Seimas svarstys siūlymą Edmundą Sakalauską skirti VTEK nariu
Sei­mas nu­spren­dė svars­ty­ti Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko Sau­liaus Skver­ne­lio pa­teik­tą Ed­mun­do Sa­ka­laus­ko kan­di­da­tū­rą į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos na­rius.

„Tais laikais, kada buvo sudėtinga Lietuvos žmonėms gauti teisinę pagalbą, Edmundas buvo vienas iš iniciatorių, Teisinės pagalbos centro socialiai remtiniems žmonėms koordinatorius. Taip pat turi pakankamą patirtį tiek teisės teorijos, tiek teisės normų taikymo praktikoje. Manau, kad tai žmogus, kurio ir moralinės, ir dorovinės savybės bei profesinės savybės leis užtikrinti savo tiesioginių funkcijų vykdymą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijoje“, – pristatydamas kandidatą sakė S. Skvernelis.

„Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra tokia institucija, kuriai yra iškeliami ypač svarbūs tikslai, uždaviniai. Ir kiekvienas komisijos narys turi besąlygiškai atsidėti tam darbui ir vykdyti pavestas pareigas, juo labiau kad ant svarstyklių yra ir teisė, ir etiškumas, ir dorovė ir, žinoma, komisijos nariai turi tam skirti ypatingą dėmesį, atskleidžiant galimus pažeidimus“, – prisistatydamas Seimo nariams sakė E. Sakalauskas.

Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas. Nutarimo „Dėl Edmundo Sakalausko skyrimo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariu“ projektą Nr. XIIIP-1305 plenariniame posėdyje nuspręsta svarstyti ketvirtadienį, lapkričio 16 d.