­lią to­kioms abe­jo­nėms. Juk ki­to­se vals­ty­bė­se po­li­ti­kai sie­ja vers­lo in­te­re­sus su vals­ty­bės in­te­re­sais“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė jis.

Nė­ra ko vaikš­čio­ti kasdien

Anot R. Baš­kie­nės, prieš ke­lias sa­vai­tes vy­ku­sia­me Sei­mo val­dy­bos po­sė­dy­je iš­sa­ky­ta min­tis, kad į par­la­men­ti­nių ko­mi­te­tų po­sė­džius, klau­sy­mus, ki­tus ren­gi­nius, ku­riuo­se aso­ci­juo­tų struk­tū­rų at­sto­vai no­rė­tų iš­reikš­ti sa­vo po­zi­ci­ją dėl vie­no ar ki­to įsta­ty­mo, jie ga­lė­tų pa­tek­ti su vien­kar­ti­niu lei­di­mu, o ne vaikš­čio­ti „kiek­vie­ną die­ną“.

„Sei­mas yra dar­bas. Į jį at­ei­na tie, ku­rie Sei­me dir­ba nuo­lat. Ger­bia­mi lo­bis­tai Sei­me kas­dien ne­dir­ba, to­dėl ir links­ta­me lai­ky­tis po­zi­ci­jos, kad jei­gu jiems rei­kia at­ei­ti į kon­kre­tų ren­gi­nį, už jį at­sa­kin­gas ko­mi­te­tas ar at­ski­ras Sei­mo na­rys tu­rė­tų iš­ra­šy­ti lei­di­mą. To­kiu at­ve­ju ži­no­si­me, kas ir pas ką ėjo, kas už tą ap­si­lan­ky­mą pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę, ne­bek­lius vie­šie­ji ir pri­va­tūs in­te­re­sai, vis­kas taps aiš­ku ir skaid­ru. Toks Sei­mo spren­di­mas, ma­no ma­ny­mu, yra tei­sin­gas“, – aiš­ki­no par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kė.

Ket­vir­tą ka­den­ci­ją Sei­me dir­ban­ti R. Baš­kie­nė tvir­ti­no, kad siū­lo­ma ini­cia­ty­va ne­pab­lo­gins vers­lo ir po­li­ti­kų san­ty­kių. „Ne, ko­dėl? Džiaug­si­mės kiek­vie­ną kar­tą, kai ap­si­lan­kys vers­lo at­sto­vai. Jiems te­rei­kės par­ašy­ti ar net pa­skam­bin­ti į kon­kre­tų ko­mi­te­tą ir pa­sa­ky­ti, jog no­ri at­ei­ti, bei įvar­dy­ti, ko­kį klau­si­mą ke­ti­na pri­sta­ty­ti. Lei­di­mo iš­ra­šy­mas – tik kon­kre­čios pa­var­dės su­rin­ki­mas kom­piu­te­riu, tai la­bai grei­tas pro­ce­sas. Ir vis­kas, aso­cia­ci­jos at­sto­vas tu­ri lei­di­mą vi­są die­ną bū­ti Sei­me. O tie nuo­la­ti­niai vaikš­čio­ji­mai ne vi­sa­da yra tik dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų, kai ka­da kas nors tu­ri gal ir ki­tų sie­kių“, – kal­bė­jo po­li­ti­kė.

Rima Baškienė: "Žinosime, kas ir pas ką ėjo, kas už tą apsilankymą prisiima atsakomybę, nebeklius viešieji ir privatūs interesai, viskas taps aišku ir skaidru."Alinos Ožič nuotrauka

Sei­mo kanc­le­rė Dai­va Rau­do­nie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no, esą Sei­mo val­dy­bos po­sė­dy­je, mi­nė­ta­me R. Baš­kie­nės, „bu­vo tie­siog dis­ku­tuo­ta dėl nuo­la­ti­nių lei­di­mų pa­tek­ti į Sei­mą iš­da­vi­mo“. Pa­sak jos, ir šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me pa­te­ki­mo į Sei­mo rū­mus ap­ra­še nu­ma­ty­ta, kad spren­di­mą, su­teik­ti ar ne­su­teik­ti nuo­la­ti­nį lei­di­mą į par­la­men­tą kvie­čia­miems as­me­nims, pa­tei­kia kon­kre­tūs par­la­men­ti­niai ko­mi­te­tai. To­kios ap­ra­šo ko­rek­tū­ros esą pa­da­ry­tos dar prieš rin­ki­mus, pra­ėju­sių me­tų rugp­jū­tį. Anks­čiau aso­ci­juo­toms struk­tū­roms, no­rin­čioms, kad jų at­sto­vai ga­lė­tų lan­ky­tis par­la­men­te, pa­kak­da­vo Sei­mui pa­teik­ti mo­ty­vuo­tą pra­šy­mą.

