Seimas užsuks popierizmo čiaupus
Sei­mo val­dy­ba ry­žo­si iki mi­ni­mu­mo su­ma­žin­ti Sei­me cir­ku­liuo­jan­čius po­pie­ri­nių do­ku­men­tų srau­tus. Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės siū­ly­mu “po­pie­ri­nės” po­sė­džių me­džia­gos nuo ru­dens po­li­ti­kai ga­li ir ne­be­gau­ti.

Idė­ja at­pra­tin­ti Sei­mo na­rius nau­do­tis „po­pie­ri­niais“ tei­sės ak­tų pro­jek­tais sklan­do ne pir­mus me­tus. Šio­je ka­den­ci­jo­je ini­cia­ty­vą pe­rei­ti prie elek­tro­ni­nio do­ku­men­tų va­rian­to siū­lė kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma. Ini­cia­ty­vą pra­tę­sė Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Ša­rū­nas Gus­tai­nis, ku­rio par­eng­toms pa­tai­soms po pa­tei­ki­mo Sei­mas yra pri­ta­ręs. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos skai­čia­vi­mu, per me­tus Sei­mas su­nau­do­ja apie 17 to­nų po­pie­riaus - at­spaus­di­na­ma 3,5- 5 mln. la­pų. Po­sė­džių se­kre­to­ria­to duo­me­ni­mis, “po­pie­ri­nė” po­sė­džių me­džia­ga, par­la­men­ta­rų pa­gei­da­vi­mu, tei­kia­ma penk­ta­da­liui Sei­mo na­rių, daž­niau­siai - vy­res­nio am­žiaus po­li­ti­kams. Di­džio­ji tau­tos iš­rink­tų­jų da­lis nau­do­ja­si elek­tro­ni­nės erd­vės tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis.

Ju­dė­ji­mo kryp­tis aiš­ki

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Al­gir­do Sy­so tei­gi­mu, par­adok­sas: dau­gy­bę lė­šų par­la­men­tas iš­lei­džia pirk­da­mas kom­piu­te­ri­nę tech­ni­ką, ta­čiau skęs­ta po­pie­riuo­se. “Jei rei­kės, pa­mo­ky­si­me Sei­mo na­rius, kaip vi­są po­sė­džių in­for­ma­ci­ją ras­ti ne­šio­ja­muo­se kom­piu­te­riuo­se ar­ba plan­še­tė­se. Pa­ga­liau ir ka­bi­ne­tuo­se vi­si tu­ri kom­piu­te­rius. To­dėl spaus­di­nant prjek­tus la­bai daug po­pie­riaus, kar­tu ir lė­šų, su­ga­di­na­ma be rei­ka­lo”, - por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė A. Sy­sas. Pa­sak jo, po­pie­ri­niai pro­jek­tų va­rian­tai da­li­ja­si ne tik tiems 30-čiai ne­no­rin­čių kom­piu­te­riais nau­do­tis par­la­men­ta­rų. Ne­re­tai vi­siems Sei­mo na­riams tei­kia­mos spaus­din­tos tos die­nos po­sė­džio dar­bot­var­kės ar ope­ra­ty­vias tei­sės ak­tų pa­tai­sos. “Nuo ru­dens va­do­vau­si­mės nuo­sta­ta – jei kas no­ri, te­gu at­sis­paus­di­na pats, nes se­kre­to­ria­tas ne­spaus­dins. Svar­bu, kad bū­tų už­ti­krin­tas in­for­ma­ci­jos pa­sie­kia­mu­mas. O jis ti­krai yra”, - pa­brė­žė A. Sy­sas. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio nuo­mo­ne, kai vi­si par­la­men­ta­rai tu­ri kom­piu­te­rius, siū­ly­mas at­si­sa­ky­ti “po­pie­ri­nių” do­ku­men­tų yra ra­cio­na­lus. “Ge­ra ini­cia­ty­va”, - por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė vie­nas Sei­mo va­do­vų. Pa­sak jo, pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis, kai Sei­mo na­riai ga­lė­jo rink­tis pro­jek­tų tei­ki­mo bū­dą, bu­vo pa­kan­ka­mai il­gas. “Ži­no­ma, val­dy­bos spren­di­mo šiuo klau­si­mu gal ir ne­pa­kan­ka, ga­lė­tų bal­suo­ti vi­sas Sei­mas. Bet pri­nci­pi­nė kryp­tis aiš­ki”, - ma­no K. Koms­kis.

Siū­lo keis­ti Sta­tu­tą

Li­be­ra­les­nį do­ku­men­tų tei­ki­mo po­li­ti­kams ke­lią yra pa­siū­lęs tris mė­ne­sius Sei­me dir­ban­tis Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys Š. Gus­tai­nis. Jo par­eng­tos Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sos nu­ma­to, kad do­ku­men­tai Sei­mo na­riams bus tei­kia­mi elek­tro­ni­niu pa­štu. Tik esant at­ski­ram Sei­mo na­rio pra­šy­mui, po­sė­džių se­kre­to­ria­tas do­ku­men­tus pa­teik­tų ir spaus­din­tus po­pie­riu­je. “A­tė­jęs į pir­mą po­sė­dį ga­vau per 500 spaus­din­tų la­pų. Su­pra­tau, kad ly­giai tiek pat kiek­vie­ną po­sė­dį gau­na vi­si Sei­mo na­riai”, - por­ta­lui lzi­nios.lt pa­sa­ko­jo Š. Gus­tai­nis. To­dėl, pa­sak jo, “na­tū­ra­liai ki­lo min­tis sa­vo par­la­men­ti­nę veik­lą pra­dė­ti nuo pa­pras­tes­nės ini­cia­ty­vos”. “Ma­nau, kad ne­priim­ti pa­tai­sos bū­tų po­li­tiš­kai ne­ko­rek­tiš­ka. Lie­tu­va gar­sė­ja IT spe­cia­lis­tais. Bū­tų gė­da, jei Sei­mas, ku­ris vi­soms ins­ti­tu­ci­joms, ir ne tik, tu­rė­tų ro­dy­ti pa­vyz­dį, kaip rei­kia elg­tis su do­ku­men­tais, lik­tų uo­de­go­je”, - tei­gė Š. Gus­tai­nis. Jis pri­mi­nė, kad Sei­mo sta­tu­tas bu­vo ra­šy­tas dar tuo­met, kai elek­tro­ni­nis pa­štas aps­kri­tai ne­eg­zis­ta­vo. “Tai kaip ga­li­ma iš­si­suk­ti jo ne­tai­sius?”- ste­bė­jo­si Š. Gus­tai­nis. Li­be­ra­lo par­eng­tą pro­jek­tą pa­ves­ta iš­ana­li­zuo­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui. Par­la­men­ta­ras vy­lė­si, kad pri­im­ti spren­di­mą pa­vyks dar šio­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je.