Seimas svarstys siūlymą ilginti pareigūnų ir karių darbo stažą
Sei­mas po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė Par­ei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tui, ku­riuo nu­ma­to­ma il­gin­ti par­ei­gū­nų ir ka­rių dar­bo sta­žą. 

Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad par­ei­gū­nams ir ka­riams vals­ty­bi­nė pen­si­ja bū­tų ski­ria­ma ir iš­mo­ka­ma, kai jie iš­tar­naus vi­daus rei­ka­lų, vals­ty­bės sau­gu­mo, kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­se, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je, Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­te ar jam pa­val­džio­se įstai­go­se ir vals­ty­bės įmo­nė­se, mui­ti­nės sis­te­mo­je (bus dir­bę mui­ti­nės mo­bi­lio­sio­se gru­pė­se ar mui­ti­nės pos­tuo­se ar­ba at­li­kę kri­mi­na­li­nę žval­gy­bą ir (ar­ba) iki­teis­mi­nį ty­ri­mą) 25 ir dau­giau me­tų (šiuo me­tu nu­sta­ty­ta – 20 me­tų).

Tei­kia­mo­mis pa­tai­so­mis nu­ma­to­ma, kad par­ei­gū­nams į tar­ny­bos lai­ką pen­si­jai skir­ti įskai­to­mas dar­bo tarp­tau­ti­nė­se ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jo­se ar už­sie­nio vals­ty­bių ins­ti­tu­ci­jo­se lai­kas, jei­gu par­ei­gū­nas į jas bu­vo lai­ki­nai per­kel­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos as­me­nų de­le­ga­vi­mo į tarp­tau­ti­nes ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jas ar už­sie­nio vals­ty­bių ins­ti­tu­ci­jas įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka.

At­ski­rai siū­lo­ma reg­la­men­tuo­ti vals­ty­bi­nių pen­si­jų iš­mo­kas par­ei­gū­nams ir ka­riams, ku­rie pri­im­ti į tar­ny­bą iki 2016 m. sau­sio 1 d. ir ku­rių tar­ny­bos lai­kas pen­si­jai skir­ti, aps­kai­čiuo­tas šio įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka, 2016 m. sau­sio 1 d. yra 11 me­tų ir dau­giau.

Taip pat at­ski­rai siū­lo­ma reg­la­men­tuo­ti ir dėl pa­čių kal­tės pa­ša­lin­tų par­ei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų sky­ri­mo tvar­ką.

Tei­kia­mu pro­jek­tu nu­ma­to­ma nu­sta­ty­ti par­ei­gū­nų ir ka­rių, iš­lei­džia­mų į pen­si­ją, in­teg­ra­ci­jos į dar­bo rin­ką ir me­di­ci­ni­nės rea­bi­li­ta­ci­jos prie­mo­nių sis­te­mos įgy­ven­di­ni­mo tvar­ką.

Sie­kiant už­ti­krin­ti tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo sis­te­miš­ku­mą, kar­tu tei­kia­mas ir Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tas Nr. XIIP-3032, ku­ria­me at­si­sa­ko­ma nuo­ro­dos į Par­ei­gū­nų ir ka­rių, iš­lei­džia­mų į pen­si­ją, so­cia­li­nio pri­si­tai­ky­mo, me­di­ci­ni­nės rea­bi­li­ta­ci­jos bei pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo į ki­tas veik­los sri­tis sis­te­mos prog­ra­mą, taip pat tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas su­de­ri­na­mas su įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­tu re­gu­lia­vi­mu dėl at­sar­gos ka­rių, par­ei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nės pen­si­jos ga­vė­jų, tei­sės gau­ti me­di­ci­ni­nės rea­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas.

Pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė 86, prieš bal­sa­vo vie­nas, su­si­lai­kė3 Sei­mo na­riai.

Pa­grin­di­niu šio klau­si­mo svars­ty­me pa­skir­tas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, nu­ma­to­ma svars­ty­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je da­ta – bir­že­lio 25 d.