Ste­bi­si Sei­mo užkardais

Aso­ci­juo­tos vers­lo struk­tū­ros – Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos (LPK) – pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė ne­sup­ran­tan­tis mo­ty­vų, ko­dėl Sei­mas no­ri ap­sit­ver­ti tvo­ro­mis. „Bū­tent aso­ci­juo­tų struk­tū­rų at­sto­vai par­la­men­te lan­ko­si dėl vie­šo­jo in­te­re­so – dau­giau­sia kal­ba­me apie eko­no­mi­kos stip­ri­ni­mą, bū­ti­nus dar­bus vals­ty­bei. Jei­gu Sei­mas įsi­vaiz­duo­ja, kad tik jis vie­nas ga­li už­siim­ti tei­sė­kū­ra, o pi­lie­čiai šia­me pro­ce­se ne­tu­rė­tų da­ly­vau­ti, la­bai gai­la dėl at­si­ran­dan­čio nau­jo po­žiū­rio“, – aiš­ki­no vi­sų pa­grin­di­nių pra­mo­nės ša­kų įmo­nes vie­ni­jan­čios aso­cia­ci­jos va­do­vas.

Jo tei­gi­mu, iki šiol pa­na­šių idė­jų po­li­ti­kai ne­skel­bė. „Su vi­sų Sei­mų va­do­vais ir Vy­riau­sy­bių at­sto­vais vi­sa­da ras­da­vo­me bend­rą kal­bą. Ne aso­ci­juo­tos vers­lo struk­tū­ros truk­do Sei­mui dirb­ti. Tai pla­tes­nis klau­si­mas: ar įsi­vaiz­duo­ja­me, kad vals­ty­bę ku­ria vi­si pi­lie­čiai, ar yra iš­rink­tų­jų kas­ta, ku­ri no­ri ap­sit­ver­ti tvo­ro­mis ir tvar­ky­tis taip, kaip su­pran­ta. Ma­nau, per to­kius siū­ly­mus ryš­kė­ja be­si­kei­čian­tis po­žiū­ris į vals­ty­bės kū­ri­mą, ku­rį de­mons­truo­ja ši­tas Sei­mas. Tai nė­ra ge­rai“, – pa­žy­mė­jo LPK pre­zi­den­tas.

Lie­tu­vos darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos (LDK) ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­nu­kas Ar­laus­kas ne­slė­pė, kad ži­nia iš Sei­mo nu­skam­bė­jo ne­ti­kė­tai. „Tai pir­mas toks kar­tas per vi­są Lie­tu­vos Sei­mų is­to­ri­ją (kai par­la­men­ta­rai svars­to ap­ri­bo­ti vers­lo aso­cia­ci­jų at­sto­vų pa­te­ki­mą į rū­mus – aut.). Val­dan­čio­sios LVŽS prog­ra­mo­je la­bai aiš­kiai įra­šy­ta nuo­sta­ta ge­rin­ti ry­šius su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, tad pa­sta­ro­ji po­zi­ci­ja la­bai keis­ta. Tie­są sa­kant, toks spren­di­mas ma­ne la­bai stip­riai žei­džia“, – tvir­ti­no jis.

D. Ar­laus­ko ma­ny­mu, nau­jo­ji val­dan­čių­jų siū­lo­ma tvar­ka ne­skaid­ru­mą ga­li tik dar pa­di­din­ti. „Ti­krie­siems lo­bis­tams, ku­rie at­sto­vau­ja kaž­kie­no in­te­re­sams, to­kie spren­di­mai at­vers nau­jų ga­li­my­bių, nes jie su­si­ti­ki­mams ieš­kos nuo­ša­les­nių vie­tų, ku­rio­se jų nie­kas ne­ma­ty­tų. Mums to­kio slap­tu­mo ne­rei­kia – no­ri­me at­vi­rai at­ei­ti į Sei­mą ir iš­dės­ty­ti sa­vo po­zi­ci­ją“, – dės­tė jis.

