Seimas svarstys siūlymą, kad 90 proc. TV programos paketo būtų pateikiama ES kalba
Sei­mas ėmė­si svars­ty­ti kon­ser­va­to­rių pa­teik­tą siū­ly­mą įpa­rei­go­ti, kad ne ma­žiau kaip 90 proc. re­trans­liuo­ja­mos te­le­vi­zi­jos prog­ra­mos bū­tų įgar­sin­ta ar­ba su­bti­truo­ja­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) kal­bo­mis.

An­tra­die­nį po pa­tei­ki­mo Sei­me pri­tar­ta pa­tai­sai, kad re­trans­liuo­ja­mos te­le­vi­zi­jos prog­ra­mos ofi­cia­lio­mis ES kal­bo­mis tu­ri su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip 90 proc. var­to­to­jams siū­lo­mo pa­ke­to, iš­sky­rus spe­cia­li­zuo­tus (te­mi­nius) pa­ke­tus.

Taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad ne Eu­ro­pos kal­ba re­trans­liuo­ja­ma te­le­vi­zi­jos prog­ra­ma, jei ver­čia­ma į ofi­cia­lią ES kal­bą ar­ba ro­do­ma su to­kios kal­bos su­bti­trais, pri­ly­gi­na­ma prog­ra­mai, re­trans­liuo­ja­mai ar pla­ti­na­mai in­ter­ne­te ofi­cia­lia Eu­ro­pos Są­jun­gos kal­ba.

Už to­kią Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­są po pa­tei­ki­mo an­tra­die­nį bal­sa­vo 56 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo ke­tu­ri ir su­si­lai­kė 35 par­la­men­ta­rai, to­liau ją svars­tys Sei­mo ko­mi­te­tai. Svars­ty­mas ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je nu­ma­ty­tas ge­gu­žės pa­bai­go­je. Siū­lo­ma, kad toks re­gu­lia­vi­mas įsi­ga­lio­tų nuo 2018 me­tų ge­gu­žės.

Ana­lo­giš­kas pa­tai­sas, mo­ty­vuo­da­ma ko­va su prieš­iš­ka pro­pa­gan­da, pra­ėju­sią Sei­mo ka­den­ci­ją bu­vo pa­tei­ku­si pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ta­čiau tuo­met joms ne­pri­tar­ta.

„2014 me­tais anks­tes­nės ka­den­ci­jos Sei­mui to­kią pa­tai­są tei­kė pre­zi­den­tė, ta­me Sei­me po­no Vik­to­ro Us­pas­ki­cho va­do­vau­ja­mos Dar­bo par­ti­jos ini­cia­ty­va bu­vo bal­suo­ta „prieš“, ma­nau, kad mes esa­me ki­to­kios su­dė­ties, at­si­ra­do lie­tu­viš­kos ir eu­ro­pie­tiš­kos va­lios dau­giau mū­sų Sei­me, kad ga­lė­tu­me la­biau mus in­teg­ruo­ti į ES in­for­ma­ci­nę erd­vę“, – sa­kė pa­tai­są pri­sta­tęs kon­ser­va­to­rius Lau­ry­nas Kas­čiū­nas.

„Prak­ti­ko­je tai reikš­tų, kad mū­sų ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos sa­vo pa­ke­tus su­for­muo­ja taip, kad 90 proc. tuo­se pa­ke­tuo­se bū­tų gar­sin­ta ES ka­bo­mis, tai ga­li bū­ti lie­tu­viš­kai, ang­liš­kai, vo­kiš­kai ar­ba su­bti­truo­ja­ma to­mis kal­bo­mis. Ir de­šimt pro­cen­tų pa­lie­ka­ma tre­čių­jų ša­lių pro­duk­ci­jai“, – pa­tai­sas aiš­ki­no kon­ser­va­to­rius.

Prieš pa­tai­sas, pa­va­din­da­mas jas cen­zū­ra, kal­bė­jo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos at­sto­vas Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius.

„Ma­ty­ti, kad yra tam ti­kras cen­zū­ros įve­di­mas. Cen­zū­ra pe­rau­ga į prieš­in­gą po­vei­kį ir žmo­nes nu­sta­to dia­me­tra­liai prieš­in­gai, ir šiuo me­tu, ma­no su­pra­ti­mu, ne­rei­kia er­zin­ti tau­tos, nes ki­ta­tau­čiai pa­gal­vos, kad mes da­ro­me kaž­ką ne taip“, – sa­kė „tvar­kie­tis“.

Taip pat an­tra­die­nį bu­vo pa­teik­tos gru­pės kon­ser­va­to­rių pa­tai­sos, kad dau­giau kaip pu­sę te­le­vi­zi­jos ete­rio su­da­ry­tų eu­ro­pie­tiš­ka pro­duk­ci­ja. Už jas bal­sa­vo 44 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo trys ir su­si­lai­kė 45, jos grą­žin­tos ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

Pa­tai­sa nu­ma­tė, kad te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų trans­liuo­to­jai dau­giau kaip pu­sę prog­ra­mos lai­ko, ku­ris lie­ka at­ėmus lai­ką, skir­tą ži­nių, spor­to, žai­di­mų, rek­la­mos prog­ra­moms, te­le­teks­to pa­slau­goms ir te­le­par­duo­tu­vei, tu­rė­tų skir­ti Eu­ro­pos kū­ri­niams.

