Seimas svarstys siūlymą leisti šauliams laisviau įsigyti ginklus
Sei­mas svars­tys siū­ly­mą šau­liams ir ka­riams sa­va­no­riams leis­ti lais­viau įsi­gy­ti ir lai­ky­ti gink­lus, taip pat im­asi ki­tų su gink­lų kon­tro­le su­si­ju­sių pro­jek­tų.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rių bei ki­tų par­la­men­ta­rų tei­kia­mu pro­jek­tu ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­riams bū­tų lei­džia­ma įsi­gy­ti bei na­muo­se lai­ky­ti pu­siau au­to­ma­ti­nius – B ir C ka­te­go­ri­jų – gink­lus ir šo­vi­nius. Taip pat bū­tų nu­ma­to­ma, kad ne­pap­ras­to­sios pa­dė­ties at­ve­ju šie gink­lai ne­bū­tų su­ren­ka­mi iš šau­lių.

Už to­kį pro­jek­tą po pa­tei­ki­mo bal­sa­vo 57 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo 6, su­si­lai­kė 16 par­la­men­ta­rų, jį kar­tu su ly­din­čiai­siais siū­ly­mais to­liau svars­tys Sei­mo ko­mi­te­tai. Taip pat pri­tar­ta Li­be­ra­lų są­jū­džio siū­ly­mui, kad pro­jek­tai bū­tų svars­to­mi dar ru­dens se­si­jo­je.

Pa­tai­sas pri­sta­tęs ko­mi­te­to va­do­vas „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas su­lau­kė klau­si­mo, kaip ver­ti­na po­zi­ci­ją, kad sie­kiant už­kirs­ti ke­lią te­ro­riz­mui rei­kia griež­tin­ti gink­lų kon­tro­lę, užuot li­be­ra­li­za­vus. NSGK va­do­vas at­krei­pė dė­me­sį, kad te­ro­ris­tai ne­nau­do­ja pu­siau au­to­ma­ti­nių gink­lų, ku­riuos pa­tai­sos leis­tų tu­rė­ti ak­ty­via­jam re­zer­vui.

„Kiek man te­ko skai­ty­ti apie te­ro­ris­ti­nius įvy­kius, ne­te­ko nie­kur ma­ty­ti, kad bū­tų pa­nau­do­ja­mi sa­vi­gy­nai skir­ti gink­lai. Tai pa­pras­tai ne­le­ga­liai gau­ti au­to­ma­ti­niai gink­lai, gra­na­tos, sprog­me­nys, ku­rių ti­krai nė­ra lais­vam par­da­vi­me ir nie­kas jų le­ga­liai nė­ra lai­kęs. To­dėl teig­ti, kad ši­tie gink­lai ga­li bū­ti pa­nau­do­ti te­ro­ris­ti­niams gink­lams, nė­ra jo­kio pa­grin­do. Ga­liu pri­min­ti Es­ti­jos pa­vyz­dį, kad per de­šimt me­tų jo­kio kri­mi­na­li­nio įvy­kio nė­ra bu­vę“, – sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Vie­nas pro­jek­to ini­cia­to­rių, Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Be­ne­dik­tas Juo­dka klau­sė A.Pa­ulaus­ko, ar „šau­liai yra po­ten­cia­lūs sa­vo tė­vy­nės gy­nė­jai, jei taip, ar jie ga­lė­tų gin­ti sa­vo tė­vy­nę gink­luo­ti ra­gat­kė­mis?“.

„Ma­nau, vi­si kaž­kuo gin­tu­me, bet kva­li­fi­kuo­tai gin­tis rei­kia, kad žmo­gus ga­lė­tų (tai da­ry­ti). Aš ci­ta­vau Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą, kad Kons­ti­tu­ci­ja įpa­rei­go­ja pi­lie­čius gin­ti (vals­ty­bę), bet kad jis ga­lė­tų kva­li­fi­kuo­tai gin­ti, tu­ri mo­kė­ti val­dy­ti gink­lą, ži­no­ti tak­ti­kos, ka­ry­bos rei­ka­lus. Šau­lių są­jun­ga ir yra to­kia (or­ga­ni­za­ci­ja), kur žmo­nės at­ei­na no­rė­da­mi iš­mok­ti“, – pa­brė­žė NSGK va­do­vas.

So­cial­de­mo­kra­tė Bi­ru­tė Vė­sai­tė tuo me­tu ko­mi­te­to va­do­vo klau­sė, ar ne­bus taip, kad gink­lų prie­ina­mu­mo di­di­ni­mas „dra­ma­tiš­kai pa­di­dins sa­vi­žu­dy­bių ti­ki­my­bę“. A.Pa­ulaus­kas sa­kė, kad ir šiuo me­tu, kar­tu su sa­vi­gy­nai iš­duo­tais bei me­džio­to­jų gink­lais ga­li bū­ti ne­to­li mi­li­jo­no juos tu­rin­čių žmo­nių, o lei­di­mas šau­liams lais­viau įgy­ti gink­lus sa­vi­žu­dy­bių ro­dik­lių ne­keis­tų.

„Aš ne­at­me­tu, kad ga­li bū­ti sa­vi­žu­dy­bė, bet kaip jūs sa­ko­te, kad dra­ma­tiš­kai pa­di­dės, ti­krai drą­siai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad dra­ma­tiš­kai ne­pa­di­dės, nes žmo­nės tu­rės pra­ei­ti svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mą, svei­ka­tos ap­žiū­rą, pats šau­lių va­das ma­tys, kam pa­ti­ki­mas gink­las, jis tu­rės ir­gi at­sa­ko­my­bę“, – sa­kė ko­mi­te­to va­do­vas.