Seimas nori gintis nuo lobistų, bet taikiniu pasirinko asocijuotas verslo struktūras.Alinos Ožič nuotrauka

Pa­sak LDK va­do­vo, pa­na­šios ini­cia­ty­vos ro­do nau­jo­sios val­džios be­jė­giš­ku­mą. „Jie pa­ma­tė, kad dis­ku­tuo­ti su mu­mis la­bai su­nku, nes jie ne­tu­ri pa­tir­ties ir ži­nių. La­bai daž­nai ma­to­me, kad jų „pop­sas“ su­bliūkš­ta, su­si­dū­ręs su kon­kre­čiais ar­gu­men­tais. Tai­gi įžvelg­čiau no­rą ap­si­sau­go­ti nuo kri­ti­kos ar dis­ku­si­jos. Bet to­kiu at­ve­ju ne­rei­kia dangs­ty­tis ar­gu­men­tais, esą taip ko­vo­ja­ma su ne­skaid­riais in­te­re­sais. Iden­ti­fi­kuo­ki­te, kas yra lo­bis­tai ir ką jie vei­kia, bet ne­ri­kiuo­ki­te vi­sų į vie­ną gre­tą“, – pik­ti­no­si D. Ar­laus­kas.

Su­in­te­re­suo­ti tu­ri bū­ti visi

Pa­sak Sei­mo VVSK pir­mi­nin­ko P. Urb­šio, dėl pa­sta­ruo­ju me­tu vie­šin­tų ko­rup­ci­nių skan­da­lų vi­suo­me­nės nuo­mo­nė apie vers­lo ir po­li­ti­kų san­ty­kius Lie­tu­vo­je yra la­bai ne­igia­ma. „Spręs­ti tą prob­le­mą tu­rė­tų bū­ti su­in­ter­suo­tos abi ša­lys, siek­da­mos abi­pu­sį san­ty­kį pa­da­ry­ti skaid­res­nį, o kar­tu keis­da­mos da­bar­ti­nę ne­igia­mą nuo­sta­tą, dėl ku­rios po­li­ti­kai tie­siog bi­jo vie­šai gin­ti ša­lies vers­lo in­te­re­sus, juos tar­si at­sie­da­mi nuo vals­ty­bės in­te­re­sų“, – kal­bė­jo jis.

An­trą ka­den­ci­ją Sei­me dir­ban­čio po­li­ti­ko ma­ny­mu, blo­gai, kai dėl anks­čiau skam­bė­ju­sių is­to­ri­jų vi­si ša­lies vers­li­nin­kai ver­čia­mi raup­suo­tai­siais. „Da­bar ne­re­tai kal­ba­ma: vals­ty­bei nau­din­gas spren­di­mas ar­ba vers­lo spren­di­mas. Tar­si brė­žia­ma ta­kos­ky­ra tarp vals­ty­bės ir vers­lo. Ta­čiau vers­lo in­te­re­sai ga­li bū­ti ir vals­ty­bės in­te­re­sai. Vals­ty­bei rei­kė­tų ju­dė­ti skaid­rė­ji­mo link, nes kol kas vie­šai fik­suo­ja­mi tik ne­skaid­rūs san­ty­kiai, taip iš­krei­piant pa­tį po­žiū­rį į vers­lą ir jo įta­ką po­li­ti­niams spren­di­mams“, – pa­žy­mė­jo P. Urb­šys.

R. Dar­gio ma­ny­mu, iki šiol Lie­tu­vo­je aki­vaiz­di nuo­sta­ta, kad vals­ty­bė ir vers­las sto­vi prieš­in­go­se ba­ri­ka­dų pu­sė­se, yra at­si­neš­ta iš oku­pa­ci­nio lai­ko­tar­pio. „Ta­da pri­va­ti nuo­sa­vy­bė, pri­va­tūs in­te­re­sai, aps­kri­tai pri­va­tus žmo­gus, opo­nuo­jan­tis bol­še­vi­ki­nei val­džiai, bu­vo men­ki­na­mi, bau­džia­mi ka­lė­ji­mu. De­ja, iš es­mės te­be­tu­ri­me do­mi­nuo­jan­čią ideo­lo­gi­ją, nes ša­lies val­dy­me da­ly­vau­ja ne­ma­žai žmo­nių, ku­rie ne­la­bai su­pran­ta, kas yra rin­kos eko­no­mi­ka, kaip ku­ria­ma de­mo­kra­ti­nė vals­ty­bė, taip pat to, kad vi­sos vi­suo­me­nės gru­pės tu­rė­tų bū­ti tin­ka­mai at­sto­vau­ja­mos ku­riant vals­ty­bę. Tik ta­da, kai pa­si­keis po­žiū­ris, at­eis su­pra­ti­mas, kad Lie­tu­vą ku­ria­me mes vi­si“, – aiš­ki­no jis.