To­kia nuo­sta­ta ir šiuo me­tu įra­šy­ta Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­me, ta­čiau su iš­ly­ga – kai tai įma­no­ma. Ją ir siū­lė brauk­ti kon­ser­va­to­riai, pa­lik­da­mi tik tie­sio­gi­nį įpa­rei­go­ji­mą dėl Eu­ro­pos kū­ri­nių da­lies.

Pa­tai­sas pri­sta­tęs L.Kas­čiū­nas sa­kė, kad jo­mis sie­kia­ma už­ti­krin­ti, jog Ru­si­jos pro­duk­ci­ja ne­įsi­ga­lė­tų Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jo­se, pa­brėž­da­mas, kad „kul­tū­ra ir po­li­ti­ka Ru­si­jo­je yra su­au­gu­sios, ir tą rei­kia aiš­kiai ma­ty­ti“.

„Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jo­se au­ga su Krem­liu­mi su­si­ju­sios pro­duk­ci­jos kie­kiai, ga­li­ma kal­bė­ti apie du-tris kar­tus pa­di­dė­ju­sius kie­kius per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus. Kad Ru­si­jos pro­duk­ci­ja nė­ra šiaip žo­džio lais­vė, in­for­ma­ci­ja pliu­ra­lis­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je, mums tur­būt kiek­vie­nam aki­vaiz­du, už to daž­nai aiš­kiai sly­pi Ru­si­jos „minkš­to­sios ga­lios“ pro­jek­ci­jos, kai ban­do­ma su­ak­ty­vin­ti tam ti­krus mi­tus vi­suo­me­nė­je, kad vi­suo­me­nė mąs­ty­tų vie­na ar ki­ta link­me“, – sa­kė L.Kas­čiū­nas.

Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Si­mo­nas Gent­vi­las sa­vo ruo­žtu tvir­ti­no sa­kė, kad ru­siš­kos kul­tū­ros ir Krem­liaus su­ta­pa­ti­ni­mas jį gąs­di­na.

„Gąs­di­na ma­ne jū­sų ta­pa­ti­ni­mas ru­siš­kos kul­tū­ros su Krem­liaus te­ma­ti­ka, bū­din­ga kon­ser­va­to­riams su­ta­pa­tin­ti ši­tus da­ly­kus, Ru­si­ja ir Krem­lius yra du skir­tin­gi da­ly­kai ir ne­ga­li­ma vi­sa­da jų su­ta­pa­tin­ti“, – sa­kė S.Gent­vi­las.

Taip pat li­be­ra­lų at­sto­vai iš­sa­kė nuo­gąs­ta­vi­mus, kad sie­kiai ri­bo­ti ru­siš­ką pro­duk­ci­ją iš tie­sų lems, kad su­ma­žės ame­ri­kie­tiš­kų lai­dų, fil­mų.

Pa­tai­są dėl ete­rio da­lies eu­ro­pie­tiš­kiems kū­ri­niams kon­ser­va­to­riai re­gis­tra­vo Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jai (LRTK) pa­skel­bus ty­ri­mą apie Ru­si­jos pro­duk­ci­jos kie­kį ša­lies te­le­vi­zi­jo­se pa­gal ofi­cia­liai pa­tei­kia­mą ko­vo 6–12 te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų tvar­ka­raš­tį. Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, dau­giau­siai – 38 proc. – Ru­si­jo­je su­kur­tos pro­duk­ci­jos, įskai­tant fil­mų ar lai­dų anon­sus, ro­dy­ta „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­jos ete­ry­je. BTV ru­siš­kos lai­dos, fil­mai per sa­vai­tę su­da­rė 35,5 proc. ete­rio lai­ko.

Kon­ser­va­to­riai tvir­ti­na, kad ru­siš­kos pro­duk­ci­jos kie­kis pa­sta­rai­siais me­tais pa­ste­bi­mai iš­au­go. 2007 me­tais per vie­ną sau­sio mė­ne­sio sa­vai­tę lie­tu­viš­ki ka­na­lai trans­lia­vo 79 va­lan­das ru­siš­kos pro­duk­ci­jos, 2016 me­tais – 151 va­lan­dą, o šie­met – 198 va­lan­das, ir tai dau­giau­siai bu­vo Ru­si­jo­je su­kur­ti se­ria­lai.

Pa­sak pro­jek­to au­to­rių, Ru­si­ja te­le­vi­zi­ją lai­ko sa­vo „minkš­to­sios ga­lios“ ins­tru­men­tu. Jis ypač svar­bus in­for­ma­ci­nio ka­ro kon­teks­te – per te­le­vi­zi­nę pro­duk­ci­ją for­muo­da­ma tam ti­krus ta­pa­ty­bi­nius ele­men­tus, Ru­si­ja „pri­ri­ša“ to­kią pro­duk­ci­ją žiū­rin­čius žmo­nes prie jos kul­tū­ri­nės ir in­for­ma­ci­nės erd­vės.