Sei­mo na­rių miš­rios gru­pės at­sto­vas Li­nas Bal­sys kla­sė, ar ne­rei­kė­tų, užuot li­be­ra­li­za­vus gink­lų kon­tro­lę, ją griež­tin­ti ir brauk­ti ga­li­my­bę pu­siau au­to­ma­ti­nius gink­lus tu­rė­ti šau­dy­mo bū­re­lių na­riams. Vie­nas A.Pa­ulaus­ko ar­gu­men­tų teik­ti mi­ni­mas pa­tai­sas – iš­tai­sy­ti par­adok­sa­lią si­tua­ci­ją, kai šau­dy­mo bū­re­lių na­riams B ir C ka­te­go­ri­jos gink­lai lei­džia­mi, o šau­liams ne, ir šau­liai šį drau­di­mą apei­na fik­ty­viai tap­da­mi šių bū­re­lių na­riais.

„Da­bar šau­liai, no­rė­da­mi įsi­gy­ti gink­lą, tam­pa fik­ty­viai bū­re­lių na­riais, ta­da jie įgy­ja gink­lą, tre­ni­ruo­ja­si ir taip mo­ko­si val­dy­ti gink­lą. Tai nė­ra nor­ma­li pra­kti­ka, nes tai ne spor­ti­nin­kai, o žmo­nės, no­rin­tys įgy­ti įgū­džius val­dy­ti gink­lą. Aiš­ku, ga­li­ma bus pa­žiū­rė­ti, kiek įsi­gy­ja gink­lą ir kiek ten spor­ti­nin­kų yra“, – L.Bal­siui at­sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Sei­mo svars­ty­ti pri­im­tu pa­tai­sų pa­ke­tu taip pat bū­tų kei­čia­mas Ka­ro pa­dė­ties įsta­ty­mas. Iš jo bū­tų brau­kia­ma nuo­sta­ta, ku­ri, įve­dus ka­ro pa­dė­tį, stab­dy­tų Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos veik­lą. Šiuo me­tu šau­lių or­ga­ni­za­ci­jos tei­si­nė for­ma yra aso­cia­ci­ja, o pa­gal įsta­ty­mą įve­dus ka­ro pa­dė­tį for­ma­liai jos veik­la tu­rė­tų bū­ti stab­do­ma.

Sei­me anks­čiau bu­vo svars­ty­tas siū­ly­mas šau­liams na­muo­se lai­ky­ti są­jun­gai pri­klau­san­čius au­to­ma­ti­nius gink­lus, bet tam ne­pri­tar­ta, ar­gu­men­tuo­jant pa­čios vi­suo­me­nės sau­gu­mu.

Sei­mas an­tra­die­nį pri­ta­rė ir dau­giau pa­teik­tų pro­jek­tų dėl gink­lų kon­tro­lės, bet jų svars­ty­mas nu­ma­ty­tas jau pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Vie­nas jų – „tvar­kie­čio“ Re­mi­gi­jaus Že­mai­tai­čio siū­ly­mas siau­rin­ti drau­di­mą gink­lus tu­rė­ti įta­ria­mie­siems ir kal­ti­na­mie­siems, taip pat tu­rin­tiems teis­tu­mą. Šiuo me­tu šis drau­di­mas – ab­so­liu­tus, o R.Že­mai­tai­tis siū­lo nu­sta­ty­ti, kad jis ga­lio­tų tik įta­ria­miems, kal­ti­na­miems ar nu­teis­tiems už tam ti­krus nu­si­kal­ti­mus.

Pa­gal siū­ly­mą, gink­lo įsi­gy­ti ne­ga­lė­tų tu­rin­tis teis­tu­mą už smur­ti­nį ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą ar­ba vei­kas, su­si­ju­sias su nu­si­kal­ti­mais žmo­niš­ku­mui, Lie­tu­vos vals­ty­bės ne­prik­lau­so­my­bei, žmo­gaus gy­vy­bei, svei­ka­tai, ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu gink­lais ir t.t., taip pat, kai nu­si­kal­ti­mų pa­da­ry­mas su­si­jęs su aps­vai­gi­mu nuo al­ko­ho­lio, psi­cho­tro­pi­nių me­džia­gų. Šios ap­lin­ky­bės draus­tų gink­lą tu­rė­ti ir įta­ria­mie­siems, kal­ti­na­mie­siems, jei jiems bū­tų pa­skir­tas su­ėmi­mas.

R.Že­mai­tai­tis tvir­ti­no, jog da­bar­ti­nis re­gu­lia­vi­mas – per­ne­lyg griež­tas ir ku­rio­ziš­kas, pa­teik­da­mas pa­vyz­dį, jog su da­bar­ti­niu re­gu­lia­vi­mu tei­sę tu­rė­ti gink­lą pra­ras­tų įmo­nės di­rek­to­rius dėl ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo įmo­nė­je, ta­pęs įta­ria­muo­ju dėl dar­bos sau­gos rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mo.

Taip pat Sei­mas svars­tys pa­tai­sas, ku­rios bu­vu­siems spe­cia­laus sta­tu­so su­bjek­tų par­ei­gū­nams ir ka­riams leis­tų ne­lai­ky­ti eg­za­mi­no gink­lui įsi­gy­ti, jei jie to­kį eg­za­mi­ną bū­tų iš­lai­kę tar­ny­bos me­tu. Dar bus svars­to­mos pa­tai­sos, ku­rios ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams ša­lia ki­tų prie­mo­nių leis­tų nau­do­ti elek­tro­šo­ką.