Seimas užsimojo mokyti Albanijos parlamentą
Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja da­ly­vau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Dvy­nių pro­jek­to „To­les­nis Al­ba­ni­jos Asamb­lė­jos stip­ri­ni­mas sie­kiant na­rys­tės ES“ kon­kur­se. Dėl tei­sės kon­sul­tuo­ti Al­ba­ni­jos par­la­men­tą iš vi­so var­žo­si trys kan­di­da­tai. Pro­jek­to ver­tė – 500 tūkst. eu­rų.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos par­eng­tus siū­ly­mus Sei­mo kanc­le­rė Dai­va Rau­do­nie­nė bei In­for­ma­ci­jos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vė Lo­re­ta Rau­li­nai­ty­tė ki­tą sa­vai­tę Ti­ra­no­je pri­sta­tys Al­ba­ni­jos Asamb­lė­jos ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vams. At­ran­kos po­sė­dy­je ke­ti­na da­ly­vau­ti Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Grai­ki­jo­je, Al­ba­ni­jai ir Kip­rui Al­fon­sas Ei­din­tas. L. Rau­li­nai­ty­tė „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt pa­sa­ko­jo, kad, be Lie­tu­vos Sei­mo, kon­kur­se dėl pro­jek­to var­žo­si du kon­sor­ciu­mai – Grai­ki­jos ir Ita­li­jos bei Slo­va­ki­jos ir Če­ki­jos par­la­men­tų. „Vi­si pa­kvies­ti į Ti­ra­ną pri­sta­ty­ti sa­vo pro­jek­tų. Su nu­ga­lė­to­ju bus pa­si­ra­šy­ta Dvy­nių pro­jek­to su­tar­tis“, – sa­kė L. Rau­li­nai­ty­tė. 12-kos mė­ne­sių truk­mės pro­jek­tas bus pra­dė­tas vyk­dy­ti 2017-ųjų sau­sį, su par­en­gia­mai­siais dar­bais už­truks 15 mė­ne­sių.

Pa­sak L. Rau­li­nai­ty­tės, Al­ba­ni­jos par­la­men­ta­rams ak­tua­lu su­ži­no­ti, kaip efek­ty­viau­siu bū­du per­kel­ti ES tei­sės nuo­sta­tas į Al­ba­ni­jos tei­sę. Taip pat, kaip su­stip­rin­ti par­la­men­to biu­dže­ti­nę au­to­no­mi­ją – ne­prik­lau­so­my­bę nuo vy­riau­sy­bės. Tre­čia do­mi­nan­ti sri­tis, kaip už­ti­krin­ti kuo pla­tes­nę in­for­ma­ci­jos apie ES sklai­dą. Kaip ži­no­ma, Al­ba­ni­ja dar nė­ra pra­dė­ju­si de­ry­bų dėl na­rys­tės ES, ji tė­ra ša­lis kan­di­da­tė. Kie­no pro­jek­tas al­ba­nams pa­si­ro­dys ge­riau­sias, pa­aiš­kės spa­lio vi­du­ry­je.

Pa­na­šų pro­jek­tą Sei­mas yra vyk­dęs 2009–2011 me­tais Ry­tų par­tne­rys­tės ša­ly­je – Azer­bai­dža­ne. L. Rau­li­nai­ty­tės tei­gi­mu, šis pro­jek­tas bu­vo la­bai sėk­min­gas, jį aukš­tai įver­ti­no Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. De­par­ta­men­to va­do­vė pri­mi­nė, kad Al­ba­ni­jos Asamb­lė­ja – vie­nų rū­mų par­la­men­tas, tu­rin­tis 140 na­rių, Sei­mas – 141.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, ku­ri ku­ruo­ja ES Dvy­nių prog­ra­mą, duo­me­ni­mis, Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos 2004–2016 me­tais vie­nos ar bū­da­mos kon­sor­ciu­me su ki­tų ES ša­lių ins­ti­tu­ci­jo­mis yra lai­mė­ju­sios 69 pro­jek­tus. Jiems fi­nan­suo­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja iš vi­so sky­rė apie 60 mln. eu­rų. ES Dvy­nių prog­ra­ma bu­vo įkur­ta 1998 me­tais. To­kiu bū­du ES ska­ti­na vals­ty­bių bend­ra­dar­bia­vi­mą da­li­jan­tis įgy­ven­din­tų re­for­mų pa­tir­ti­mi, re­mia pro­jek­tus, ku­rian­čius są­ly­gas re­for­moms. Lie­tu­va, iš pra­džių bu­vu­si ES Dvy­nių prog­ra­mos nau­dos ga­vė­ja, nuo 2004-ųjų pra­dė­jo pa­ti teik­ti eks­per­ti­nę par­amą į ES kan­di­da­tuo­jan­čioms ir eu­ro­pie­tiš­kų stan­dar­tų sie­kian­čioms ša­lims.