Seimas turėtų atmesti prezidentės veto dėl vidaus sandorių savivaldybėse
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis sa­ko, kad par­la­men­tas tu­rė­tų at­mes­ti pre­zi­den­tės ve­to dėl vi­daus san­do­rių sa­vi­val­dy­bė­se, nes juos pa­nai­ki­nus nu­ken­tė­tų re­gio­nuo­se vei­kian­čios įmo­nės.

„Nė­ra spren­di­mo bū­dų su įmo­nė­mis, ku­rios dir­ba sa­vi­val­do­je, kas jas pa­keis­tų, jei ne­bū­tų vi­daus pir­ki­mų, to­dėl ne­ga­li­me vie­ną die­ną už­da­ry­ti ir pa­sa­ky­ti, kad ne­be­ga­li­ma. Nė­ra vie­no­dų spren­di­mų re­gio­nuo­se ir Vil­niu­je, to­dėl, liau­diš­kai sa­kant, mes ne­ga­li­me pa­lik­ti ant le­do, jog ne­bus pa­slau­gos tei­kė­jų, ar­ba yra įmo­nės daug in­ves­ta­vu­sios į tech­ni­ką, o mes stai­ga nu­kon­ku­ruo­tu­me jas, tai at­si­ras­tų ban­kro­tai“, – tre­čia­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Anot jo, re­gio­nuo­se rei­kė­tų tie­sio­giai ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja.

„Tu­ri­me su­val­dy­ti ko­rup­ci­nę sis­te­mą, o ne­ma­ny­ti, kad toks pir­ki­mo bū­das už­ti­kri­na ko­rup­ci­nę sis­te­mą. Gal rei­kė­tų ieš­ko­ti ke­lių ir tar­tis kaip iš­spręs­ti šią prob­le­mą“, – kal­bė­jo V.Pra­nckie­tis.

Jo nuo­mo­ne, Sei­mas tu­rė­tų bal­suo­ti prieš ša­lies va­do­vė ve­to.

„Taip, at­ro­do, kad yra nuo­tai­kos to­kios“, – sa­kė V.Pra­nckie­tis, pa­klaus­tas, ar Sei­mas tu­rė­tų at­mes­ti pre­zi­den­tės ve­to.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė an­tra­die­nį ve­ta­vo Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis bu­vo pa­lik­ta ga­li­my­bė sa­vi­val­dy­bėms reng­ti vi­daus san­do­rius. Pre­zi­den­tės ma­ny­mu, vi­daus san­do­riai iš­krei­pia kon­ku­ren­ci­ją, yra ter­pė ko­rup­ci­jai, to­dėl tu­ri bū­ti užd­raus­ti, ne­pa­lie­kant iš­im­čių.

Pre­zi­den­tū­ra pa­žy­mi, kad per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus sa­vi­val­dy­bės vi­daus san­do­riams iš­lei­do be­veik 400 mln. eu­rų. Pre­zi­den­tū­ra re­mia­si ty­ri­mais, kad vi­daus san­do­riai per­ka­mos at­lie­kų tvar­ky­mo pa­slau­gos kai­ną ga­li iš­au­gin­ti net iki 100 pro­cen­tų.

Ko­vo pa­bai­go­je Sei­mo pri­im­tos pa­tai­sos lei­do vi­daus san­do­rius su­da­ry­ti sa­vi­val­dy­bėms ir jų kon­tro­liuo­ja­moms įmo­nėms, ta­čiau ne­lei­do nau­do­ti to­kios pra­kti­kos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nėms, ak­ci­nėms ir už­da­ro­sios ak­ci­nėms bend­ro­vėms, ku­rio­se vals­ty­bei pri­klau­so dau­giau kaip pu­sė ak­ci­jų. Gru­pė par­la­men­ta­rų ko­vo pa­bai­go­je krei­pė­si į D.Gry­baus­kai­tę, pra­šy­da­mi ve­tuo­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos skai­čia­vi­mais, 2011–2016 me­tais vi­daus san­do­rių su­da­ry­ta už 1,005 mlrd. eu­rų, iš jų vien sa­vi­val­dy­bė­se – už 420,7 mln. eu­rų.

Vi­daus san­do­riai Lie­tu­vo­je yra ga­li­mi nuo 2010 me­tų.