Seimas turės tobulinti metro įstatymą
Par­la­men­ta­rai tu­rės to­bu­lin­ti Lie­tu­vo­je ne­iš­vys­ty­tą trans­por­to prie­mo­nę – me­tro – reg­la­men­tuo­jan­tį įsta­ty­mą. Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį po­sė­dy­je pri­ta­rė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui iš es­mės pri­tar­ti Me­tro­po­li­te­no įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui, ta­čiau tiks­lin­ti pa­gal pa­teik­tas pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus.

„Siū­lau grą­žin­ti į Sei­mą 37 Sei­mo na­rių gru­pei to­bu­lin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą“, – tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je kal­bė­jo su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­ma­nas Sin­ke­vi­čius.

Dėl pa­ties me­tro pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo truk­mės mi­nis­tras bu­vo skep­tiš­kas: „Ma­nau, kad ma­no am­žiu­je aš tiek il­gai ne­gy­ven­siu“.

„Tai yra mu­ni­ci­pa­li­nio trans­por­to rū­šis, dėl ku­rio tu­ri ap­sisp­ręs­ti mies­to ar ra­jo­no val­džia ir skai­čiuo­ti pi­ni­gė­lius, kiek rei­kės in­ves­tuo­ti, ka­da tas at­si­pirks ir kiek kai­nuos bi­lie­tas. Tad kol kas aš esu skep­tiš­kas dėl tei­sės ak­to pra­kti­nio įgy­ven­di­ni­mo, bet kaip tei­sės ak­tas, kaip idė­ja ga­lė­tų bū­ti“, – prieš Vy­riau­sy­bės po­sė­di žur­na­lis­tams sa­kė R.Sin­ke­vi­čius.

Pa­sak Vil­niaus me­ro Re­mi­gi­jus Ši­ma­šiaus, šiuo me­tu sos­ti­nė pri­ori­te­tą tei­kia jau esa­mos vie­šo­jo trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros su­tvar­ky­mui.

„Rei­kia įtei­sin­ti mies­to ge­le­žin­ke­lį, ku­rį de fac­to Vil­nius ir šian­dien tu­ri, tik jis nė­ra tin­ka­mai iš­nau­do­ja­mas. Yra žmo­nių, ku­rie iš Nau­jo­sios Vil­nios į sto­tį va­ži­nė­ja (trau­ki­niu – BNS), yra ge­le­žin­ke­lis nuo Vil­niaus sto­ties iki oro uos­to. Man at­ro­do la­bai svar­bu, kad jis bū­tų pil­nai in­teg­ruo­tas į mies­tą, apie ką šne­ka­mės su „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais“, kad tai bū­tų vie­nos sis­te­mos da­lis (...) Vi­siš­kai ne­nor­ma­lu, kad tai nė­ra in­teg­ruo­ta tin­ka­mai į mies­to trans­por­to sis­te­mą“, – žur­na­lis­tams tre­čia­die­nį sa­kė R.Ši­ma­šius.

Jis pa­brė­žė, kad šiuo me­tu Vil­niui rei­kia at­nau­jin­ti ir au­to­bu­sų par­ką, su­tvar­ky­ti juo­stas vie­ša­jam trans­por­tui ir taip su­da­ry­ti vil­nie­čiams ga­li­my­bes pa­to­giai nu­va­žiuo­ti į dar­bą.

„Kad šian­dien Vil­nius ga­lė­tų sta­ty­ti me­tro, aš to­kio va­rian­to ne­ma­tau. Bet ka­da nors tai ga­li įvyk­ti, aš to­kį va­rian­tą ma­tau“, – tei­gė sos­ti­nės me­ras.

Mi­nis­te­ri­ja siū­lo aiš­kiai apib­rėž­ti ko­kia trans­por­to rū­ši­mi lai­ky­ti­nas me­tro trans­por­tas, tiks­lin­ti nuo­sta­tas dėl pro­jek­to pri­pa­ži­ni­mo vals­ty­bei svar­biu eko­no­mi­niu pro­jek­tu, at­si­sa­ky­ti ga­li­my­bės per­duo­ti vals­ty­bei me­tro pro­jek­tų vyk­dy­mą, nes ke­lei­vių ve­ži­mo or­ga­ni­za­vi­mas yra sa­vi­val­dy­bių funk­ci­ja.

Anot mi­nis­te­ri­jos, taip pat de­rė­tų nu­sta­ty­ti mak­si­ma­lią ga­li­mą kon­ce­si­jos su­tar­ties truk­mę, apib­rėž­ti, kad tuo­met, kai įgy­ven­di­nant kon­ce­si­ją da­ly­vau­ja vals­ty­bei, tur­tas per­duo­da­mas vals­ty­bės nuo­sa­vy­bėms, o jei da­ly­vau­ja sa­vi­val­dy­bė – jos nuo­sa­vy­bėn.

Vy­riau­sy­bė dar per­nai ba­lan­dį pa­lai­kė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mą ne­at­mes­ti me­tro idė­jos, ta­čiau jos tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas pri­pa­žin­tas ne­tin­ka­mu. Tuo me­tu prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gė, kad me­tro idė­ja yra uto­pi­ja.

Vi­siš­kai at­mes­ti me­tro idė­ją per­nai ba­lan­dį siū­lė že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė, ku­rios nuo­mo­ne, trūks­ta lė­šų dvi­ra­čių ta­kams, gat­vėms ir ke­liams tvar­ky­ti, ne­kal­bant apie kur kas di­des­nius in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tus.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė yra ve­ta­vu­si Me­tro­po­li­te­no kon­ce­si­jos įsta­ty­mą, tuo me­tu jo au­to­riai sa­ko, kad Vil­niu­je nu­spren­dus ties­ti me­tro, bū­tų at­ver­tas ke­lias šim­tų mi­li­jo­nų eu­rų ver­tės už­sie­nio in­ves­ti­ci­joms.

Me­tro są­jū­džio val­dy­bos pir­mi­nin­kas Juo­zas Zy­kus yra sa­kęs, kad 7 ki­lo­me­trų il­gio me­tro sta­ty­ba kai­nuo­tų apie 300 mln. eu­rų. Pa­sak jo, me­tro ga­lė­tų bū­ti pa­sta­ty­tas per 30 me­tų.